Ktl-icon-tai-lieu

ngân hàng trắc nghiệm kế toán quản trị

Được đăng lên bởi pingu93
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2125 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

1. Quản trị nhằm:
a. Thực hiện những mục đích riêng
b. Sử dụng tất cả các nguồn lực hiện có
c. Tổ chức phối hợp với các hoạt động của những
thành viên trong tập thể
d. Thực hiện tất cả những mục đích tr ên đều đúng
2. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của KTTC:
a. Không có tính pháp lệnh.
b. Có tính pháp lệnh.
c. Vừa có vừa không tính pháp lệnh.
d. Không câu nào đúng.
3. Phương pháp nghiệp vụ của KTQT là:
a.Thiết kế thông tin dưới dạng so sánh được
b. Trình bày thông tin dưới dạng đồ thị
c.Trình bày mối quan hệ giữa các thông tin kinh tế
dưới dạng phương trình
d. Các phương pháp nghiệp vụ trên
4. Nội dung trên các báo cáo KTQT:
a. Có tính khách quan vì chỉ phản ánh lại những sự
kiện đã xãy ra trong kỳ báo cáo
b. Cung cấp tông tin về tình hình tài chính của tổ
chức cho cổ đông
c. Được thiết kế nhằm thỏa mãn nhu cầu của các cấp
quản trị trong tổ chức
d. Do bộ tài chính quy định
5. Nội dung báo cáo KTQT do:
a. Nhà quản trị doanh nghiệp qui định.
b. Nhân viên kế toán quản trị qui định.
c. Chủ tịch hội đồng quản trị qui định.
d. Bộ tài chính qui định.

c. Chu yếu cung cấp trong nội bộ doanh nghiệp
d. Thông tin có tính chính xác cao
9. Kế toán quản trị được hiểu là::
a. Việc thu thập, phân tích và cung cấp thông tin
kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị.
b. Việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông
tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị.
c. Việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông
tin kinh tế, tài chính
d. Việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin kinh tế,
tài chính theo yêu cầu quản trị.
10. KTQT là một chuyên ngành kế toán:
a.Độc lập với kế toán tài chính.
b. Cung cấp thông tin để lập kế hoạch.
c.Cùng với KTTC thực hiện chức năng cung cấp
thông tin kế toán, tài chính của một tổ chức.
d. Thuộc bộ phận của KTTC nhằm cung cấp thông
tin chi tiết về tình hình kinh tế, tài chính của một tổ
chức trong quá khứ.
11. Đặc điểm nào trong các đặc điểm dưới đây là đặc
điểm của hệ thống báo cáo KTQT?
a. Là các báo cáo tổng hợp có phạm vi toàn bộ tổ
chức
b. Không có những nguyên tắc bắt buộc phải tuân
thủ
c. Có tính lịch sử
d. Đối tượng sử dụng là cổ đông, chủ nợ và cơ
quan thuế.
12. Đối tượng mà KTQT cung cấp thông tin:
a. Các chủ nợ
b. Nhà quản trị tổ chức
c. Cơ quan nhà nước
d. Khách hàng

