Ktl-icon-tai-lieu

Người nộp thuế cần biết khi đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Được đăng lên bởi ngheuhapsa-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Người nộp thuế cần biết khi đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
Ngày 30/09/2013
Theo qui định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 có hiệu lực kể từ ngày
01/10/2013, việc Người nộp thuế (NNT) đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (NPT) có
một số thay đổi so với các văn bản trước đây mà NNT cần biết:
NNT được tính cho giảm trừ gia cảnh cho NPT nếu NNT đã đăng ký thuế và được cấp
mã số thuế.
Khi NNT đăng ký giảm trừ gia cảnh cho NPT sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho
NPT và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Đối với NPT đã được
đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm
trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế.
Nhằm tránh tình trạng kê khai tràn lan làm tăng số lượng NPT đăng ký giảm trừ gia cảnh
không cần thiết gây khó khăn trong công tác quản lý, theo dõi hồ sơ giữa cơ quan thuế với tổ
chức, cá nhân chi trả thu nhập do vậy Thông tư này cũng nêu rõ Người nộp thuế có thu nhập từ
kinh doanh, từ tiền lương, tiền công từ 09 triệu đồng/tháng trở xuống không phải khai người phụ
thuộc.
Trường hợp NNT chưa tính giảm trừ gia cảnh cho NPT trong năm tính thuế thì được tính
giảm trừ cho NPT kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi NNT thực hiện quyết toán thuế
và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho NPT. Riêng đối với người phụ thuộc khác không nơi nương
tựa mà NNT đang phải trực tiếp nuôi dưỡng (Anh ruột, chị ruột, em ruột; Ông nội, bà nội; ông
ngoại, bà ngoại; Cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột, cháu ruột của NNT. lưu ý: Cháu
ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột) thì thời hạn đăng ký giảm
trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không
được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.
Đăng ký người phụ thuộc lần đầu:
NNT có thu nhập từ tiền lương, tiền công đăng ký NPT theo mẫu 16/ĐK-TNCN ban
hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp hai (02) bản cho tổ chức, cá nhân trả
thu nhập để làm căn cứ tính giảm trừ cho người phụ thuộc.
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập lưu giữ một (01) bản đăng ký và nộp một (01) bản đăng ký
cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai
thuế đó theo quy định của luật quản lý thuế.
Riêng đối với cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì cá nhân nộp một (01) bản
đăng ký người phụ thuộc theo mẫu 16/ĐK-TNCN cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả
thu nhập cùng thời điểm nộ...
Người nộp thuế cần biết khi đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
Ngày 30/09/2013
Theo qui định tại Thông tư s 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hiệu lực k từ ny
01/10/2013, việc Nời nộp thuế (NNT) đăng ký giảm tr gia cảnh cho nời phụ thuộc (NPT)
một số thay đổi so với c n bản trước đây mà NNT cần biết:
NNT được tính cho giảm trừ gia cảnh cho NPT nếu NNT đã đăng thuế và được cấp
mã số thuế.
Khi NNT đăng giảm trừ gia cảnh cho NPT sẽ được quan thuế cấp số thuế cho
NPT được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể t khi đăng ký. Đối với NPT đã được
đăng giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông y hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm
trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế.
Nhằm tránh tình trạng kê khai tràn lan làm tăng số lượng NPT đăng ký giảm trừ gia cảnh
không cần thiết gây khó khăn trong công tác quản lý, theo dõi hồ giữa quan thuế với tổ
chức, nhân chi trả thu nhập do vậy Thông này cũng nêu Người nộp thuế thu nhập từ
kinh doanh, từ tiền lương, tiền công từ 09 triệu đồng/tháng trở xuống không phải khai người phụ
thuộc.
Trường hợp NNT chưa tính giảm trừ gia cảnh cho NPT trong năm tính thuế thì được tính
giảm trừ cho NPT kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi NNT thực hiện quyết toán thuế
và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho NPT. Riêng đối với người phụ thuộc khác không nơi nương
tựa NNT đang phải trực tiếp nuôi dưỡng (Anh ruột, chị ruột, em ruột; Ông nội, nội; ông
ngoại, ngoại; ruột, ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột, cháu ruột của NNT. lưu ý: Cháu
ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột) thì thời hạn đăng ký giảm
trừ gia cảnh chậm nhất ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không
được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.
Đăng ký người phụ thuộc lần đầu:
NNT thu nhập từ tiền lương, tiền công đăng NPT theo mẫu 16/ĐK-TNCN ban
hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản thuế nộp hai (02) bản cho tổ chức, nhân trả
thu nhập để làm căn cứ tính giảm trừ cho người phụ thuộc.
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập lưu giữ một (01) bản đăng ký và nộp một (01) bản đăng ký
cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai
thuế đó theo quy định của luật quản lý thuế.
Riêng đối với nhân trực tiếp khai thuế với quan thuế thì nhân nộp một (01) bản
đăng người phụ thuộc theo mẫu 16/ĐK-TNCN cho quan thuế trực tiếp quản tổ chức trả
thu nhập cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định
của Luật Quản lý thuế.
1/2
Người nộp thuế cần biết khi đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc - Trang 2
Người nộp thuế cần biết khi đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc - Người đăng: ngheuhapsa-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Người nộp thuế cần biết khi đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc 9 10 149