Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu năng lực nhà thầu

Được đăng lên bởi Vang Bùi Nam
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 508 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU

1. Tên nhà thầu: CÔNG TY CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC MỚI
Địa chỉ :B1/DN12 Nguyễn Khánh Toàn, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
2. Tóm tắt các số liệu về tài chính trong 03 (ba) năm tài chính gần đây

Đơn vị tính: VNĐ
TT

Năm 2006

1

Tổng tài sản

2

Tổng nợ phải trả

3

Vốn lưu động

4

Doanh thu

5

Lợi nhuận trước thuế

6

Lợi nhuận sau thuế

7

Các nội dung khác (nếu có yêu cầu)

Năm 2007

Năm 2008

3. Cam kết tín dụng (khả năng vay):.................................

Ngày

tháng

năm 2009

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

Gói thầu “Xây dựng website”

Trang 1/1

Năng lực tài chính của nhà thầu

...
BÁO CÁO VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU
1. Tên nhà thầu: CÔNG TY CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC MỚI
Địa chỉ :B1/DN12 Nguyễn Khánh Toàn, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
2. Tóm tắt các số liệu về tài chính trong 03 (ba) năm tài chính gần đây
Đơn vị tính: VNĐ
TT Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
1 Tổng tài sản
2 Tổng nợ phải trả
3 Vốn lưu động
4 Doanh thu
5 Lợi nhuận trước thuế
6 Lợi nhuận sau thuế
7 Các nội dung khác (nếu có yêu cầu)
3. Cam kết tín dụng (khả năng vay):.................................
Ngày tháng năm 2009
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
Gói thầu “Xây dựng website” Trang 1/1 Năng lực tài chính của nhà thầu
Mẫu năng lực nhà thầu - Người đăng: Vang Bùi Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu năng lực nhà thầu 9 10 548