Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu bảng tính lương

Được đăng lên bởi kimlienlt-04
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1556 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG CHẤM CÔNG THÁNG 04 NĂM 2010
Số giờ quy định:
Số ngày quy định:

8 giờ/ngày
6 ngày/tuần

Ngày thường
STT

Họ Tên

Công
Việc

Bộ Phận

sau 5 giờ
(số giờ đã
nhân 1.5)

Trong
giờ
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1.5
19.5
22.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
10.5
10.5
10.5
10.5

Thân Ng Hoàng Sơn
Nguyễn Quốc Bảo
Hồ Văn Quý
Đặng Ngọc Trường
Phan Quang Hồng
Phạm Văn Phước
Nguyễn Văn Ba
Phan Minh Hội
Dương Đức Anh
Nguyễn Văn Thắng
Trần ngọc khánh
Nguyễn Văn Ba
Nguyễn Văn Hùng
Lý thị Mẹt

Quản Lý
Thợ
Thợ
Thợ
Thợ
Thợ
Phụ
Phụ
Phụ
Phụ
Thợ
Thợ
Thợ
Thợ

Quy ước:

Ngày lễ đánh L vào 3 ô dòng 9
X: Công trong giờ 8 tiếng
P: Phép hưởng lương
L: lễ nghỉ hưởng lương

PU
PU
Mộc
Mộc
Mộc
Mộc
PU
PU
Mộc
Mộc
Mộc
Mộc
Mộc
Mộc

24
25
25
25
24.75
25
25
25
25
25
24.5
23
25
25

Chủ nhật

Sau 9
giờ (số
giờ đã
nhân 2)
2
4
6
10
6
6
6
4
4
8
8
0
0
0
0

Trong
giờ
1.5
2.25
1.5
1.5
0
0
0
0
0
0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

TC: Tăng ca chủ nhật, nếu tăng ca ít hơn 8 giờ ghi số giờ
TCL: tăng ca lễ, nếu tăng ca ít hơn 8 giờ ghi số giờ
NB: Nghỉ bù hưởng lương
Số: Số giờ
Ngày thường: sau 5 giờ nhân 1.5, sau 9 giờ nhân 2
Chủ nhật: nhân 1.5, sau 5 giờ nhân 2, sau 9 giờ nhân 3
Lễ: Nhân 3, sau 5 giờ nhân 4.5, sau 9 giờ nhân 5
Chủ nhật, lễ, tăng ca nếu nghỉ bù đánh TB (không tính lương, do đó NB tính lương)

BẢNG TỔNG NGÀY CÔNG THÁNG 04 NĂM 2010
Ngày công quy định:
25
Số giờ tăng ca 1 ngày được hưởng cơm tối: >

Ngày thường
STT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Họ Tên

Thân Ng Hoàng Sơn
Nguyễn Quốc Bảo
Hồ Văn Quý
Đặng Ngọc Trường
Phan Quang Hồng
Phạm Văn Phước
Nguyễn Văn Ba
Phan Minh Hội
Dương Đức Anh
Nguyễn Văn Thắng
Trần ngọc khánh
Nguyễn Văn Ba
Nguyễn Văn Hùng
Lý thị Mẹt

Công
Việc

Bộ Phận

Quản Lý
Thợ
Thợ
Thợ
Thợ
Thợ
Phụ
Phụ
Phụ
Phụ
Thợ
Thợ
Thợ
Thợ

PU
PU
Mộc
Mộc
Mộc
Mộc
PU
PU
Mộc
Mộc
Mộc
Mộc
Mộc
Mộc

Trong
giờ

Sau 5 giờ Sau 9
(quy
giờ (quy
ngày)
ngày)

Chủ nhật

Trong
giờ

24

2.44

2.25

25

2.81

1.5

25

2.06

1.5

25

2.06

0

24.75

2.06

0

25

2.06

0

25

2.06

0

25

2.06

0

25

2.06

0

25

2.06

1.5

24.5

1.31

1.5

23

1.31

1.5

25

1.31

1.5

25

1.31

1.5

THÁNG 04 NĂM 2010

Sang tháng mới chỉ sửa ngày 1 tháng đó vào ô Q7
Chủ nhật tự tô màu
Dòng 6 có thể hide
5

Chủ nhật

Lễ

sau 5 giờ Sau 9
(số giờ giờ (số
đã nhân giờ đão
2)
nhân 3)
2

3
8
8
6
0
0
0
0
0
0
4
4
4
4
4

sau 5 giờ Sau 9
Trong (số giờ giờ (số
giờ
đã nhân giờ đã
4.5)
nhân 5)
3

6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.5
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ương, do đó NB tính lương)

ÔNG THÁNG 04 NĂM 2010

Lễ:
y được hưởng cơm ...
BẢNG CHẤM CÔNG THÁNG 04 NĂM 2010
Số giờ quy định: 8 giờ/ngày
Số ngày quy định: 6 ngày/tuần
STT Họ Tên Bộ Phận
Ngày thường
Chủ nhật
1 1.5 2 1.5
1
Thân Ng Hoàng Sơn
Quản PU 24 19.5 4 2.25
2
Nguyễn Quốc Bảo
Thợ PU 25 22.5 6 1.5
3
Hồ Văn Quý
Thợ Mộc 25 16.5 10 1.5
4
Đặng Ngọc Trường
Thợ Mộc 25 16.5 6 0
5
Phan Quang Hồng
Thợ Mộc 24.75 16.5 6 0
6
Phạm Văn Phước
Thợ Mộc 25 16.5 6 0
7
Nguyễn Văn Ba
Phụ PU 25 16.5 4 0
8
Phan Minh Hội
Phụ PU 25 16.5 4 0
9
Dương Đức Anh
Phụ Mộc 25 16.5 8 0
10
Nguyễn Văn Thắng
Phụ Mộc 25 16.5 8 1.5
11 Trần ngọc khánh Thợ Mộc 24.5 10.5 0 1.5
12 Nguyễn Văn Ba Thợ Mộc 23 10.5 0 1.5
13
Nguyễn Văn Hùng
Thợ Mộc 25 10.5 0 1.5
14
Lý thị Mẹt
Thợ Mộc 25 10.5 0 1.5
Quy ước:
Ngày lễ đánh L vào 3 ô dòng 9
X: Công trong giờ 8 tiếng
P: Phép hưởng lương
L: lễ nghỉ hưởng lương
TC: Tăng ca chủ nhật, nếu tăng ca ít hơn 8 giờ ghi số gi
TCL: tăng ca lễ, nếu tăng ca ít hơn 8 giờ ghi số giờ
NB: Nghỉ bù hưởng lương
Số: Số giờ
Ngày thường: sau 5 giờ nhân 1.5, sau 9 giờ nhân 2
Chủ nhật: nhân 1.5, sau 5 giờ nhân 2, sau 9 giờ nhân 3
Lễ: Nhân 3, sau 5 giờ nhân 4.5, sau 9 giờ nhân 5
Chủ nhật, lễ, tăng ca nếu nghỉ bù đánh TB (không tính lương, do đó NB tính lương)
BẢNG TỔNG NGÀY CÔNG THÁNG 04 NĂM 2010
Ngày công quy định: 25
Số giờ tăng ca 1 ngày được hưởng cơm tối: >
Công
Việc
Trong
giờ
sau 5 giờ
(số giờ đã
nhân 1.5)
Sau 9
giờ (số
giờ đã
nhân 2)
Trong
giờ
Mẫu bảng tính lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu bảng tính lương - Người đăng: kimlienlt-04
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Mẫu bảng tính lương 9 10 527