Ktl-icon-tai-lieu

ma trận hay

Được đăng lên bởi Thư Phan Sone
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
§8. Giải bài tập về ma trận nghịch đảo
Phiên bản đã chỉnh sửa

PGS TS Mỵ Vinh Quang
Ngày 29 tháng 12 năm 2004
Bài 21. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận


1 0 3


A= 2 1 1 
3 2 2
Giải
Cách 1. Sử dụng phương pháp định thức
Ta có: det A = 2 + 12 − 9 − 2 = 3
1 1
0 3
A11 =
=0
A21 = −
2 2
2 2
A12 = −
A13 =

2 1

= −1

3 2

2 1
3 2

A22 =

1 3

A31 =

= −7

3 2

A23 = −

=1

=6

1 0

A32 = −

= −2

3 2

A33 =

0 3
1 1
1 3
2 1
1 0
2 1

= −3
=5
=1

Vậy

A−1 =

6 −3

0

1
 −1 −7
3
1 −2




5 
1

Cách 2. Sử dụng phương pháp biến đổi sơ cấp
Xét ma trận

1 0 3

A= 2 1 1

1 0 0





1 0

3

1 0 0



 d2 →−2d1 +d2 

0 1 0  −−−−−−−→  0 1 −5 −2 1 0 
d3 →−3d1 +d3
3 2 2 0 0 1
0 2 −7 −3 0 1




1
0
3
1
0
0
1 0
3
1
0 0
d3 =−2d2 +d3 

 d3 = 13 d3 
−−
−−−−−→  0 1 −5 −2
1 0 
1 0  −−−−→  0 1 −5 −2
1
0 0
1
− 23 31
0 0
3
1 −2 1
3
1



1 0 0


−→  0 1 0

0

2 −1

− 13 − 73
1
3

0 0 1

− 23

5
3
1
3





Vậy


2 −1

0


A−1 =  − 31 − 37
1
− 32
3

5
3
1
3





Bài 22. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận


1 3 2


A= 2 1 3 
3 2 1
Giải
Ta sử dụng phương pháp định thức.
Ta có det A = 1 + 27 + 8 − 6 − 6 − 6 = 18
1 3
3 2
= −5
A21 = −
A11 =
2 1
2 1
A12 = −
A13 =

2 3
3 1

2 1
3 2

=7
=1

=1

1 2

A22 =

= −5

3 1
1 3

A23 = −

A31 =

3 2

3 2
1 3
1 2

A32 = −

=7

A33 =

2 3
1 3
2 1

Vậy

A−1 =

1 

18

−5

1

7



7 −5
1


1 
7 −5

(Bạn đọc cũng có thể sử dụng phương pháp biến đổi sơ cấp để giải bài này)

Bài 23. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận

−1
1
1
1

 1 −1
1
1
A=
 1
1 −1
1

1
1
1 −1
Giải
Ta sử dụng phương pháp 3.

2








=7
=1
= −5

Xét hệ


−x1 + x2 + x3 + x4 = y1



 x −x +x +x =y
1
2
3
4
2

x1 + x2 − x3 + x4 = y3



 x +x +x −x =y
1

2

3

4

(1)
(2)
(3)
(4)

4

1
(1) + (2) + (3) + (4) =⇒ x1 + x2 + x3 + x4 = (y1 + y2 + y3 + y4 )
2
1
(∗) − (1) =⇒ x1 = (−y1 + y2 + y3 + y4 )
4
1
(∗) − (2) =⇒ x2 = (y1 − y2 + y3 + y4 )
4
1
(∗) − (3) =⇒ x3 = (y1 + y2 − y3 + y4 )
4
1
(∗) − (4) =⇒ x4 = (y1 + y2 + y3 − y4 )
4
Vậy


−1
1
1
1




1
−1
1
1
1

A−1 = 

4
1
1
−1
1


1
1
1 −1

Bài 24. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận

0
1
1

 −1
0
1
A=
 −1 −1
0

−1 −1 −1

1

(∗)




1 

1 

0

Giải
Sử dụng phương pháp 3.
Xét hệ


x2 + x3 + x4



 −x + x + x
1
3
4

−x1 − x2 + x4



 −x − x − x
1

2

3

= y1

(1)

= y2

(2)

= y3

(3)

= y4

(4)

(1) + (2) − (3) + (4) =⇒ −x1 + x2 + x3 + x4 = y1 + y2 − y3 + y4
(1) − (∗) =⇒ x1 = −y2 + y3 − y4
(∗) − (2) =⇒ x2 = y1 − y3 + y4
(4...
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
§8. Giải bài tập v ma trận nghịch đảo
Phiên bản đã chỉnh sửa
PGS TS Mỵ Vinh Quang
Ngày 29 tháng 12 năm 2004
Bài 21. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận
A =
1 0 3
2 1 1
3 2 2
Giải
Cách 1. Sử dụng phương pháp định thức
Ta có: det A = 2 + 12 9 2 = 3
A
11
=
1 1
2 2
= 0 A
21
=
0 3
2 2
= 6 A
31
=
0 3
1 1
= 3
A
12
=
2 1
3 2
= 1 A
22
=
1 3
3 2
= 7 A
32
=
1 3
2 1
= 5
A
13
=
2 1
3 2
= 1 A
23
=
1 0
3 2
= 2 A
33
=
1 0
2 1
= 1
Vy
A
1
=
1
3
0 6 3
1 7 5
1 2 1
Cách 2. Sử dụng phương pháp biến đổi cấp
Xét ma trận
A =
1 0 3
2 1 1
3 2 2
1 0 0
0 1 0
0 0 1
d
2
→−2d
1
+d
2
d
3
→−3d
1
+d
3
1 0 3
0 1 5
0 2 7
1 0 0
2 1 0
3 0 1
d
3
=2d
2
+d
3
1 0 3
0 1 5
0 0 3
1 0 0
2 1 0
1 2 1
d
3
=
1
3
d
3
1 0 3
0 1 5
0 0 1
1 0 0
2 1 0
1
3
2
3
1
3
1
Vuihoc24h.vn
ma trận hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ma trận hay - Người đăng: Thư Phan Sone
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
ma trận hay 9 10 256