Ktl-icon-tai-lieu

marketing

Được đăng lên bởi Ngoc Nguyen
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG 2: MOÂI TRÖÔØNG MARKETING
(Marketing Environment)
Muïc tieâu chöông 2:
 Giôùi thieäu moät caùch khaùi quaùt moâi tröôøng vi

moâ vaø vó moâ aûnh höôûng tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp
ñeán hoaït ñoäng M. cuûa caùc doanh nghieäp.
 Moâ taû nhöõng xu höôùng bieán ñoäng chính yeáu
cuûa moâi tröôøng vó moâ vaø vi moâ treân thò tröôøng
hieän nay.
1

KHAÙI NIEÄM VEÀ MOÂI TRÖÔØNG MARKETING

Moâi tröôøng Marketing cuûa DN bao goàm
caùc taùc nhaân vaø caùc löïc löôïng naèm ngoaøi
chöùc naêng quaûn trò M nhöng coù taùc ñoäng ñeán
chöùc naêng quaûn trò M trong vieäc trieån khai
vaø duy trì caùc cuoäc giao dòch thaønh coâng vôùi
KH trong thò tröôøng muïc tieâu.
Nhö vaäy moâi tröôøng Marketing cuûa DN
bao goàm moâi tröôøng vi moâ vaø moâi tröôøng vó
moâ, chính chuùng taïo ra cô hoäi vaø thaùch thöùc
cho DN ñoù.
2

2.1. MOÂI TRÖÔØNG VÓ MOÂ
Daân soá
Vaên hoaù

Töï nhieân

Doanh
nghieäp
Luaät
phaùp

Kinh teá
Coâng
ngheä

3

2.1.1 Moâi tröôøng daân soá
 Qui moâ, toác ñoä taêng, löùa tuoåi, giôùi tính, daân toäc, trình
ñoä, ngheà nghieäp cuûa daân soá ñeàu coù aûnh höôûng ñeán
Marketing.
 Sự dịch chuyển daân soá: töø noâng thoân veà thaønh thò, töø
noäi thaønh ra ngoaïi thaønh ñaõ taùc ñoäng ñeán vieäc chuyeån
dòch kinh teá.
 Nhöõng thay ñoåi veà cô caáu tuoåi taùc trong quaàn chuùng:
tyû leä sinh thaáp ôû moät soá nöôùc taïo ra moät cô caáu tuoåi giaø
trong daân chuùng, tuoåi thoï trung bình taêng leân.

4

2.1.1 Moâi tröôøng daân soá (tt)
 Söï thay ñoåi veà cô caáu gia ñình: ngaøy caøng coù nhieàu
thanh nieân soáng ñoäc thaân, ñoäc laäp vôùi gia ñình,hoä ít con.
Phuï nöõ coù vai troø ngaøy caøng cao trong xaõ hoäi, hoï coù vieäc
laøm vaø ñoäc laäp veà taøi chính.
 Kinh teá, vaên hoùa, giaùo duïc phaùt trieån taïo ra moät tyû leä
lôùn daân soá coù trình ñoä cao,gia taêng soá löôïng coâng nhaân
aùo traéng trong cô caáu lao ñoäng xaõ hoäi vaø do ñoù nhu caàu
tieâu duøng cuõng thay ñoåi.

5

2.1.2 Moâi tröôøng kinh teá
Thu nhaäp vaø kieåu phaân phoái thu nhaäp cuûa daân
chuùng quyeát ñònh vieäc mua haøng cuûa hoï.
 Laõi suaát ngaân haøng coù aûnh höôûng ñeán vieäc thu
huùt ñaàu tö trong cuõng nhö ngoaøi nöôùc.
 Caùc giai ñoaïn cuûa chu kyø kinh teá: phaùt trieån–
phoàn vinh–suy thoaùi–phuïc hoài, aûnh höôûng ñeán
SX.
 Xu höôùng chi tieâu: SP coù chaát löôïng vaø giaù caû
cao ngaøy caøng ñöôïc ñöôïc öa chuoäng.
6

2.1.3 Moâi tröôøng töï nhieân
Coù söï caïn kieät taøi nguyeân thieân nhieân
Taøi nguyeân thieân nhieân bao goàm :
 Taøi nguyeân voâ haïn (kho...
1
CHÖÔNG 2: MOÂI TRÖÔØNG MARKETING
(Marketing Environment)
Muïc tieâu chöông 2:
Giôùi thieäu moät caùch khaùi quaùt moâi tröôøng vi
moâ vaø moâ aûnh höôûng tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp
ñeán hoaït ñoäng M. cuûa caùc doanh nghieäp.
Moâ taû nhöõng xu höôùng bieán ñoäng chính yeáu
cuûa moâi tröôøng vó moâ vvi moâ treân thò tröôøng
hieän nay.
marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
marketing - Người đăng: Ngoc Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
marketing 9 10 418