Ktl-icon-tai-lieu

Một số thay đổi cơ bản của luật BHXH 2014

Được đăng lên bởi chaudien
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 377 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỘT SỐ THAY ĐỔI CƠ BẢN CỦA LUẬT BHXH 2014 SO VỚI LUẬT BHXH 2006
Luật BHXH
I.Bố cục

II. Chương
III: BHXH
bắt buộc
Mục 4: chê
Độ hưu tri

Luật số 71/2006/QH11
Ký ngày 19/6/2006
Có hiệu lực từ 01/01/2007
Gồm 9 chương, 141 điều

Điều 51: Điều kiện hưởng
lương hưu khi suy giảm
khả năng lao động.
- NLĐ có đủ 20 năm đóng
BHXH trở lên.
- Nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ
đủ 45 tuổi trở lên, suy giảm
khả năng Lao động từ 61%
trở lên.

Điều 52: Mức lương hưu
hàng tháng
1. Đủ 15 năm đóng BHXH
được tính 45% mức bình
quân tiền lương tháng đóng
BHXH
Sau đó:
- Nam tăng 1 năm thêm 2%

Luật số 58/2014/QH13
Ký ngày 20/11/2014
Có hiệu lực từ 01/01/2016
Gồm 9 chương, 125 điều
Riêng điểm b, khoản 1 và khoản 2, điều 2
- Làm việc 1 đến dưới 3 tháng phải đóng
BHXH bắt buộc.
- Người nước ngoài có giấy phép hành
nghề, làm việc tại Việt Nam được quyền
tham gia BHXH bắt buộc.
thực hiện từ 01/01/2018
Điều 55: Điều kiện hưởng lương hưu
khi suy giảm khả năng lao động.
- NLĐ có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên
a. Từ 01/01/2016 nam đủ 51 tuổi, nữ đủ
46 tuổi, suy giảm KNLĐ từ 61% trở lên.
Sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 01 tuổi cho
đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi, nữ
đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng
lương hưu khi suy giảm KNLĐ từ 61%
trở lên
b. Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi bị suy
giảm KNLĐ từ 81% trở lên

SO SÁNH LUẬT 2006 VỚI 2014
Thuận lợi cho Bất lợi cho
Người lao động Người lao động
Thuận lợi
Thuận lợi

- Tuổi đời để nghỉ hưu
do suy giảm KNLĐ
từ 61% trở lên tăng
dần theo thời gian.

- Suy giảm KNLĐ 81%
là vô cùng khó.

Điều 56: Mức lương hưu hàng tháng
1. Từ 01/01/2016 đến trước 01/01/2018
đủ 15 năm đóng BHXH được tính 45%
mức bình quân tiền lương đóng BHXH.
Sau đó:
- Nam tăng 1 năm thêm 2%

- Đến 01/01/2018 không
Có gì thay đổi.

- Nữ tăng 1 năm thêm 3%
Mức tối đa bằng 75%

- Nữ tăng 1 năm thêm 3%
Mức tối đa bằng 75%
2. Từ 01/01/2008 tính 45% tương ứng với
a. Nam:
- 2018: 16 năm đóng BHXH
- 2019: 17 năm đóng BHXH
- 2020: 18 năm đóng BHXH
- 2021: 19 năm đóng BHXH
- 2022: 20 năm đóng BHXH
b. Nữ: Từ 2018 trở đi là 15 năm tương
ứng với 45%.
Sau đó cứ mỗi năm, NLĐ quy định tại
điểm a và điểm b khoản này được tăng
thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

- Nam: thời gian đóng
BHXH tương ứng để
tính 45% tăng dần, đên
2020 phải 35 năm mới
được hưởng đủ 75%.
- Từ 20...

 !  !"#$%%&
'()*+,-%%
./01234!5%%$
 !"#67%%&8
'()*+,%%
./01234!5%%
9
/ )2:04/;
*<=02>;?@)*
A!2:04/;
*<=02>;?@)*
B#4C4  

 !"#$%&'( )*+,
-./.0%12
34#(56'7' )*+,
+ %89 %3:,;6
%::-./.0%12
!/34/01)!5%%7
B/<D)* 0E6F0EG01)/<H)* 0E66F0EG01)/<H)*2<D)*/<
F 2<D)*/<G/0",*0IJ G/0",*0IJG/I)K)*2>;?@)*B
LM!L@4 G/I)K)*2>;?@)*B 3<(=>?(-./.%@A+
C4F4/N 3<(=>?( :2)B>C>C>D:=%EF= )E4G
@/<!OP -./.%@A+2 D%EH6I3<%BDJ%@A+2 "H6I3<
3:=>%E%@A+F K:(LM?%?%>%E %BDJ%@A+%?
=%E%@A+H6 !?>>%@A:=%EF "N%O%4:2
?:1%BDJ =>%E%P#= A
%@A+2 +H6I3<%BDJ
%@A+
23:=>%EF=%EQH6 K6I3<RJ
I3<%BRJ%@A+ +ST(2
0E6FQ42<D)*/< 0E6FQ42<D)*/</+)*!/R)*
/+)*!/R)*
2<=?(-./.2)B>C>C>D!%@#>C>C>R <!>C>C>RS
,%UJLP =?(-./.,%UJ V(P%:6E2
;W%+%&( LP;W%+(-./.2
-./. K:(X
K:(X
3:%??%J 3:%??%J
Một số thay đổi cơ bản của luật BHXH 2014 - Trang 2
Một số thay đổi cơ bản của luật BHXH 2014 - Người đăng: chaudien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Một số thay đổi cơ bản của luật BHXH 2014 9 10 980