Ktl-icon-tai-lieu

nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Được đăng lên bởi Trang Hà
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 374 lần   |   Lượt tải: 0 lần
10/09/2012

CHÖÔNG 5

MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC




NGHIEÄP VUÏ
TÍN DUÏNG TRUNG VAØ DAØI HAÏN

9/10/2012

NV TÍN DỤNG TDH



1

TAØI LIEÄU THAM KHAÛO






NV TÍN DỤNG TDH

9/10/2012

3










Nhu caàu tín duïng trung vaø daøi haïn





Ñoái töôïng nhu caàu tín duïng trung vaø daøi haïn




Ñaëc ñieåm tín duïng trung daøi haïn.

NV TÍN DỤNG TDH

2

NV TÍN DỤNG TDH

4

NHU CAÀU
TÍN DUÏNG TRUNG VAØ DAØI HAÏN



9/10/2012

NV TÍN DỤNG TDH

YEÂU CAÀU CHUNG VEÀ TÍN DUÏNG TRUNG
VAØ DAØI HAÏN
CHO VAY MUA SAÉM MAÙY MOÙC THIEÁT BÒ
TRAÛ GOÙP (INSTALLMENT EQUIPMENT
LOAN)
CHO VAY KYØ HAÏN (TERM LOAN)
TÍN DUÏNG TUAÀN HOAØN (REVOLVING
CREDIT)
CHO THUEÂ TAØI CHÍNH (LEASING)

9/10/2012

YEÂU CAÀU CHUNG VEÀ
TÍN DUÏNG TRUNG VAØ DAØI HAÏN



Caùc muïc ñích cho vay trung vaø daøi haïn
Caùch thöùc ngaân haøng ñaùp öùng caùc muïc ñích ñoù

NOÄI DUNG BAØI HOÏC

Tín duïng ngaân haøng (Ts. Hoà Dieäu, NXB Thoáng Keâ
2001)
Nghieäp vuï NHTM (Ts. Nguyeãn Minh Kieàu, NXB
Thoáng keâ, 2007).
Quyeát ñònh 1627 veà quy cheá cho vay cuûa caùc
TCTD vaø Quy cheá 127/2005/QÑ-NHNN ngaøy
03/02/2005 veà söûa ñoåi boå sung moät soá ñieàu quy
cheá cho vay cuûa TCTD ñoái vôùi khaùch haøng
(1627/2001/QÑ-NHNN ngaøy 31/12/2001)

9/10/2012

Chöông naøy giuùp sinh vieân hieåu ñöôïc :

5

Nhu caàu taøi saûn coá ñònh vaø taøi saûn löu ñoäng
thöôøng xuyeân
Traû caùc khoaûn nôï hieän höõu
Thaønh laäp doanh nghieäp môùi hoaëc mua laïi
doanh nghieäp ñang hoaït ñoäng

9/10/2012

NV TÍN DỤNG TDH

6

1

10/09/2012

ÑOÁI TÖÔÏNG NHU CAÀU TÍN DUÏNG
TRUNG VAØ DAØI HAÏN

ÑAËC ÑIEÅM TÍN DUÏNG TRUNG DAØI HAÏN






Cho vay mua vaät duïng söû duïng laâu daøi, chi
phí hoïc taäp chöõa beänh.
Cho vay mua saém maùy moùc thieát bò







9/10/2012

NV TÍN DỤNG TDH

7

ÑAËC ÑIEÅM TÍN DUÏNG TRUNG DAØI HAÏN






NV TÍN DỤNG TDH

9

CAÙC LOAÏI CHO VAY
TRUNG VAØ DAØI HAÏN





NV TÍN DỤNG TDH

8



Thôøi haïn thu hoài voán, tuøy thuoäc khaû naêng khaùch haøng, tính
chaát ñoái töôïng.
TG phaùt
tieàn



TG thöïc
hieän DA

TG aân haïn
(khoâng thu
laõi)

TG thu nôï

Nguoàn voán cho vay moät phaàn töø voán chuû sôû höõu, voán huy
ñoäng trung vaø daøi haïn, soá dö oån ñònh cuûa nguoàn voán ngaén
haïn, nguoàn voán uûy thaùc cho vay cuûa caùc toå chöùc nhö
NHNN, ODP, ADB, WB,.. hoaëc chính NHTM laäp coâng ty
tröïc thuoäc ñeå cho thueâ taøi chính

9/10/2012

NV TÍN DỤNG TDH

10

CHO VAY MUA SAÉM MAÙY MOÙC THIEÁT BÒ TRAÛ
GOÙP (INSTALLMENT EQUIPMENT LOAN)

Cho vay traû goùp mua taøi saûn coá ñònh
Cho vay kyø ha...
10/09/2012
1
9/10/2012 NV TÍN DỤNG TDH 1
CHÖÔNG 5
NGHIEÄP VUÏ
TÍN DUÏNG TRUNG VAØ DAØI HAÏN
9/10/2012 NV TÍN DỤNG TDH 2
MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC
Chöông naøy giuùp sinh vieân hieåu ñöôïc :
Caùc muïc ñích cho vay trung vaø daøi haïn
Caùch thöùc ngaân haøng ñaùp öùng caùc muïc ñích ñoù
9/10/2012 NV TÍN DỤNG TDH 3
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
Tín duïng ngaân haøng (Ts. Hoà Dieäu, NXB Thoáng Keâ
2001)
Nghieäp vuï NHTM (Ts. Nguyeãn Minh Kieàu, NXB
Thoáng keâ, 2007).
Quyeát ñònh 1627 veà quy cheá cho vay cuûa caùc
TCTD vaø Quy cheá 127/2005/QÑ-NHNN ngaøy
03/02/2005 veà söûa ñoåi boå sung moät soá ñieàu quy
cheá cho vay cuûa TCTD ñoái vôùi khaùch haøng
(1627/2001/QÑ-NHNN ngaøy 31/12/2001)
9/10/2012 NV TÍN DỤNG TDH 4
NOÄI DUNG BAØI HOÏC
YEÂU CAÀU CHUNG VEÀ TÍN DUÏNG TRUNG
VAØ DAØI HAÏN
CHO VAY MUA SAÉM MAÙY MOÙC THIEÁT
TRAÛ GOÙP (INSTALLMENT EQUIPMENT
LOAN)
CHO VAY KYØ HAÏN (TERM LOAN)
TÍN DUÏNG TUAÀN HOAØN (REVOLVING
CREDIT)
CHO THUEÂ TAØI CHÍNH (LEASING)
9/10/2012 NV TÍN DỤNG TDH 5
YEÂU CAÀU CHUNG VEÀ
TÍN DUÏNG TRUNG VAØ DAØI HAÏN
Nhu caàu tín duïng trung vaø daøi haïn
Ñoái töôïng nhu caàu tín duïng trung vaø daøi haïn
Ñaëc ñieåm tín duïng trung daøi haïn.
9/10/2012 NV TÍN DỤNG TDH 6
NHU CAÀU
TÍN DUÏNG TRUNG VAØ DAØI HAÏN
Nhu caàu taøi saûn coá ñònh vaø taøi saûn löu ñoäng
thöôøng xuyeân
Traû caùc khoaûn nôï hieän höõu
Thaønh laäp doanh nghieäp môùi hoaëc mua laïi
doanh nghieäp ñang hoaït ñoäng
nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Người đăng: Trang Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
nghiệp vụ ngân hàng thương mại 9 10 774