Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi Ng Nnyy
Số trang: 321 trang   |   Lượt xem: 6543 lần   |   Lượt tải: 18 lần
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH
----------* * *----------

GIÁO TRÌNH

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
Chủ biên
Phan Thị Minh Lý
Cùng tham gia biên soạn
Hà Diệu Thương
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hoàng Giang
Nguyễn Ngọc Thủy
Lê Ngọc Mỹ Hằng
Hồ Thị Thúy Nga

Huế, tháng 3 năm 2007

Lời mở đầu
Nguyên lý kế toán là một trong những môn học cơ sở khối ngành trong chương
trình đào tạo cử nhân Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế và Quản trị kinh doanh.
Nó cung cấp những kiến thức nền tảng cần thiết, những nguyên tắc và khái niệm căn bản
về kế toán trên phương diện là một khoa học và hiểu biết tổng quát về nghề nghiệp kế
toán hiện nay ở Việt Nam, làm cơ sở cho người học có thể tiếp tục nghiên cứu những nội
dung sâu hơn về kế toán cũng như tiến hành những nghiên cứu xa hơn về tài chính, kinh
tế và quản lý.
Giáo trình Nguyên lý kế toán được biên soạn vào năm 2006 trước tiên là một tài
liệu tham khảo chính dành cho các sinh viên và giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại
học Huế khi giảng dạy và học tập học phần Nguyên lý kế toán. Trong lần tái bản này,
Giáo trình được cập nhật và chỉnh sửa một số nội dung phù hợp với ý kiến đóng góp của
bạn đọc là các sinh viên và giáo viên Khoa Kế toán - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế,
Đại học Huế. Chúng tôi trân trọng cám ơn những ý kiến quý báu này của bạn đọc.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng trong bối cảnh hệ thống kế toán Việt Nam
đang có nhiều thay đổi nên không thể tránh khỏi những khiếm khuyết. Rất mong tiếp tục
nhận được ý kiến góp ý của bạn đọc để chất lượng của giáo trình ngày càng được nâng
cao.
Các tác giả tham gia biên soạn bao gồm:
1. TS. GVC. Phan Thị Minh Lý chịu trách nhiệm chủ biên và biên soạn các chương
1, 3, 4, 5 và 7.
2. Thạc sĩ Hà Diệu Thương tham gia biên soạn chương 2.
3. Giảng viên Hoàng Giang và Nguyễn Thị Thanh Huyền tham gia biên soạn
chương 3.
4. Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thuỷ tham gia biên soạn chương 4.
5. Thạc sĩ Hồ Thị Thuý Nga và giảng viên Lê Ngọc Mỹ Hằng tham gia biên soạn
chương 6.
Mọi thông tin phản hồi của bạn đọc xin gửi về hộp thư điện tử của tác giả chủ biên:
minhlypt@yahoo.fr.
Trân trọng cám ơn.
Huế, tháng 12 năm 2008
Thay mặt tập thể tác giả
Phan Thị Minh Lý

i

Danh mục chữ viết tắt và ký hiệu
BHXH

Bảo hiểm xã hội

BHYT

Bảo hiểm y tế

CCDC

Công cụ dụng cụ

CĐKT

Cân đối kế toán

CNV

Công nhân viên

CPHĐK

Chi phí hoạt động khác

CPSXKD

Chi phí sản xuất kinh doanh

cs

Cộng sự

DNNN

Doanh nghiệp nhà nước

DT

Doanh thu

GT

Gía thành

GTGT

Gía trị gia tăng

GVHB

Gía v...
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH
----------* * *----------
GIÁO TRÌNH
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
Chủ biên
Phan Thị Minh Lý
Cùng tham gia biên soạn
Hà Diệu Thương
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hoàng Giang
Nguyễn Ngọc Thủy
Lê Ngọc Mỹ Hằng
Hồ Thị Thúy Nga
Huế, tháng 3 năm 2007
Nguyên lý kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý kế toán - Người đăng: Ng Nnyy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
321 Vietnamese
Nguyên lý kế toán 9 10 184