Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giao nhận công cụ dụng cụ

Được đăng lên bởi nguyenductrongct
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 572 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV TM GIANG ANH TẠI CẦN THƠ
32/5B Nguyễn Việt Dũng, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, TP.Cần Thơ

Số:

/GA.CT

PHIẾU GIAO NHẬN DỤNG CỤ LÀM VIỆC
Nhân viên: ……………………….…………._Chức vụ: ……………..………………
Số CMND:…………..……. cấp ngày……………..tại………………..Có nhận tài sản, dụng cụ làm việc như sau:
tt

Diễn giải TS+DC

1
2

Số hiệu/seri

ĐVT

Số lượng

Tình trạng

Bộ Sim Mobifone

Bộ

1

Mới 100%

Điện thoại Mobistar B206

Bộ

1

Mới 100%

Ghi chu

Nhân 1. Các tài sản, dụng cụ như trên là tài sản của Công ty, không tự ý chuyển giao cho bên thứ 3.
viên 2. Chịu trách nhiệm bảo quản tốt, bị hư hỏng/mất cắp phải bồi thường.
cam 3. Phải hoàn trả lại cho Công ty với những tài sản, dụng cụ đã nhận khi không còn đảm nhận công việc
không liên quan, hay theo yêu cầu của Công ty hay trước khi nghĩ việc.
kết:
Tp Cần Thơ, ngày …… tháng …..năm 2014.
Nhân viên nhận
Đại diện Chi nhánh
(Ký và ghi rõ họ tên )
(Ký và ghi rõ họ tên )

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV TM GIANG ANH TẠI CẦN THƠ
32/5B Nguyễn Việt Dũng, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, TP.Cần Thơ

Số:

/GA.CT

PHIẾU GIAO NHẬN DỤNG CỤ LÀM VIỆC
Nhân viên: ……………………….………….Nguyễn Tấn Trung_Chức vụ: ……………..………………NVTT
Số CMND:…………..…….334160382 cấp ngày tại 27/04/2004 Tại Trà Vinh………………………..Có nhận tài
sản, dụng cụ làm việc như sau:
tt

Diễn giải TS+DC

1
2

Số hiệu/seri

ĐVT

Số lượng

Tình trạng

Bộ Sim Mobifone

Bộ

1

Mới 100%

Điện thoại Mobistar B206

Bộ

1

Mới 100%

Ghi chu

Nhân 4. Các tài sản, dụng cụ như trên là tài sản của Công ty, không tự ý chuyển giao cho bên thứ 3.
viên 5. Chịu trách nhiệm bảo quản tốt, bị hư hỏng/mất cắp phải bồi thường.
cam 6. Phải hoàn trả lại cho Công ty với những tài sản, dụng cụ đã nhận khi không còn đảm nhận công việc
không liên quan, hay theo yêu cầu của Công ty hay trước khi nghĩ việc.
kết:
Tp Cần Thơ, ngày …… tháng …..năm 2014.
Nhân viên nhận
Đại diện Chi nhánh
(Ký và ghi rõ họ tên )
(Ký và ghi rõ họ tên )

...
S: /GA.CT
 !"#!$

%&'((((((((("((((")*&+'(((((""((((((
,-.'((((""(("*/01(((((""2((((((""31456+*+718&*49'
  !"# "$%&'()*+ , "$-./ 0%+1 %2%3
: ;,8.<=><? ; : .@:AAB
C<2.<=49DAE ; : .@:AAB
1. *1456+*+D71145*F9GHGIJ*K9<*<=)"
2. LD*8=5<M5-=LN8/*O005=P"
3. 5<1D572*<G&@Q1456+*+RSHHG*TR58*G&*
HG7M99?<*#*F9G9D@*HU&*"
Tp Cần Thơ, ngy …… thng …..năm 2014.
%456%7  ,18&%%9%
(Ký v ghi r h tên ) (Ký v ghi r h tên )
S: /GA.CT
 !"#!$

%&'((((((((("((((" ':;+' )*&+'(((((""((((((
,-.'((((""(("<<=>?@<AB*/012VAWAAW!2!D1(((((((((""31
456+*+718&*49'
  !"# "$%&'()*+ , "$-./ 0%+1 %2%3
: ;,8.<=><? ; : .@:AAB
C<2.<=49DAE ; : .@:AAB
4. *1456+*+D71145*F9GHGIJ*K9<*<=)"
5. LD*8=5<M5-=LN8/*O005=P"
6. 5<1D572*<G&@Q1456+*+RSHHG*TR58*G&*
HG7M99?<*#*F9G9D@*HU&*"
Tp Cần Thơ, ngy …… thng …..năm 2014.
%456%7  ,18&%%9%
(Ký v ghi r h tên ) (Ký v ghi r h tên )
%4
56
2CD
EFG
%4
56
2CD
EFG
Mẫu giao nhận công cụ dụng cụ - Người đăng: nguyenductrongct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu giao nhận công cụ dụng cụ 9 10 631