13. KTQT thường được:
a. Xây dựng theo yêu cầu kiểm soát của hội đồng
6. Đặc điểm nào trong các đặc điểm dưới đây không là quản trị.
đặc điểm của hệ thống KTTC?
b. Xây dựng và áp dụng thống nhất trong phạm vi
a. Th...
NGÂN NG CÂU HỎI TRC NGHIM
KTOÁN QUẢN TRỊ
1. Qun trị nhằm:
a. Thực hiện những mục đích ri êng
b. Sử dụng tất cả các nguồn lực hiện có
c. Tổ chức phối hợp với các hoạt động của những
thành viên trong tập thể
d. Thực hiện tất cả những mục đích tr ên đều đúng
2. Đặc điểm nào sau đây là đc điểm ca KTTC:
a. Không có tính pháp lnh.
b. nh pháp lnh.
c. Va có va không nh pháp lnh.
d. Không câu o đúng.
3. Phương pháp nghip vụ của KTQT :
a.Thiết kế thông tin dưới dng so sánh được
b. Trình bày thông tin dưới dạng đồ thị
c.Trình y mi quan h gia c thông tin kinh tế
dưới dạng phương trình
d. c phương pháp nghip vtrên
4. Ni dung trên các báo cáo KTQT:
a. Có tính khách quan vì ch phn ánh li nhng s
kin đã xãy ra trong k báo cáo
b. Cung cp tông tin v tình hình tài chính c a t
chc cho cổ đông
c. Được thiết kế nhm tha mãn nhu cu ca các cp
qun tr trong t chc
d. Do bộ tài chính quy đnh
5. Ni dung báo cáo KTQT do:
a. Nhà qun tr doanh nghip qui đnh.
b. Nhân viên kế toán qun trị qui đnh.
c. Ch tch hi đồng qun trqui đnh.
d. Btài chính qui đnh.
6. Đặc điểm nào trong các đặc điểm ới đây không là
đặc đim ca h thng KTTC?
a. Thông tin khách quan
b. Các báo cáo hưng v tương lai
c.o cáo v các kết qu đã qua
d. S liu tng hp
7. Kế toán qun tr áp dng cho các nhóm t chc nào:
a. T chc chính quyn nhà nưc.
b. T chức nhân đo.
c. T chc kinh doanh.
d. Tt c các câu trên đều đúng
8. Thông tin ca kế tóan qun trị:
a. Cung cp cả bên trong và bên ngoài doanh nghip
b. Thông tin tính lch s
c. Chu yếu cung cp trong ni b doanh nghip
d. Thông tin có tính cnh xác cao
9. Kế toán quản trị được hiu ::
a. Vic thu thp, phân tích và cung cp thông tin
kinh tế, i cnh theo yêu cu quản trị.
b. Vic thu thp, xử lý, phân ch cung cp thông
tin kinh tế, tài chính theo yêu cu quản trị.
c. Vic thu thp, x, phân tích và cung cp thông
tin kinh tế, tài chính
d. Vic thu thp, xử lý và cung cp thông tin kinh tế,
i cnh theo yêu cu quản trị.
10. KTQT là mt chuyên ngành kế toán:
a.Độc lp vi kế toán tài chính.
b. Cung cấp thông tin đ lp kế hoch.
c.Cùng vi KTTC thc hin chc năng cung cp
thông tin kế toán, tài chính ca mt t chc.
d. Thuc b phn ca KTTC nhm cung cp thông
tin chi tiết v tình hình kinh tế, tài chính ca mt t
chc trong quá kh.
11. Đặc điểm nào trong các đặc đim dưới đây là đc
điểm ca h thng báo cáo KTQT?
a.các báo cáo tng hp có phm vi toàn b t
chc
b. Không có nhng nguyên tc bt buc phi tuân
th
c. Có tính lch s
d. Đối tưng s dng là cổ đông, ch nợ và cơ
quan thuế.
12. Đối tượng mà KTQT cung cp thông tin:
a. c chủ n
b. Nhà quản trị tchc
c. Cơ quan nhà nước
d. Khách ng
13. KTQT thưng đưc:
a. Xây dng theo yêu cu kim soát ca hi đồng
qun tr.
b. Xây dng và áp dng thng nht trong phm vi
ngành.
c. Xây dng phù hp vi đặc đim kinh tế, k thut
và yêu cu qun lý riêng tng doanh nghip.
d. Xây dng và chun hoá trong chính sách k ế toán
thng nht.
14. có động cơ li nhun hay không, mi t chc
đều:
a. Phi np các báo cáo KTQT c a mình cho cơ quan
thuế
b. Phi s dng mt cách hiu qu ngun lc ca
mình
c. Phi np thuế
ngân hàng trắc nghiệm kế toán quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ngân hàng trắc nghiệm kế toán quản trị - Người đăng: pingu93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
ngân hàng trắc nghiệm kế toán quản trị 9 10 254