Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 11132 lần   |   Lượt tải: 10 lần
MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH
2.1- Mẫu báo cáo tài chính áp dụng cho các đơn vị kế toán cấp III
Mã chương......................... ....
Đơn vị báo cáo.........................
Mã đơn vị SDNS:.....................

Mấu số B01- H
(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC
ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Quí ........năm.......
Đơn vị tính:.................
Số
hiệu
TK
A

-------

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TÊN TÀI KHOẢN
B
A - Các TK trong Bảng
-------------------------Cộng

Nợ

SỐ PHÁT SINH

Có

Kỳ này

1

2

Nợ
3

-------

-------

-----

B - Các TK ngoài Bảng
(*) Nếu là báo cáo tài chính quý IV (năm) thì ghi là “Số dư cuối năm”

Có
4

Luỹ kế từ đầu năm
Nợ
Có
5
6

-----

-------

--------

SỐ DƯ
CUỐI KỲ (*)

Nợ
7

Có
8

-------

-------

Ngày .... tháng .... năm…
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Mẫu số B02- H
(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC
ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

Người lập biểu
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
Mã chương:.......................................
Đơn vị báo cáo:.................................
Mã đơn vị SDNS:.............................

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ
VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG
Quý.....năm...
PHẦN I- TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ
NGUỒN KINH PHÍ
STT

Mã
số

TỔNG
SỐ

CHỈ TIÊU
A
I

B

C

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Loại...................Khoản.....................
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kinh phí thường xuyên
Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang
Kinh phí thực nhận kỳ này
Luỹ kế từ đầu năm
Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (04= 01 + 02)
Luỹ kế từ đầu năm
Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán kỳ này
Luỹ kế từ đầu năm
Kinh phí giảm kỳ này
Luỹ kế từ đầu năm

01
02
03
04
05
06
07
08
09

1

Tổn
g
số
2

Ngân sách nhà nước
NSNN
Phí, lệ
Viện
giao
3

phí để lại
4

trợ
5

Nguồn
khác
6

10
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (10=04-06-08)
Kinh phí không thường xuyên
Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang
Kinh phí thực nhận kỳ này
Luỹ kế từ đầu năm
Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (14= 11 + 12)
Luỹ kế từ đầu năm
Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán kỳ này
Luỹ kế từ đầu năm
Kinh phí giảm kỳ này
Luỹ kế từ đầu năm
Kinh phí chưa sử dụngchuyển kỳ sau (20=14-16-18)

II

...................................
KINH PHÍ THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA NHÀ NƯỚC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang
Kinh phí thực nhận kỳ này
Luỹ kế từ đầu năm
Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (24=21 + 22)
Luỹ kế từ đầu năm
Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán kỳ này
Luỹ kế từ đầu năm
Kinh phí...
MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH
2.1- Mẫu báo cáo tài chính áp dụng cho các đơn vị kế toán cấp III
Mã chương......................... .... Mấu số B01- H
Đơn vị báo cáo......................... (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC
Mã đơn vị SDNS:..................... ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Quí ........năm.......
Đơn vị tính:.................
Số
hiệu
TK
TÊN TÀI KHOẢN
SỐ DƯ ĐẦU KỲ SỐ PHÁT SINH
SỐ DƯ
CUỐI KỲ (*)
Nợ Kỳ này Luỹ kế từ đầu năm
Nợ Nợ Nợ
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
A - Các TK trong Bảng
-
-
-
-
------- -------------------------- ------- ------- ----- ----- ------- -------- ------- -------
Cộng
B - Các TK ngoài Bảng
-
-
(*) Nếu là báo cáo tài chính quý IV (năm) thì ghi là “Số dư cuối năm”
Mẫu Báo cáo tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu Báo cáo tài chính - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Mẫu Báo cáo tài chính 9 10 521