Ktl-icon-tai-lieu

LÝ THUYẾT KẾ TOÁN ĐẠI CƯƠNG

Được đăng lên bởi Hoang Tran
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LYÙ THUYEÁT KEÁ TOAÙN ÑAÏI CÖÔNG
Caâu 1: Phaân tích vai troø vaø nhieäm vuï cuûa keá toaùn
Nhieäm vuï :
_ Baûo veä taø i saûn cuûa doanh nghieäp.
_ Phaûn aùnh vaø giaùm ñoác tình hình thöï c hieän Keá toaùn taø i chính cuûa doanh nghieäp.
_ Phaûn aùnh, giaùm ñoác vieäc chaáp haø nh chính saùch, cheá ñoä Keá toaùn, taø i chính cuûa nhaø
nöôùc.
_ Phaùt hieän khaû naêng tieàm naêng trong doanh nghieäp.
Vai troø :
+ Ñoái vôùi doanh nghieäp:
_ Keá toaùn giuùp cho doanh nghieäp theo doõ i thöôø ng xuyeân tình hình hoaï t ñoäng saûn xuaát
cuûa doanh nghieäp cuõ ng nhö theo doõ i thò tröôø ng ñeå ñieàu tieát saûn xuaát => doanh nghieäp
hoaï t ñoäng toát, traùnh thaâm laï m taø i saûn nhôø kieåm soaùt noäi boä.
_ Keá toaùn cung caáp taø i lieäu cho doanh nghieäp ñeå laø m cô sôû hoaï ch ñònh caùc hoaï t ñoäng
saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp => thaáy ñöôï c hieäu quaû cuûa coâng vieäc => vaï ch
ra höôùng hoaï t ñoäng cho töông lai.
_ Keá toaùn cuõ ng giuùp cho ngöôø i quaûn lyù ñieàu hoaø ñöôï c tình hình taø i chính cuûa doanh
nghieäp.
_ Keá toaùn laø cô sôû giuùp giaûi quyeát tranh tuï ng khieáu toá vì ñöôï c phaùp luaät coi laø baèng
chöùng veà haø nh vi thöông maï i.
_ Keá toaùn cô sôû ñaûm baûo vöõ ng chaéc trong söï giao dòch buoân baùn.
_ Do söï phaùt trieån cuûa khoa hoï c coâng ngheä => haï giaù saûn phaåm vaø quaûn lyù doanh
nghieäp kòp thôø i ra quyeát ñònh phuø hôï p …treân cô sôû soá lieäu cuûa Keá toaùn.
_ Keá toaùn cho 1 keát quaû taø i chính roõ reät, vöõ ng chaéc.
+ Ñoái vôùi nhaø nöôùc:
_ Nhaø nöôùc coù theå theo doõ i ñöôï c söï phaùt trieån cuûa caùc ngaø nh saûn xuaát kinh doanh töø
ñoù toång hôï p ñöôï c söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá quoác gia.
_ Nhaø nöôùc laø m troï ng taø i giaûi quyeát söï tranh chaáp veà quyeàn lôï i giöõ a caùc doanh
nghieäp.
_ Tìm ra caùch tính thueá toát nhaát traùnh thaát thu thueá, haï n cheá sai laàm trong chính saùch
thueá.
_ Keá toaùn cung caáp caùc döõ kieän höõ u ích cho caùc quyeát ñònh kinh teá, chính trò, xaõ hoäi…
xaùc ñònh ñöôï c khaû naêng traùch nhieäm, cöông vò quaûn lyù vaø cung caáp caùc döõ kieän höõ u
ích cho vieäc ñaùnh giaù khaû naêng toå chöùc vaø laõ nh ñaï o.
_ Ñoái vôùi neàn kinh teá, keá toaùn giuùp chính quyeàn trong vieäc soaï n thaûo vaø ban haø nh
chính saùch thueá, caùc chính saùch keá toaùn khaùc cho thích hôï p.
Caâu 2: Trình baø y caùc coâng vieäc cuûa neàn keá toaùn (pp thu nhaäp, phaân hoaï ch, xöû lyù
vaø toång hôï p)?

