Ktl-icon-tai-lieu

nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Được đăng lên bởi Trang Hà
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 504 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG 3

MUÏC TIEÂU CUÛA BAØI HOÏC:
Chöông naøy trình baøy nhöõng vaán ñeà chung veà
tín duïng ngaân haøng. Cung caáp neàn taûng kieán ñeå
tìm hieåu caùc nghieäp vuï cuï theå veà tín duïng ngaân
haøng
Nhöõng vaán ñeà cô baûn veà tín duïng
Tìm hieåu vaø naém vöõng quy trình tín duïng, baûo
ñaûm tín duïng vaø caùc noäi dung thaåm ñònh tín
duïng tröôùc khi quyeát ñònh cho vay.



NGUYEÂN LYÙ CHUNG VEÀ
TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG




10/09/2012

1

2

NOÄI DUNG BAØI HOÏC

TAØI LIEÄU ÑEÀ NGHÒ:
–
–
–

–
–

3

3.1 Khaùi nieäm vaø phaân loaïi tín duïng ngaân haøng
- Khaùi nieäm – ñaëc tröng cuûa tín duïng ngaân haøng
- Phaân loaïi tín duïng ngaân haøng
3.2 Quy trình caáp tín duïng
- Khaùi nieäm, yù nghóa quy trình caáp tín duïng
- Noäi dung quy trình caáp tín duïng
3.3 Baûo ñaûm tín duïng
- Khaùi nieäm vaø vai troø cuûa baûo ñaûm tín duïng
- Caùc hình thöùc baûo ñaûm tín duïng

Tín duïng ngaân haøng (Hoà Dieäu, 2000)
Quaûn trò Ngaân haøng Thöông maïi - Commercial
banking ( Peter Rose, 2002, chöông 17, 18, 20.
Quyeát ñònh 1627 veà quy cheá cho vay cuûa caùc TCTD
vaø Quy cheá127/2005/QÑ-NHNN ngaøy 03/02/2005 veà
söûa ñoåi boå sung moät soá ñieàu quy cheá cho vay cuûa
TCTD ñoái vôùi khaùch haøng (1627/2001/QÑ-NHNN
ngaøy 31/12/2001)
Luaät caùc TCTD
Quy trình tín duïng cuûa VCB, ACB, BIDV
10/09/2012

4

KHAÙI NIEÄM VEÀ TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG


5

10/09/2012

ÑAËC TRÖNG CUÛA TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG

Tín duïng ngaân haøng laø moät quan heä giao dòch
veà taøi saûn giöõa beân cho vay vaø beân ñi vay, trong
ñoù beân cho vay (ngaân haøng) chuyeån giao taøi saûn
cho beân ñi vay (khaùch haøng) söû duïng trong moät
thôøi gian nhaát ñònh theo thoûa thuaän, beân ñi vay
coù traùch nhieäm hoaøn traû voâ ñieàu kieän voán goác
vaø laõi cho beân cho vay khi ñeán haïn thanh toaùn

10/09/2012

10/09/2012






6

Taøi saûn giao dòch
Döïa treân söï tin töôûng
Gía trò hoaøn traû phaûi lôùn hôn giaù trò cho vay ban
ñaàu
Söï hoaøn traû laø voâ ñieàu kieän

10/09/2012

1

PHAÂN LOAÏI TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG

PHAÂN LOAÏI TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG
Caên cöù vaøo thôøi haïn cho vay:









Cho vay ngaén haïn
Cho vay trung haïn
Cho vay daøi haïn




Caên cöù muïc ñích söû duïng voán









7

Cho vay phuïc vuï saûn saûn xuaát kinh doanh coâng thöông nghieäp
Cho vay tieâu duøng
Cho vay mua baùn baát ñoäng saûn
Cho vay saûn xuaát noâng nghieäp
Cho vay kinh doanh xuaát nhaäp khaåu

10/09/2012






8





9

10/09/2012



Cho vay (öùng tröôùc).
Chieát khaáu (discount), caùc thöông...
1
10/09/2012 1
CHÖÔNG 3
NGUYEÂN LYÙ CHUNG VEÀ
TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG
10/09/2012
2
MUÏC TIEÂU CUÛA BAØI HOÏC:
Chöông naøy trình baøy nhöõng vaán ñeà chung veà
tín duïng ngaân haøng. Cung caáp neàn taûng kieán ñeå
tìm hieåu caùc nghieäp vuï cuï theå veà tín duïng ngaân
haøng
Nhöõng vaán ñeàbaûn veà tín duïng
Tìm hieåu vaø naém vöõng quy trình tín duïng, baûo
ñaûm tín duïng vaø caùc noäi dung thaåm ñònh tín
duïng tröôùc khi quyeát ñònh cho vay.
10/09/2012
3
TAØI LIEÄU ÑEÀ NGHÒ:
Tín duïng ngaân haøng (Hoà Dieäu, 2000)
Quaûn trò Ngaân haøng Thöông maïi - Commercial
banking ( Peter Rose, 2002, chöông 17, 18, 20.
Quyeát ñònh 1627 veà quy cheá cho vay cuûa caùc TCTD
vaø Quy cheá127/2005/QÑ-NHNN ngaøy 03/02/2005 veà
söûa ñoåi boå sung moät sñieàu quy cheá cho vay cuûa
TCTD ñoái vôùi khaùch haøng (1627/2001/QÑ-NHNN
ngaøy 31/12/2001)
Luaät caùc TCTD
Quy trình tín duïng cuûa VCB, ACB, BIDV
10/09/2012
4
NOÄI DUNG BAØI HOÏC
3.1 Khaùi nieäm vaø phaân loaïi tín duïng ngaân haøng
- Khaùi nieäm ñaëc tröng cuûa tín duïng ngaân haøng
- Phaân loaïi tín duïng ngaân haøng
3.2 Quy trình caáp tín duïng
- Khaùi nieäm, yù nghóa quy trình caáp tín duïng
- Noäi dung quy trình caáp tín duïng
3.3 Baûo ñaûm tín duïng
- Khaùi nieäm vaø vai troø cuûa baûo ñaûm tín duïng
- Caùc hình thöùc baûo ñaûm tín duïng
10/09/2012
5
KHAÙI NIEÄM VEÀ TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG
Tín duïng ngaân haøng laø moät quan heä giao dòch
veà taøi saûn giöõa beân cho vay vaø beân ñi vay, trong
ñoù beân cho vay (ngaân haøng) chuyeån giao taøi saûn
cho beân ñi vay (khaùch haøng) söû duïng trong moät
thôøi gian nhaát ñònh theo thoûa thuaän, beân ñi vay
coù traùch nhieäm hoaøn trvoâ ñieàu kieän voán goác
vaø laõi cho beân cho vay khi ñeán haïn thanh toaùn
10/09/2012
6
ÑAËC TRÖNG CUÛA TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG
Taøi saûn giao dòch
Döïa treân söï tin töôûng
Gía trò hoaøn traû phaûi lôùn hôn giaù trò cho vay ban
ñaàu
Söï hoaøn traû laø voâ ñieàu kieän
nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Người đăng: Trang Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
nghiệp vụ ngân hàng thương mại 9 10 29