Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu chứng từ kế toán cơ bản theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 131 trang   |   Lượt xem: 26482 lần   |   Lượt tải: 144 lần
PHỤ LỤC 1
MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CƠ BẢN THEO QUYẾT
ĐỊNH 15/2006/QĐ-BTC.

Mẫu số: 01a-LĐTL
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

Đơn vị: ............................
Bộ phận: .........................

BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng ...... năm ...........
Ngày trong tháng

STT

Họ và tên

Ngạch bậc
lương hoặc
cấp bậc chức
vụ

A

B

C

Cộng

Ký hiệu chấm công
- Lương sản phẩm:

2

3

…..

31

1

2

3

30

31

32

0

0

0

0

- Thai sản:

Số công
hưởng
BHXH

36

34

0

0

0

0

Ngày ............. tháng .............. năm ...............
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)

SP

Số công
nghỉ việc,
ngừng
việc
hưởng
....%
lương
35

Số công
hưởng
lương thời
gian

Số công
nghỉ việc,
ngừng
việc
hưởng
100%
lương

33

1

Số công
hưởng
lương sản
phẩm

0

Người chấm công
(Ký, họ tên)

Quy ra công

NB

- Nghỉ bù:

NB

0

- Lương thời gian:
- Ốm, điều dưỡng:
- Con ốm::

+
Ô
Cô

- Tai nạn:
- Nghỉ phép:
- Hội nghị, học tập:

KL
NB
LĐ

- Nghỉ không lương:
- Ngừng việc:
- Lao động nghĩa vụ:

KL
NB
LĐ

Mẫu số: 01b-LĐTL
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

Đơn vị: ............................
Bộ phận: .........................

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ
Tháng ...... năm ...........
Ngày trong tháng
STT

Cộng giờ làm thêm

Họ và tên
1

A

B

2

3

…..

31

Ngày
làm
việc

1

2

3

30

31

32

Ngày
thứ
bảy,
chủ
nhật

Ngày
lễ, tết

Làm
đêm

33

34

35

Cộng
Ký hiệu chấm công
NT: Làm thêm ngày làm việc (Từ .......... giờ .......... đến ........... giờ ...........)
NN: Làm thêm ngày thứ bày, chủ nhật (Từ .......... giờ .......... đến ........... giờ ...........)
NL: Làm thêm ngày lễ, tết (Từ .......... giờ .......... đến ........... giờ ...........)
Đ: Làm thêm buổi đêm (Từ .......... giờ .......... đến ........... giờ ...........)

Ngày …….tháng……năm……
Xác nhận của bộ phận (phòng ban)
có người làm thêm
(Ký, họ tên)

Người chấm công

Người duyệt

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Mẫu số: 02-LĐTL
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

Đơn vị: ............................
Bộ phận: .........................

Số:...............

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
Tháng ...... năm ...........

STT

Họ và tên

Bậc
lương

Lương sản
phẩm

Lương thời
gian

Hệ số

Nghỉ việc,
ngừng việc
hưởng 100%
lương

Nghỉ việc,
ngừng việc
hưởng ......%
lương

Số
SP

A

B

1

2

Số
tiền

Số
công

Số
tiền

Số
công

Số
tiền

Số
công

Số
tiền

3

4

5

6

7

8

9

10

Phụ
cấp
thuộc
quỹ
lương

Phụ
cấp
khác

11
...
PH LC 1
MU CHNG T K TOÁN CƠ BN THEO QUYT
ĐỊNH 15/2006/QĐ-BTC.
Mẫu chứng từ kế toán cơ bản theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu chứng từ kế toán cơ bản theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
131 Vietnamese
Mẫu chứng từ kế toán cơ bản theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC 9 10 482