Ktl-icon-tai-lieu

MÔI TRƯỜNG KẾ TOÁN

Được đăng lên bởi quynhthu_84
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 3460 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHƯƠNG 1
MÔI TRƯỜNG KẾ TOÁN
Bài tập 1:
Bảng CĐKT của công ty Nguyệt Cầm ngày 31/12/20xx báo cáo tổng tài sản là 500 triệu
đồng. Nếu công ty Nguyệt Cầm chấm dứt hoạt động, tài sản của nó có thể bán được với giá 500
triệu đồng không? Tại sao?
Bài tập 2:
Trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính ngày 31/12/20xx của công ty Hoài Hương,
một doanh nghiệp thương mại dịch vụ quy mô nhỏ, có tổng tài sản vào khoảng 100 triệu đồng.
kiểm toán viên phát hiện những tình huống sau:
(1). Công ty ghi nhận một máy khoan trị giá 9.600.000 đồng như là một chi phí trong kỳ
mặc dù thời gian sử dụng của chiếc máy này là 5 năm.
(2). Công ty ghi nhận toàn bộ khoản tiền thuê nhà trả trước 3 năm của một khách hàng,
bắt đầu từ 01/01/20xx vào doanh thu năm 20xx
(3). Chính sách khấu hao của công ty là khấu hao đường thẳng với thời gian tính khấu
hao chỉ khoảng 50% thời gian hữu dụng của tài sản. Mức khấu hao này được cơ quan thuế đồng
ý.
(4). Dựa vào kết quả công bố tại buổi họp HĐQT của công ty liên doanh Hoài Hương –
Katasaki ghi nhận khoản lãi được chia vào thu nhập hoạt động tài chính dù chưa được nhận
tiền.
Yêu cầu: Hãy cho biết đối với mỗi tình huống
a. Cách thức xử lý của Hoài Hương có gì sai về mặt kế toán so với chế độ kế toán hiện
hành không? Tại sao?
b. Những giả thiết, khái niệm hay nguyên tắc nào dưới đây được sử dụng trong việc hình
thành các cách thức xử lý kế toán trên: Thận trọng, cơ sở dồn tích, nguyên tắc tương
xứng, nguyên tắc ghi nhận doanh thu, trọng yếu.
Bài 3:
1. Bạn vừa được thừa hưởng một công ty mà sổ sách kế toán cho thấy một mức vốn chủ sở
hữu là 400 triệu đồng. Bạn không thích công ty này. Bạn có chấp nhận bán công ty này
với giá 400 triệu đồng không? Tại sao?
2. Nếu bạn bán công ty này với giá 600 triệu đồng. Trên bảng CĐKT của người mua sẽ
phải ánh giá trị của công ty với giá 400 triệu đồng hay 600 triệu đồng? Tại sao?
3. Nếu bạn nghĩ công ty này phải bán với giá 800 triệu đồng chứ không phải là 600 triệu
đồng và từ chối lời đề nghị mua với giá 600 triệu đồng, giá trị của công ty này sẽ được
ghi nhận trên bảng CĐKT của bạn là bao nhiêu?

