Ktl-icon-tai-lieu

mẫu BCTC

Được đăng lên bởi kimhao1901
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 3479 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đơn vị báo cáo: .............
Địa chỉ: ............................. -

MẪU SỐ: - B02A/TCTD: ĐỐI VỚI BCTC
B02A/TCTD-HN: ĐỐI VỚI BCTC HỢP
NHẤT

(Ban hành theo QĐ số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc NHNN)
Bảng cân đối kế toán (hợp nhất) giữa niên độ
Dạng đầy đủ
Quý... năm .....
Tại ngày...tháng...năm...
Đơn vị tính: đồng VN
STT

Thuyết
minh

Chỉ tiêu

(1)

(2)

A

Tài sản

I

Tiền mặt, vàng bạc, đá quí

Số cuối quý
(3)

Số đầu năm
(4)

...(*)
VIII

Vốn và các quỹ
... (*)

5

Lợi nhuận chưa phân phối/ Lỗ
lũy kế

a

Lợi nhuận/ Lỗ năm nay

Chênh lệch TK loại 7
trừ (-) TK loại 8 (Nếu
chênh lệch âm thì ghi
bằng số âm)

b

Lợi nhuận/ lỗ lũy kế năm trước

DC TK 69 (nếu DN thì
ghi bằng số âm)

... (*)
Ghi chú:
- (*) Nội dung các chỉ tiêu và mã số này trên báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ tương
tự như các chỉ tiêu của Bảng cân đối kế toán năm - Mẫu số B02/TCTD và B02/TCTD-HN.
ngày .... tháng .... năm ....
Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc (Giám đốc)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đơn vị báo cáo: .............
Địa chỉ: ..............................

MẪU SỐ: - B03A/TCTD: ĐỐI VỚI BCTC B03A/TCTD-HN: ĐỐI VỚI BCTC HỢP
NHẤT

(Ban hành theo QĐ số 16 /2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc NHNN)
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất) giữa niên độ
(Dạng đầy đủ)
Quý ... năm ...
Đơn vị tính: đồng VN
STT Chỉ tiêu
(1)
I

Lũy kế từ đầu năm đến
cuối quý này

Thuyết
minh

Quý...
Năm nay

Năm trước

Năm nay

Năm trước

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Thu nhập lãi thuần
... (*)

Ghi chú: (*) Nội dung các chỉ tiêu và mã số trên báo cáo này tương tự như các chỉ tiêu của Báo
cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm - Mẫu số B03/TCTD và Mẫu B03/TCTD-HN.
ngày .... tháng .... năm ....
Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc (Giám đốc)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đơn vị báo cáo:………..
Địa chỉ: ………..

MẪU SỐ: - B03A/TCTD: ĐỐI VỚI BCTC B03A/TCTD-HN: ĐỐI VỚI BCTC HỢP
NHẤT

(Ban hành theo QĐ số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc NHNN)
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (hợp nhất) giữa niên độ
(Theo phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp)
(Dạng đầy đủ)
Quý ... năm ...
Đơn vị tính: đồng VN

STT

Thuyết
minh

Chỉ tiêu

(1)
I

(2)

Lũy kế từ đầu năm đến cuối
quýý này
Năm nay

Năm trước

(3)

(4)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động
kinh doanh
... (*)

Ghi chú: (*) Nội dung các chỉ tiêu và mã số của báo cáo này như các chỉ tiêu của Báo cáo lưu
chuyển tiền tệ năm - Mẫu B04/TCTD và Mẫu B04/TCTD-HN.
ngày .... tháng .... năm .......
Đơn vị báo cáo: .............
Địa chỉ: ............................. -
MẪU SỐ: - B02A/TCTD: ĐỐI VỚI BCTC
B02A/TCTD-HN: ĐỐI VỚI BCTC HỢP
NHẤT
(Ban hành theo QĐ số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc NHNN)
Bảng cân đối kế toán (hợp nhất) giữa niên độ
Dạng đầy đủ
Quý... năm .....
Tại ngày...tháng...năm...
Đơn vị tính: đồng VN
STT Chỉ tiêu
Thuyết
minh
Số cuối quý Số đầu năm
(1) (2) (3) (4)
A Tài sản
I Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
...(*)
VIII Vốn và các quỹ
... (*)
5 Lợi nhuận chưa phân phối/ Lỗ
lũy kế
a Lợi nhuận/ Lỗ năm nay Chênh lệch TK loại 7
trừ (-) TK loại 8 (Nếu
chênh lệch âm thì ghi
bằng số âm)
b Lợi nhuận/ lỗ lũy kế năm trước DC TK 69 (nếu DN thì
ghi bằng số âm)
... (*)
Ghi chú:
- (*) Nội dung các chtiêu số này trên báoo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ tương
tự như các chỉ tiêu của Bảng cân đối kế toán năm - Mẫu số B02/TCTD và B02/TCTD-HN.
Lập bảng
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
ngày .... tháng .... năm ....
Tổng Giám đốc (Giám đốc)
(Ký, họ tên, đóng dấu)
mẫu BCTC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mẫu BCTC - Người đăng: kimhao1901
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
mẫu BCTC 9 10 878