Ktl-icon-tai-lieu

Nghiệp vụ kế toán cần nhớ

Được đăng lên bởi Lê Thị Dương Thùy
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 766 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CẦN NHỚ
1. Mua hàng
NỢ 152,153,155,156,211,641,642.......; Gía mua chưa bao gồm thuế GTGT
NỢ 133 ; Thuế GTGT mua vào
CÓ 111, 112, 331 : Tổng giá trị thanh toán theo hóa đơn.
Khi thanh toán công nợ kỳ trước hoặc trả trước tiền hàng cho NCC
NỢ 331
CÓ 111, 112
2. Bán hàng
NỢ 111, 112,131 : Tổng giá trị thanh toán theo hóa đơn
CÓ 511: Doanh thu ghi theo giá bán chưa gồm thuế GTGT
CÓ 3331 Thuế GTGT bán ra
Khi thu công nợ kỳ trước của KH, hoặc khách hàng trả trước tiền hàng
NỢ 111, 112
CÓ 131
Ngân hàng trả lãi cho DN
NỢ 112
CÓ 515
Phí dịch vụ tài khoản , phí in sao kê ( Các chi phí liên quan đến doanh nghiệp )
NỢ 642
CÓ 112
Doanh nghiệp trả lãi cho ngân hàng ( do đi vay)
NỢ 635
CÓ 111,112

Kế toán giá thành


Thu vốn góp cổ phần của cổ đông
NỢ 111,112, 221
CÓ 411

CÔNG CỤ , DỤNG CỤ, NVL, THÀNH PHẨM
Các xác định nguyên giá của CCDC. NVL = Giá mua ghi trên hóa đơn chưa gồm VAT + Chi phí
liên quan ( vận chuyển, bốc đỡ, lắp đặt...) + Thuế nhập khẩu, TTĐB ( Nếu có ) - các khoản giảm
trừ ( CKTM, giảm giá, hàng bán bị trả lại)

1. Phương pháp tính giá xuất kho
 Phương pháp bình quân gia quyền
Gía trị thực tế loại tồn đầu kỳ + giá trị thực tế cùng loại nhập trong kỳ
ĐGBQ cả kỳ dự trữ = ----------------------------------------------------------Số lượng thực tế từng loại tồn đầu kỳ + số lượng thực tế nhập trong kỳ
 Phương pháp nhập trước xuất trước : Phương pháp này đơn hàng nào nhập kho trước sẽ
được xuất đi trước
 Phương pháp nhập sau xuất trước
 Phương pháp này đơn hàng nào nhập về sau sẽ được xuất trước
 Phương pháp thực tế đích danh: Phương pháp này chỉ dùng cho những mặt hàng giá trị
cao và bán đơn chiếc

2. Xuất công cụ dụng cụ
- Khi mua CCDC ta nhập kho CCDC
NỢ 153
NỢ 1331
CÓ 111,112,331
- Khi xuất dùng
* Trường hợp 1: Phân bổ 1 lần toàn bộ giá trị CCDC
NỢ 154 : sử dụng cho bộ phận sản xuất
NỢ 641 : Sử dụng cho bộ phận bán hàng
NỢ 642 : Sử dụng cho bộ phận QLDN

Kế toán giá thành


CÓ 153 : công cụ dụng cụ
* TRường hợp 2 : Phân bổ nhiều lần toàn bộ giá trị CCDC
+ Khi xuất dùng
NỢ 142 ( dưới 1 năm tài chính)
NỢ 242 ( Trên 1 năm tài chính)
CÓ 153
+ Khi phân bổ từ 2 lần trở lên
NỢ 154: sử dụng cho bọ phận Sx
NỢ 641 : sử dụng cho bộ phận bán hàng
NỢ 642 : sử dụng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp
CÓ 242, 142

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Các xác định nguyên giá của TSCD= Gía mua ghi trên hóa đơn chưa gồm VAT+ Chi phí liên
quan ( Vận chuyển,...
https://www.facebook.com/ketoangiathanh
Kế toán giá thành
  C 
1. Mua hàng
N 152,153,155,156,211,641,642.......; Gía mua chưa bao gồm thuế GTGT
N 133 ; Thuế GTGT mua vào
111, 112, 331 : Tổng giá trị thanh toán theo hóa đơn.
Khi thanh toán công nợ kỳ trước hoặc trả trước tiền hàng cho NCC
N 331
CÓ 111, 112
2. Bán hàng
N 111, 112,131 : Tổng giá trị thanh toán theo hóa đơn
511: Doanh thu ghi theo giá bán chưa gồm thuế GTGT
CÓ 3331 Thuế GTGT bán ra
Khi thu công nợ kỳ trước của KH, hoặc khách hàng trả trước tiền hàng
N 111, 112
CÓ 131
Ngân hàng trả lãi cho DN
N 112
CÓ 515
Phí dịch vụ tài khoản , phí in sao kê ( Các chi phí liên quan đến doanh nghiệp )
N 642
CÓ 112
Doanh nghiệp trả lãi cho ngân hàng ( do đi vay)
N 635
CÓ 111,112
Nghiệp vụ kế toán cần nhớ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiệp vụ kế toán cần nhớ - Người đăng: Lê Thị Dương Thùy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Nghiệp vụ kế toán cần nhớ 9 10 351