Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu sổ kế toán

Được đăng lên bởi kimhaui
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 588 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vị:……………………
Địa chỉ:…………………..
Mẫu số S23-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
ThÎ tµi s¶n cè ®Þnh
Sè: ................
Ngµy..... th¸ng.... n¨m ...... lËp thÎ.......
C¨n cø vµo Biªn b¶n giao nhËn TSC§ sè.....................ngµy.... th¸ng.... n¨m
Tªn, ký m· hiÖu, quy c¸ch (cÊp h¹ng) TSCD: ............ Sè hiÖu TSC§.......................................
Níc s¶n xuÊt (x©y dùng) ........................................... N¨m s¶n xuÊt ........................................
Bé phËn qu¶n lý, sö dông ..................................N¨m ®a vµo sö dông ......................................
C«ng suÊt (diÖn tÝch thiÕt kÕ)....................................................................................................
§×nh chØ sö dông TSC§ ngµy.............. th¸ng................. n¨m...
Lý do ®×nh chØ ..........................................................................................................................
Sè hiÖu
chøng tõ
Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh Gi¸ trÞ hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh
Ngµy, th¸ng,
n¨m
DiÔn
gi¶i
Nguyªn
gi¸
N¨m
Gi¸ trÞ
hao mßn
Céng dån
A B C 1 2 3 4
Dông cô phô tïng kÌm theo
TT
Tªn, quy c¸ch dông cô,
phô tïng
§¬n vÞ
tÝnh
Sè lîng Gi¸ trÞ
A B C 1 2
Ghi gi¶m TSC§ chøng tõ sè: ................ngµy.... th¸ng.... n¨m.................................................
Lý do gi¶m: ............................................................................................................................
Ngµy..... th¸ng.... n¨m ......
Ngêi lp
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n trëng
(Ký, hä tªn)
Gi¸m ®èc
(Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)
237
Mẫu sổ kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu sổ kế toán - Người đăng: kimhaui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Mẫu sổ kế toán 9 10 865