Ktl-icon-tai-lieu

Nghiệp vụ môn kế toán

Được đăng lên bởi Heo Đất
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 2103 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
NHỎ VÀ VỪA

Công ty TNHH Tư vấn tài chính và kế toán FAC
1A- Tòa nhà An lạc, 38 Hoàng Ngân – Cầu giấy – Hà Nội

Chuyên đề 1:
Giới thiệu chung về chế độ kế toán áp dụng cho
các doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản
pháp luật có liên quan

- "Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa” áp dụng cho tất cả các
doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần
kinh tế trong cả nước, bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH),
công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã.
-Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa không áp dụng cho DNNN,
công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên, công ty cổ phần niêm yết trên thị
trường chứng khoán, hợp tác xã nông nghiệp và hợp tác xã tín dụng.
-Chế độ kế toán doanh nhiệp nhỏ và vừa được xây dựng trên cơ sở áp
dụng đầy đủ 7 chuẩn mực kế toán thông dụng, áp dụng không đầy đủ 12
chuẩn mực kế toán và không áp dụng 7 chuẩn mực kế toán do không
phát sinh ở doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc do quá phức tạp không phù
hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa
- Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm 5 phần:
Phần thứ nhất - Quy định chung;
Phần thứ hai - Hệ thống tài khoản kế toán;
Phần thứ ba - Hệ thống báo cáo tài chính;
Phần thứ tư - Chế độ chứng từ kế toán;
Phần thứ năm - Chế độ sổ kế toán.

Theo QD 48 - Các chuẩn mực kế toán áp dụng đầy đủ
STT

Số hiệu và tên chuẩn mực

1

CM số 01 - Chuẩn mực chung

2

CM số 05 - Bất động sản đầu tư

3

CM số 14 - Doanh thu và thu nhập khác

4

CM số 16 - Chi phí đi vay

5

CM số 18 - Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

6

CM số 23 - Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế
toán năm

7

CM số 26 - Thông tin về các bên liên quan

Theo QD 48 - Các chuẩn mực kế toán áp dụng không đầy đủ
STT Số hiệu và tên chuẩn mực

Nội dung không áp dụng
Phân bổ chi phí sản xuất chung
cố định theo công suất bình
thường máy móc thiết bị.

1

CM số 02- Hàng tồn kho

2
3

CM số 03- TSCĐ hữu hình Thời gian khấu hao và phương
pháp khấu hao.
CM số 04 TSCĐ vô hình

4

CM số 06 - Thuê tài sản

5

CM số 07- Kế toán các Phương pháp vốn chủ sở hữu.
khoản đầu tư vào công ty
liên kết

Bán và thuê lại tài sản là thuê
hoạt động.

Theo QD 48 - Các chuẩn mực kế toán áp dụng không đầy đủ
STT
6

Số hiệu và tên
chuẩn mực

Nội dung không áp dụng

CM số 08- - Phương pháp vốn chủ sở hữu;
Thông tin - Trường hợp bên góp vốn liên doanh góp vốn bằng tài sản,
tài chính về
nếu bên góp vốn liên doanh đã chuyển quyền sở hữu
những
tài sản thì bên góp vốn liê...
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
NHỎ VÀ VỪA
Công ty TNHH Tư vấn tài chính và kế toán FAC
1A- Tòa nhà An lạc, 38 Hoàng Ngân – Cầu giấy – Hà Nội
Nghiệp vụ môn kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiệp vụ môn kế toán - Người đăng: Heo Đất
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Nghiệp vụ môn kế toán 9 10 719