_ Laäp chöùng töø keá toaùn: phaûn aùnh caùc ngh...
LYÙ THUYEÁT KEÁ TOAÙN ÑAÏI CÖÔNG
Caâu 1: Phaân tích vai troø vaø nhieäm vuï cuûa keá toaùn
Nhieäm vuï:
_ Baûo veä taø i saûn cuûa doanh nghieäp.
_ Phaûn aùnh vaø giaùm ñoác tình hình thöïc hieän Keá toaùn taø i chính cuûa doanh nghieäp.
_ Phaûn aùnh, giaùm ñoác vieäc chaáp haø nh chính saùch, cheá ñoä Keá toaùn, taø i chính cuûa nhaø
ôùc.
_ Phaùt hieän khaû naêng tieàm naêng trong doanh nghieäp.
Vai troø :
+ Ñoái vôùi doanh nghieäp:
_ Keá toaùn giuùp cho doanh nghieäp theo doõ i thöôø ng xuyeân tình hình hoaït ñoäng saûn xuaát
cuûa doanh nghieäp cuõ ng nhö theo doõ i thò tröôø ng ñeå ñieàu tieát saûn xuaát => doanh nghieäp
hoaït ñoäng toát, traùnh thaâm laïm taø i saûn nhôø kieåm soaùt noäi boä.
_ Keá toaùn cung caáp taø i lieäu cho doanh nghieäp ñeå laø m cô sôû hoaïch ñònh caùc hoaït ñoäng
saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp => thaáy ñöôïc hieäu quaû cuûa coâng vieäc => vaïch
ra höôùng hoaït ñoäng cho töông lai.
_ Keá toaùn cuõ ng giuùp cho ngöôø i quaûn lyù ñieàu hoaø ñöôïc tình hình taø i chính cuûa doanh
nghieäp.
_ Keá toaùn laø cô sôû giuùp giaûi quyeát tranh tuïng khieáu toá vì ñöôïc phaùp luaät coi laø baèng
chöùng veà haø nh vi thöông maïi.
_ Keá toaùn cô sôû ñaûm baûo vöõ ng chaéc trong söï giao dòch buoân baùn.
_ Do söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc coâng ngheä => haï giaù saûn phaåm vaø quaûn lyù doanh
nghieäp kòp thôø i ra quyeát ñònh phuø hôïp …treân cô sôû soá lieäu cuûa Keá toaùn.
_ Keá toaùn cho 1 keát quaû taø i cnh roõ reät, vöõ ng chaéc.
+ Ñoái vôùi nhaø nöôùc:
_ Nhaø nöôùc coù theå theo doõ i ñöôïc söï phaùt trieån cuûa caùc ngaø nh saûn xuaát kinh doanh töø
ñoù toång hôïp ñöôïc söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá quoác gia.
_ Nhaø nöôùc laø m troïng taø i giaûi quyeát söï tranh chaáp veà quyeàn lôïi giöõ a caùc doanh
nghieäp.
_ Tìm ra caùch tính thueá toát nhaát traùnh thaát thu thueá, haïn cheá sai laàm trong chính saùch
thueá.
_ Keá toaùn cung caáp caùc döõ kin höõ u ích cho caùc quyeát ñònh kinh teá, chính trò, xaõ hoäi…
xaùc ñònh ñöôïc khaû naêng traùch nhieäm, cöông vò quaûn lyù vaø cung caáp caùc döõ kin õ u
ích cho vieäc ñaùnh giaù khaû naêng toå chöùc vaø laõ nh ñaïo.
_ Ñoái vôùi neàn kinh teá, keá toaùn giuùp chính quyeàn trong vieäc soaïn thaûo vaø ban haønh
chính saùch thueá, caùc chính saùch keá toaùn khaùc cho thích hôïp.
Caâu 2: Trình baø y caùc coâng vieäc cuûa neàn keá toaùn (pp thu nhaäp, phaân hoaï ch, xöû lyù
vaø toång hôïp)?
LÝ THUYẾT KẾ TOÁN ĐẠI CƯƠNG - Trang 2
LÝ THUYẾT KẾ TOÁN ĐẠI CƯƠNG - Người đăng: Hoang Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
LÝ THUYẾT KẾ TOÁN ĐẠI CƯƠNG 9 10 571