Ktl-icon-tai-lieu

mẫu bảng biểu kế toán

Được đăng lên bởi huongnguyen160104
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 3976 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TÊN CỤC THUẾ................
02GTTT3/001

Mẫu số:

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG
Liên 1: Lưu
Ngày………tháng………năm 20.....

Ký hiệu: 03AA/11P
Số:
0000001

Đơn vị bán
hàng: .....................................................................................................................
MST:..................................................................................................................................
......
Địa chỉ:................................................................ Số tài
khoản. .............................................
Điện thoại:..................................
Họ tên người mua hàng................................................................ ...... .......
.............................
Tên đơn vị...............................................................................................................
MST:..................................................................................................................................
......
Địa chỉ................................................................ Số tài khoản................................
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
1
2
3
4
5
6=4x5

Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:
Số tiền viết bằng
chữ:...............................................................................................................
Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

1

Mẫu số: 03 – TT
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ – BTC
ngày 26/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

Đơn vị:..........................
Bộ phận:……………...

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
Ngày ......tháng.........năm.......
Số...............
Kính gửi:...........................................................................................
Tên tôi là:............................................Địa chỉ........................................................
Đề nghị tạm ứng số tiền :..........Bằng chữ..............................................................
.................................................................................................................................
Lý do tạm ứng :.......................................................................................................
Thời hạn thanh toán :..............................................................................................

Thủ trưởng đơn vị
nghị thanh toán
(Ký, họ tên)

Phụ trách kế toán

Phụ trách bộ phận

(Ký, h...
TÊN CỤC THUẾ................ Mẫu số:
02GTTT3/001
HÓA ĐƠN BÁN HÀNG
Ký hiệu: 03AA/11P
Liên 1: Lưu Số: 0000001
Ngày………tháng………năm 20.....
Đơn vị bán
hàng: .....................................................................................................................
MST:..................................................................................................................................
......
Địa chỉ:................................................................ Số tài
khoản. .............................................
Điện thoại:..................................
Họ tên người mua hàng................................................................ ...... .......
.............................
Tên đơn vị...............................................................................................................
MST:..................................................................................................................................
......
Địa chỉ................................................................ Số tài khoản................................
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:
Số tiền viết bằng
chữ:...............................................................................................................
Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)
1
mẫu bảng biểu kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mẫu bảng biểu kế toán - Người đăng: huongnguyen160104
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
mẫu bảng biểu kế toán 9 10 446