Ktl-icon-tai-lieu

marketing

Được đăng lên bởi Ngoc Nguyen
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 387 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG 1
NHAÄP MOÂN MARKETING
(Marketing introduction)

1

MUÏC TIEÂU CHÖÔNG 1
1. Giôùi thieäu söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa

marketing
2. Ñöa ra moät soá khaùi nieäm marketing töø ñoù ruùt

ra baûn chaát cuûa noù.
3. Chæ ra taàm quan troïng cuûa marketing
4. Trình baøy caùc chöùc naêng cô baûn cuûa M.
2

1.1.SÖÏ RA ÑÔØI VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA
MARKETING

1.1.1. Söï ra ñôøi cuûa Marketing

Moät caù nhaân, moät doanh nghieäp hay moät quoác gia
muoán toàn taïi vaø phaùt trieån phaûi coù baùn moät soá saûn
phaåm naøo ñoù. Trong quaù trình mua baùn trao ñoåi
ñoù xuaát hieän nhieàu moái quan heä maâu thuaãn (MT),
trong ñoù coù hai MT chuû yeáu sau:
 MT giöõa ngöôøi baùn vôùi ngöôøi mua.
 MT giöõa ngöôøi baùn vôùi ngöôøi baùn.
 Do ñoù söï ra ñôøi cuûa Marketing laø moät taát yeáu
khaùch quan nhaèm giuùp DN giaûi quyeát nhöõng MT
ñoù.
3

Marketing baét nguoàn töø thuaät ngöõ tieáng Anh vaø trôû
thaønh moät moân hoïc ñöôïc giaûng daïy ñaàu tieân vaøo naêm
1902 taïi Ñaïi hoïc Michigan, Hoa Kyø. Töø ñoù ñeán nay
moân hoïc naøy ñaõ phaùt trieån roäng raõi treân toaøn theá giôùi
vaø ñaõ ñöôïc nhìn nhaän theo ba quan ñieåm:
 Marketing laø moät tieán trình kinh teá.(An economic
process)
 Marketing laø moät tieán trình quaûn trò.(A managerial
process)
 Marketing laø moät trieát lyù quaûn trò.(A managerial
philosophy)
4

1.1.2 CAÙC GIAI ÑOAÏN PHAÙT TRIEÅN CUÛA
MARKETING
ª Giai ñoaïn höôùng theo saûn xuaát (ProductionOrientation Stage).
ª Giai ñoaïn höôùng theo saûn phaåm (ProductOrientation Stage).
ª Giai ñoaïn höôùng theo baùn haøng (SalesOrientation Stage).
ª Giai ñoaïn höôùng theo khaùch haøng (MarketingOrientation Stage).
ª Marketing xaõ hoäi (The Societal Marketing
5
Concept)

Hướng
Tập trung
Marketing
Saûn xuaát
Cheá taïo
Saûn phaåm

Haøng hoùa

Baùn haøng

Baùn nhöõng SP ñaõ
saûn xuaát ra

Những ñặc trưng vaø mục ñích
Taêng saûn löôïng. Kieåm soaùt vaø giaûm chi
phí. Thu lôïi nhuaän qua baùn haøng
Chuù troïng chaát löôïng. Caûi tieán saûn
phaåm, naâng cao chaát löôïng. Taïo lôïi
nhuaän qua baùn haøng.
Xuùc tieán vaø baùn haøng tích cöïc.
Thu lôïi nhuaän nhôø quay voøng voán
nhanh vaø möùc baùn cao.

Yeâu caàu cuûa ngöôøi
baùn
Marketing Xaùc ñònh nhöõng ñieàu Marketing lieân keát caùc hoaït ñoäng.
KH mong muoán.
Ñònh roõ nhu caàu tröôùc khi saûn xuaát.
Yeâu caàu cuûa ngöôøi
Lôïi nhuaän thu ñöôïc thoâng qua söï thoûa
mua
maõn vaø trung thaønh cuûa KH.
Xaõ hoäi
Yeâu caàu cuûa KH
Caân ñoái nhu caàu khaùch haøng, khaû naêng
coâng ty vaø lôïi ích laâu da...
1
CHÖÔNG 1
NHAÄP MOÂN MARKETING
(Marketing introduction)
marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
marketing - Người đăng: Ngoc Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
marketing 9 10 506