Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội

Được đăng lên bởi Tuấn Anh Phạm
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 2975 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Mục lục
Danh mục các từ viết tắt.................................................................................3
Danh mục bảng...............................................................................................4
Lời mở đầu......................................................................................................5
Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng cho vay trung và dài hạn ................7
của Ngân hàng thương mại.............................................................................7

1.1. Hoạt động cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại.........7
1.1.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại ...................................................7
1.1.2. Hoạt động cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại.......11

1.2. Chất lượng cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại.....14
1.2.1. Khái niệm chất lượng cho vay............................................................14
1.2.2. Chỉ tiêu phản ánh chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng thương
mại.........................................................................................................................15

1.3. Nhân tố ảnh hướng tới chất lượng cho vay trung và dài hạn của Ngân
hàng thương mại............................................................................................17
1.3.1. Nhóm nhân tố chủ quan......................................................................17
1.3.2. Nhóm nhân tố khách quan..................................................................22

Chương 2: Thực trạng chất lượng cho vay trung và dài hạn tại.................25
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội..........................25
2.1. Khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội
.........................................................................................................................25
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn Hà Nội............................................................................................................25
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 26

2.2. Thực trạng chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.......................................................32
2.2.1.Thực trạng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn Hà Nội....................................................
Mục lục
Danh mục các từ viết tắt.................................................................................3
Danh mục bảng...............................................................................................4
Lời mở đầu......................................................................................................5
Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng cho vay trung và dài hạn ................7
của Ngân hàng thương mại.............................................................................7
1.1. Hoạt động cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại.........7
1.1.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại ...................................................7
1.1.2. Hoạt động cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại.......11
1.2. Chất lượng cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại.....14
1.2.1. Khái niệm chất lượng cho vay............................................................14
1.2.2. Chỉ tiêu phản ánh chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng thương
mại.........................................................................................................................15
1.3. Nhân tố ảnh hướng tới chất lượng cho vay trung và dài hạn của Ngân
hàng thương mại............................................................................................17
1.3.1. Nhóm nhân tố chủ quan......................................................................17
1.3.2. Nhóm nhân tố khách quan..................................................................22
Chương 2: Thực trạng chất lượng cho vay trung và dài hạn tại.................25
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội..........................25
2.1. Khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội
.........................................................................................................................25
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn Hà Nội............................................................................................................25
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 26
Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội - Người đăng: Tuấn Anh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 9 10 100