Ktl-icon-tai-lieu

Một số ý kiến đề suất hoàn thiện hạch toán tỷ giá

Được đăng lên bởi Hạnh Nguyên
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1406 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỞ ĐẦU
PHẦN I
I.Tổng quan về hạch toán ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá hối
đoái ở Việt Nam
1) Các khái niệm
-Ngoại tệ:Là đơn vị tiền tệ được sử dụng chính thức trong việc ghi
sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.
-Tỷ giá hối đoái:Là tỷ giá trao đổi giữa hai đơn vị tiền tệ.
-Chênh lệch tỷ giá hối đoái: là chênh lệch phát sinh từ việc trao
đổi thực tế hoặc quy đổi của cùng 1 số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ
kế toán theo các tỷ giá hối đoái khác nhau.
Tỷ giá hối đoái cuối kỳ: là tỷ giá hối đoái sử dụng tại ngày lập
bảng cân đối kế toán.
Đầu tư thuần tại một cơ sở ở nước ngoài: là phần vốn của doanh
nghiệp báo cáo trong tổng tài sản thuần của cơ sở nước ngoài đó.
Các khoản mục tiền tệ: là tiền và các khoản tương đương tiền hiện có,
các khoản phải thu và các khoản nợ phải trả bằng một lượng tiền cố định
hoặc có thể xác định được.
Các khoản mục phi tiền tệ: là các khoản mục không phải các
khoản mục tiền tệ.
Giá trị hợp lý: là giá trị tài sản có thể được trao đổi hoặc giá trị
một khoản nợ được thanh toán một cách tự nguyện giữa các biến có đầy
đủ hiểu biết trong sù trao đổi ngang giá.
các giao dịch bằng ngoại tệ
Ghi nhận ban đầu

1

1- Mét giao dịch bằng ngoại tề là giao dịch được xác định bằng ngoại
tề hoặc yêu cầu thanh toán bằng ngoại tệ, bao gồm các giao dịch phát
sinh khi mét doanh nghiệp:
a) mua hoặc bán sản phẩm hàng hoá dịch vụ mà giá cả được xác
định bằng ngoại tệ;
b) vay hoặc cho vay các khoản tiền mà số phải trả hoặc phải thu
được xác định bằng ngoại tệ;
c) Trở thành một đối tác ( mét bên) của một hợp đồng ngoại hối
chưa được thực hiện ;
d) Mua hoặc thanh lý các tài sản: phát sinh hoặc thanh toán các
khoản nợ bằng ngoại tệ;
đ) Dùng một loại tiền tệ này để mua, bán hoặc đổi lấy một loại tiền
tệ khác.
2- Mét giao dịch bằng ngoại tệ phải được hạch toán và ghi nhận ban
đầu theo đơn vị tiền tệ kế toán bằng việc áp dụng tỷ giá hối đoái giữa đơn
vị tiền tệ kế toán và ngoại tệ ngày giao dịch.
3- Tỷ giá hối đoái ngày giao dịch được coi là tỷ giá giao ngày.
Doanh nghiệp có thể sử dụng tỷ giá xấp xỉ với tỷ giá hối đoái thực tế tại
ngày giao dịch.
Ví dụ tỷ giá trung bình tuần hoặc tháng có thể được sử dụng cho
tất cả các giao dịch phát sinh của mỗi loại ngoại tệ trong tuần, tháng đó.
Nếu tỷ giá hối đoái giao động mạnh thì doanh nghiệp không được sử
dụng tỷ giá trung bình cho việc kế toán của tuần hoặc tháng kế toán đó.
Báo cáo tại ngày lập bảng cân đối kế toán.
1- Tại ngày lập bảng cân đối kế toán:
a) Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ phải được báo cáo theo...
MỞ ĐẦU
PHẦN I
I.Tổng quan v hạch toán ngoại t chênh lệch tỷ giá hối
đoái ở Việt Nam
1) Các khái niệm
-Ngoại t:Là đơn vị tiền tệ được sử dụng chính thức trong việc ghi
sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.
-Tỷ giá hối đoái:Là tỷ giá trao đổi giữa hai đơn vị tiền tệ.
-Chênh lệch tỷ giá hối đoái: chênh lệch phát sinh từ việc trao
đổi thực tế hoặc quy đổi của cùng 1 số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ
kế toán theo các tỷ giá hối đoái khác nhau.
Tỷ giá hối đoái cuối kỳ: là t giá hối đoái s dụng tại ngày lập
bảng cân đối kế toán.
Đầu thuần tại mộtsở nước ngoài: phần vốn của doanh
nghiệp báo cáo trong tổng tài sản thuần của cơ sở nước ngoài đó.
Các khoản mục tiền tệ: tiền các khoản tương đương tiền hiện có,
các khoản phải thu các khoản nợ phải trả bằng một lượng tiền cố định
hoặc có thể xác định được.
Các khoản mục phi tiền tệ: các khoản mục không phải các
khoản mục tiền tệ.
Giá trị hợp : giá trị tài sản thể được trao đổi hoặc giá trị
một khoản nợ được thanh toán một cách tự nguyện giữa các biến đầy
đủ hiểu biết trong sù trao đổi ngang giá.
các giao dịch bằng ngoại tệ
Ghi nhận ban đầu
1
Một số ý kiến đề suất hoàn thiện hạch toán tỷ giá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số ý kiến đề suất hoàn thiện hạch toán tỷ giá - Người đăng: Hạnh Nguyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Một số ý kiến đề suất hoàn thiện hạch toán tỷ giá 9 10 34