Ktl-icon-tai-lieu

nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Được đăng lên bởi Trang Hà
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 406 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHÖÔNG 7

Muïc tieâu baøi hoïc:
Tìm hieåu caùc nghieäp vuï taøi trôï thöông maïi

Taøi trôï xuaát nhaäp khaåu
Baûo laõnh ngaân haøng
Bao thanh toaùn

NGHIEÄP VUÏ TAØI TRÔÏ THÖÔNG MAÏI

5/20/2012

NV TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

1

TAØI LIEÄU THAM KHAÛO

NV TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

3

5/20/2012

NV TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

4

NGHIEÄP VUÏ
TAØI TRÔÏ NHAÄP KHAÅU

Nghieäp vuï taøi trôï nhaäp khaåu
Nghieäp vuï taøi trôï xuaát khaåu

NV TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

2

NGHIEÄP VUÏ TÍN DUÏNG TAØI TRÔÏ
XUAÁT NHAÄP KHAÅU
NGHIEÄP VUÏ CHO VAY THEO HAÏN
MÖÙC TÍN DUÏNG DÖÏ PHOØNG
NGHIEÄP VUÏ BAÛO LAÕNH
NGHIEÄP VUÏ BAO THANH TOAÙN –
FACTORING

NGHIEÄP VUÏ TÍN DUÏNG TAØI TRÔÏ
XUAÁT NHAÄP KHAÅU

5/20/2012

NV TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

Noäi dung baøi hoïc:

Tín duïng ngaân haøng (Ts. Hoà Dieäu, NXB Thoáng
Keâ 2001)
Nghieäp vuï NHTM (Ts. Nguyeãn Minh Kieàu, NXB
Thoáng keâ, 2007).
Quy cheá baûo laõnh ngaân haøng ban haønh theo
quyeát ñònh soá 26/2006/QÑ-NHNN.
Quyeát ñònh 1096/2004/QÑ-NHNN cuûa Thoáng ñoác
ngaân haøng Nhaø nöôùc veà Quy cheá hoaït ñoäng Bao
thanh toaùn cuûa caùc TCTD
5/20/2012

5/20/2012

Laø nghieäp vuï taøi trôï nhaèm hoã trôï veà
taøi chính cuøng vôùi caùc thuû tuïc giaáy tôø
lieân quan ñeå doanh nghieäp nhaäp khaåu
coù theå thöïc hieän nghóa vuï trong hôïp
ñoàng mua baùn haøng hoaù.

5

5/20/2012

NV TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

6

1

ÑIEÀU KIEÄN TAØI TRÔÏ

CAÙC HÌNH THÖÙC TAØI TRÔÏ NHAÄP KHAÅU

Nhu caàu thanh toaùn cho beân xuaát
khaåu trong hôïp ñoàng ngoaïi thöông
Thôøi haïn taøi trôï thöôøng ngaén
Khaùch haøng phaûi coù giaáy pheùp kinh
doanh xuaát nhaäp khaåu, coù taøi chính
ñaûm baûo
5/20/2012

NV TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

7

Chaáp nhaän hoái phieáu, ngaân haøng xaùc nhaän treân
hoái phieáu veà nghóa vuï thanh toaùn cho nhaø xuaát
khaåu khi ñeán haïn, qua ñoù ñöôïc höôûng phí cho
vay möôïn danh nghóa.
Cho vay thanh toaùn haøng nhaäp khaåu, theo
phöông thöùc nhôø thu, ngaân haøng tieáp nhaän
chöùng töø töø ngaân haøng nöôùc ngoaøi vaø xuaát trình
hoái phieáu ñoøi tieàn nhaø nhaäp khaåu. Neáu nhaø nhaäp
khaåu chöa thanh toaùn ñöôïc ngaân haøng coù theå
cho vay
NV TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

9

ÑOÁI TÖÔÏNG TAØI TRÔÏ XUAÁT KHAÅU
Nhöõng nhu caàu voán taïm thôøi thieáu huït trong
quaù trình kinh doanh xuaát khaåu
Toå chöùc kinh doanh lôùn, coù uy tín, coù hôïp ñoàng
xuaát khaåu lieân tuïc.
Ñoái töôïng nhaän taøi trôï laø caùc doanh nghieäp xuaát
khaåu tröïc tieáp hoaëc uyû thaùc,
Döï aùn phaûi coù hieäu quaû kinh teá, xaùc ñònh ñöôïc
nguoàn traû nôï, keát quaû kinh doanh khoâng bò loã,
khoâng coù nôï quaù haïn n...
1
5/20/2012 NV TÀI TRTHƯƠNG MẠI 1
CHÖÔNG 7
NGHIEÄP VUÏ TAØI TRÔÏ THÖÔNG MAÏI
5/20/2012 NV TÀI TRTHƯƠNG MẠI 2
Muïc tieâu baøi hoïc:
Tìm hieåu caùc nghieäp vuï taøi trôï thöông maïi
Taøi trôï xuaát nhaäp khaåu
Baûo laõnh ngaân haøng
Bao thanh toaùn
5/20/2012 NV TÀI TRTHƯƠNG MẠI 3
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
Tín duïng ngaân haøng (Ts. Hoà Dieäu, NXB Thoáng
Keâ 2001)
Nghieäp vuï NHTM (Ts. Nguyeãn Minh Kieàu, NXB
Thoáng keâ, 2007).
Quy cheá baûo laõnh ngaân haøng ban haønh theo
quyeát ñònh soá 26/2006/QÑ-NHNN.
Quyeát ñònh 1096/2004/QÑ-NHNN cuûa Thoáng ñoác
ngaân haøng Nhaø nöôùc veà Quy cheá hoaït ñoäng Bao
thanh toaùn cuûa caùc TCTD
5/20/2012 NV TÀI TRTHƯƠNG MẠI 4
Noäi dung baøi hoïc:
NGHIEÄP VUÏ TÍN DUÏNG TAØI TRÔÏ
XUAÁT NHAÄP KHAÅU
NGHIEÄP VUÏ CHO VAY THEO HAÏN
MÖÙC TÍN DUÏNG DÖÏ PHOØNG
NGHIEÄP VUÏ BAÛO LAÕNH
NGHIEÄP VUÏ BAO THANH TOAÙN
FACTORING
5/20/2012 NV TÀI TRTHƯƠNG MẠI 5
NGHIEÄP VUÏ TÍN DUÏNG TAØI TRÔÏ
XUAÁT NHAÄP KHAÅU
Nghieäp vuï taøi trôï nhaäp khaåu
Nghieäp vuï taøi trôï xuaát khaåu
5/20/2012 NV TÀI TRTHƯƠNG MẠI 6
NGHIEÄP V
TAØI TRÔÏ NHAÄP KHAÅU
Laø nghieäp vuï taøi trôï nhaèm hoã trôï veà
taøi chính cuøng vôùi caùc thuû tuïc giaáy tôø
lieân quan ñeå doanh nghieäp nhaäp khaåu
coù theå thöïc hieän nghóa v trong hôïp
ñoàng mua baùn haøng hoaù.
nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Người đăng: Trang Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
nghiệp vụ ngân hàng thương mại 9 10 120