CHƯƠNG 2
MÔ HÌNH KẾ TOÁN CƠ BẢN
Bài tập 1: Ảnh hưởng của nghiệp vụ đến phương trình kế toán
Tổng Tài sản và Nợ phải trả vào đầu năm và cuối năm của công ty được liệt kê như sau:
Tài sản
Nợ phải trả
Đầu năm
$150,000
$40,000
Cuối năm
200,000
120,000
Xác định lãi hay lỗ thuần của công ty trong năm theo các giả thiết sau:
1. Cổ đông không đầu tư vào doanh nghiệp và không chia cổ tức trong năm.
2. Cổ đông không đầu tư vào d...
CHƯƠNG 1
MÔI TRƯỜNG KẾ TOÁN
Bài tập 1:
Bảng CĐKT của công ty Nguyệt Cầm ngày 31/12/20xx báo cáo tổng tài sản là 500 triệu
đồng. Nếu công ty Nguyệt Cầm chấm dứt hoạt động, tài sản của nó có thể bán được với giá 500
triệu đồng không? Tại sao?
Bài tập 2:
Trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính ngày 31/12/20xx của công ty Hoài Hương,
một doanh nghiệp thương mại dịch vụ quy nhỏ, tổng tài sản vào khoảng 100 triệu đồng.
kiểm toán viên phát hiện những tình huống sau:
(1). Công ty ghi nhận một máy khoan trị giá 9.600.000 đồng như là một chi phí trong kỳ
mặc dù thời gian sử dụng của chiếc máy này là 5 năm.
(2). Công ty ghi nhận toàn bộ khoản tiền thuê nhà trả trước 3 năm của một khách hàng,
bắt đầu từ 01/01/20xx vào doanh thu năm 20xx
(3). Chính sách khấu hao của công ty khấu hao đường thẳng với thời gian tính khấu
hao chỉ khoảng 50% thời gian hữu dụng của tài sản. Mức khấu hao này được cơ quan thuế đồng
ý.
(4). Dựa vào kết quả công bố tại buổi họp HĐQT của công ty liên doanh Hoài Hương
Katasaki ghi nhận khoản lãi được chia vào thu nhập hoạt động tài chính chưa được nhận
tiền.
Yêu cầu: Hãy cho biết đối với mỗi tình huống
a. Cách thức xử của Hoài Hương sai về mặt kế toán so với chế độ kế toán hiện
hành không? Tại sao?
b. Những giả thiết, khái niệm hay nguyên tắc nào dưới đây được sử dụng trong việc hình
thành các cách thức xử kế toán trên: Thận trọng, sở dồn tích, nguyên tắc tương
xứng, nguyên tắc ghi nhận doanh thu, trọng yếu.
Bài 3:
1. Bạn vừa được thừa hưởng một công ty mà sổ sách kế toán cho thấy một mức vốn chủ sở
hữu 400 triệu đồng. Bạn không thích công ty này. Bạn chấp nhận bán công ty này
với giá 400 triệu đồng không? Tại sao?
2. Nếu bạn bán công ty y với giá 600 triệu đồng. Trên bảng CĐKT của người mua sẽ
phải ánh giá trị của công ty với giá 400 triệu đồng hay 600 triệu đồng? Tại sao?
3. Nếu bạn nghĩ công ty này phải bán với giá 800 triệu đồng chứ không phải 600 triệu
đồng từ chối lời đề nghị mua với giá 600 triệu đồng, giá trị của công ty này sẽ được
ghi nhận trên bảng CĐKT của bạn là bao nhiêu?
CHƯƠNG 2
MÔ HÌNH KẾ TOÁN CƠ BẢN
Bài tập 1: Ảnh hưởng của nghiệp vụ đến phương trình kế toán
Tổng Tài sản và Nợ phải trả vào đầu năm và cuối năm của công ty được liệt kê như sau:
Tài sản Nợ phải trả
Đầu năm $150,000 $40,000
Cuối năm 200,000 120,000
Xác định lãi hay lỗ thuần của công ty trong năm theo các giả thiết sau:
1. Cổ đông không đầu tư vào doanh nghiệp và không chia cổ tức trong năm.
2. Cổ đông không đầu tư vào doanh nghiệp nhưng chia cổ tức trong năm là $10,000.
3. Cổ đông đầu tư vào doanh nghiệp $5,000 nhưng không chia cổ tức trong năm.
4. Cổ đông đầu tư vào doanh nghiệp $15,000 và chia cổ tức $3,000 trong năm.
Bài tập 2: Hoàn thành các báo cáo tài chính
Hoàn thành các báo cáo tài chính của 3 công ty A, B, C độc lập bằng cách xác định các
số liệu còn thiếu ở các chữ cái sau (giả sử không có các khoản đầu tư mới của cổ đông)
MÔI TRƯỜNG KẾ TOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÔI TRƯỜNG KẾ TOÁN - Người đăng: quynhthu_84
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
MÔI TRƯỜNG KẾ TOÁN 9 10 837