Ktl-icon-tai-lieu

nghiệp kế toán của công ty Hoàng Thái

Được đăng lên bởi Lưu Mỹ
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 1898 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GVHD: TS.Nguyễn Thị Mai Hương

Báo cáo thực tập tổng hợp

MỤC LỤC
Danh mục chữ viết tắt trong báo cáo ............................................................4
Danh mục sơ đồ, bảng biểu ............................................................................5
Lời nói đầu ......................................................................................................6
PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH
HOÀNG THÁI
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty.............................................7
1.1.1 Quá trình hình thành của công ty TNHH Hoàng Thái………….........……...7
1.1.2 Quá trình phát triển của công ty TNHH Hoàng Thái………….........….……8
1.1.3 Quy mô, kết quả kinh doanh và đóng góp vào Ngân sách Nhà nước
công ty TNHH Hoàng Thái…………………………….........………….…..9
1.1.3.1 Quy mô của công ty TNHH Hoàng Thái………….........……….……....9
1.1.3.2 Kết quả kinh doanh và đóng góp vào Ngân sách Nhà nước công ty
TNHH Hoàng Thái......................................................................................................9

1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty TNHH Hoàng Thái.............................10
1.2.1. Chức năng của công ty TNHH Hoàng Thái……..........…….......................10
1.2.2 Nhiệm vụ của công ty TNHH Hoàng Thái .…….........……………………10
1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.........…………….…11
1.3.1 Loại hình kinh doanh, các loại hàng hóa chủ yếu,…………..........………..11
1.3.2 Vốn kinh doanh của công ty TNHH Hoàng Thái………………….........…11
1.3.3 Phương hướng hoạt động trong thời gian tới của công ty………….............12
1.3.4 Các nguồn lực chủ yếu của công ty…………………….........…………….13
1.3.4.1 Tài sản cố định………………………………………….........……….13
1.3.4.2 Lao động…………………………………………………...................14
1.4 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý công ty…..........16
1.4.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty…………………...........16
1.4.1.1 Quy trình công nghệ sản xuất…………………………………...........16
1.4.1.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức SXKD tại công ty ……………….........……… 17
1.4.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý……………………………........…20

SVTH: Trần Thị Mai Trúc / Kế toán C - K30

Trang: 1

GVHD: TS.Nguyễn Thị Mai Hương

Báo cáo thực tập tổng hợp

1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại đơn vị………………………….........22
1.5.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại công ty……………………….............22
1.5.2 Bộ máy kế toán của công ty…………………………………………..........23
1.5.3 Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty……………………………........
GVHD: TS.Nguyễn Thị Mai Hương Báo cáo thực tập tổng hợp
MỤC LỤC
Danh mục chữ viết tắt trong báo cáo ............................................................4
Danh mục sơ đồ, bảng biểu ............................................................................5
Lời nói đầu ......................................................................................................6
PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH
HOÀNG THÁI
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty.............................................7
1.1.1 Quá trình hình thành của công ty TNHH Hoàng Thái………….........……...7
1.1.2 Quá trình phát triển của công ty TNHH Hoàng Thái………….........….……8
1.1.3 Quy mô, kết quả kinh doanh và đóng góp vào Ngân sách Nhà nước
công ty TNHH Hoàng Thái…………………………….........………….…..9
1.1.3.1 Quy mô của công ty TNHH Hoàng Thái………….........……….……....9
1.1.3.2 Kết quả kinh doanh và đóng góp vào Ngân sách Nhà nước công ty
TNHH Hoàng Thái......................................................................................................9
1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty TNHH Hoàng Thái.............................10
1.2.1. Chức năng của công ty TNHH Hoàng Thái……..........…….......................10
1.2.2 Nhiệm vụ của công ty TNHH Hoàng Thái .…….........……………………10
1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.........…………….…11
1.3.1 Loại hình kinh doanh, các loại hàng hóa chủ yếu,…………..........………..11
1.3.2 Vốn kinh doanh của công ty TNHH Hoàng Thái………………….........…11
1.3.3 Phương hướng hoạt động trong thời gian tới của công ty………….............12
1.3.4 Các nguồn lực chủ yếu của công ty…………………….........…………….13
1.3.4.1 Tài sản cố định………………………………………….........……….13
1.3.4.2 Lao động…………………………………………………...................14
1.4 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý công ty…..........16
1.4.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty…………………...........16
1.4.1.1 Quy trình công nghệ sản xuất…………………………………...........16
1.4.1.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức SXKD tại công ty ……………….........……… 17
1.4.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý……………………………........…20
SVTH: Trần Thị Mai Trúc / Kế toán C - K30 Trang: 1
nghiệp kế toán của công ty Hoàng Thái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghiệp kế toán của công ty Hoàng Thái - Người đăng: Lưu Mỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
nghiệp kế toán của công ty Hoàng Thái 9 10 822