Ktl-icon-tai-lieu

Mô phỏng phân tích bctc

Được đăng lên bởi duytan444
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG (DHG)
BẢNG BÁO CÁO KẾT QuẢ HoẠT ĐỘNG KINH DOANH
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh
Các khoản giảm trừ doanh thu
Doanh thu thuần
Giá vốn hàng bán
Lợi nhuận gộp
Doanh thu hoạt động tài chính
Chi phí tài chính
Trong đó: Chi phí lãi vay
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
Thu nhập khác
Chi phí khác
Lợi nhuận khác
doanh
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
Chi phí thuế TNDN hiện hành
Chi phí thuế TNDN hoãn lại
Chi phí thuế TNDN
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ
tức ưu đãi

2009

2010

2011

2012

2013

1,770,345
24,322
1,746,023
822,446
923,577
31,295
23,597
3,389
409,533
113,701
408,041
14,225
12,571
1,654
-104
409,591
46,968
281
47,249
362,342
5,270

2,052,248
17,723
2,034,525
1,015,993
1,018,532
40,566
3,408
2,011
483,630
134,944
437,116
9,234
8,224
1,010
-3,982
434,144
51,234
-425
50,809
383,335
2,173

2,510,825
19,945
2,490,880
1,282,117
1,208,763
48,895
7,183
2,039
558,863
185,188
506,424
9,934
15,391
-5,457
-10,026
490,941
72,904
-1,724
71,180
419,761
4,236

2,949,286
18,210
2,931,076
1,487,278
1,443,798
42,177
4,453
2,612
709,601
218,227
553,694
39,625
8,344
31,281
-188
584,787
93,826
-331
93,495
491,292
5,371

4,230,222
702,865
3,527,357
1,886,884
1,640,473
47,970
16,456
2,270
770,103
270,758
631,126
182,012
31,238
150,774
-400
781,500
190,665
-2,416
188,249
593,251
4,292

357,072

381,162

415,525

485,921

588,959

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG (DHG)
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
2009

2010

1,212,469
584,128

1,442,034
642,519

162,206
421,922
16,037
16,037

286,506
356,013
0

296,978
250,455
26,408

446,199
306,720
28,194

23,553
-3,438
306,732
311,577
-4,845
8,594
534

117,510
-6,225
347,099
350,125
-3,026
6,217
1,283

131
7,929
309,504
0

440
4,494
377,700
0

237,015
118,833
231,889
-113,056
0

303,439
167,841
310,199
-142,358
0

112,920
113,635
-715
5,262
0

31,255

127,878
131,895
-4,017
7,720
6,457
7,785
-1,328
39,979

23,868

32,592

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
1. Tiền
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Đầu tư ngắn hạn
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
1. Phải thu khách hàng
2. Trả trước cho người bán
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Các khoản phải thu khác
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đò...
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG (DHG)
BẢNG BÁO CÁO KẾT QuẢ HoẠT ĐỘNG KINH DOANH
2009 2010 2011 2012 2013
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh
1,770,345 2,052,248 2,510,825 2,949,286 4,230,222
Các khoản giảm trừ doanh thu
24,322 17,723 19,945 18,210 702,865
Doanh thu thuần
1,746,023 2,034,525 2,490,880 2,931,076 3,527,357
Giá vốn hàng bán
822,446 1,015,993 1,282,117 1,487,278 1,886,884
Lợi nhuận gộp
923,577 1,018,532 1,208,763 1,443,798 1,640,473
Doanh thu hoạt động tài chính
31,295 40,566 48,895 42,177 47,970
Chi phí tài chính
23,597 3,408 7,183 4,453 16,456
Trong đó: Chi phí lãi vay
3,389 2,011 2,039 2,612 2,270
Chi phí bán hàng
409,533 483,630 558,863 709,601 770,103
Chi phí quản lý doanh nghiệp
113,701 134,944 185,188 218,227 270,758
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
408,041 437,116 506,424 553,694 631,126
Thu nhập khác
14,225 9,234 9,934 39,625 182,012
Chi phí khác
12,571 8,224 15,391 8,344 31,238
Lợi nhuận khác
1,654 1,010 -5,457 31,281 150,774
-104 -3,982 -10,026 -188 -400
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
409,591 434,144 490,941 584,787 781,500
Chi phí thuế TNDN hiện hành
46,968 51,234 72,904 93,826 190,665
Chi phí thuế TNDN hoãn lại
281 -425 -1,724 -331 -2,416
Chi phí thuế TNDN
47,249 50,809 71,180 93,495 188,249
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
362,342 383,335 419,761 491,292 593,251
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi
5,270 2,173 4,236 5,371 4,292
357,072 381,162 415,525 485,921 588,959
doanh
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ
tức ưu đãi
Mô phỏng phân tích bctc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô phỏng phân tích bctc - Người đăng: duytan444
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Mô phỏng phân tích bctc 9 10 330