Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi Ta Mập Ú
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1916 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CẤU TRÚC TỔ CHỨC
KINH DOANH

Giáo án điện tử môn Quản trị kinh doanh, D3

NỘI DUNG
1. Khái lược về cấu trúc tổ chức
2. Các hệ thống tổ chức doanh nghiệp
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tổ chức doanh nghiệp
4. Quy trình hình thành và hoàn thiện cấu trúc tổ chức doanh
nghiệp

KHÁI LƯỢC VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

 Tổ chức chính thức và tổ chức phi chính thức
 Cơ cấu tổ chức chính thức
 Vai trò của cấu trúc tổ chức chính thức

TỔ CHỨC CHÍNH THỨC VÀ TỔ CHỨC
PHI CHÍNH THỨC
TỔ CHỨC CHÍNH THỨC

TỔ CHỨC PHI CHÍNH THỨC

 Là tổ chức được xây dựng có ý

 Hình thành ngoài ý muốn của bộ

thức theo các mục tiêu nhằm hoàn
thành các nhiệm vụ của tổ chức.
 Là tổng hợp các bộ phận khác

máy quản trị.
 Mang tính chất khách quan:


Do sự tương hợp nhau về tính

nhau của mối liên hệ và quan hệ

tình, cách cư xử, thói quen sinh

phụ thuộc lẫn nhau, được chuyên

hoạt;

môn hóa, được giao trách nhiệm

 Sự giống nhau về quyền lợi;

và quyền hạn nhất định, và được

 Bầu

bố trí theo mô hình thích hợp
nhằm thực hiện các chức năng
quản trị doanh nghiệp.

không

khí

của

doanh

nghiệp.
 Có vai trò thúc đẩy hoặc kìm hãm
đối với cơ cấu tổ chức chính thức.

CƠ CẤU TỔ CHỨC CHÍNH THỨC
- Là cơ cấu do các NQT doanh nghiệp tạo ra
theo mục đích, nhằm hoàn thành các nhiệm vụ
nhất định. Gọi là cơ cấu tổ chức hay bộ máy •
quản trị doanh nghiệp
-

Bấm & sửa kiểu tiêu đề
– Mức hai

Là tổng hợp các bộ phận khác nhau có mối – Mức ba
quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, được chuyên
• Mức bốn
môn hóa ở trình độ nhất định, được trao
– Mức năm
các trách nhiệm quyền hạn cụ thể và được
bố trí theo mô hình quản trị thích hợp
nhằm thực hiện nhiệm vụ quản trị với hao
phí nguồn lực ít nhất

VAI TRÒ CỦA CƠ CẤU TỔ CHỨC CHÍNH THỨC

2
1

Có mục đích và
luôn hướng
theo các mục
tiêu đã xác định

Cơ cấu tổ chức
tác động đến
hành vi của
nhóm và cá
nhân

CÁC HỆ THỐNG TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP
 Hệ thống tổ chức kiểu trực tuyến
 Hệ thống tổ chức kiểu chức năng
 Hệ thống tổ chức kiểu trực tuyến tư vấn

 Hệ thống tổ chức kiểu trực tuyến-chức năn
 Hệ thống tổ chức kiểu ma trận
 Hệ thống tổ chức theo nhóm

HỆ THỐNG TỔ CHỨC KIỂU TRỰC TUYẾN
• Bấm & sửa kiểu tiêu đề
– Mức hai
– Mức ba
• Mức bốn
– Mức năm

HỆ THỐNG TỔ CHỨC KIỂU CHỨC NĂNG

HỆ THỐNG TỔ CHỨC KIỂU TRỰC TUYẾN TƯ VẤN

HỆ THỐNG TỔ CHỨC KIỂU TRỰC TUYẾN CHỨC NĂNG

HỆ THỐNG TỔ CHỨC KIỂU MA TRẬN

HỆ THỐNG TỔ CHỨC THEO NHÓM

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC
DOANH NGHIỆP
Hình thức pháp lý của doanh nghiệp
Nhiệm vụ kinh doanh

Nhân tố

Trình độ đ...
CẤU TRÚC TỔ CHỨC
KINH DOANH
Giáo án điện tử môn Quản trị kinh doanh, D3
Nguyên lý kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý kế toán - Người đăng: Ta Mập Ú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Nguyên lý kế toán 9 10 959