Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi maivanhoangnhat
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 827 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Học phần:

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ACCOUNTING PRINCIPLES)

I. GIỚI THIỆU CHUNG
1. Tên học phần: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
2. Hệ đào tạo : Cao đẳng
3. Ngành : Hệ thống Thông tin Quản lý
4. Mã học phần :
5. Loại môn học : Kiến thức ngành, Bắt buộc
6. Khoa :
7. Thời lượng : 3 Tín chỉ
- Lý thuyết: 40 giờ
- Bài tập:
4 giờ
- Kiểm tra : 1 giờ
8. Yêu cầu kiến thức : Kinh tế vi mô
9. Giới thiệu học phần: học phần này trang bị những kiến thức cơ bản vờ nguyên lý
kế toán như: Bản chất, nguyên tắc của kế toán; hệ thống phương pháp kế toán,
tr ình tự chung về kế toán các yếu tố, các quá trình kinh doanh chủ yếu, các hình
thức kế toán, tổ chức công tác và bộ máy kế toán.
10. Nhiệm vụ của sinh viên:
Đọc trước giáo trình, phát hiện vấn đề, nghe giảng, nêu các vấn đề và tham
gia thảo luận và các vấn đề mà giáo viên và sinh viên khác đặt ra trong
từng chương và liên kết các chương
- Bài tập: Chuẩn bị và làm các bài tập, phát hiện vấn đề , tham gia giải và
sửa bài tập trên lớp
- Đọc các tài liệu tham khảo, tham gia thảo luận các vấn đề lý thuyết trên lớp
- Tham gia các buổi học trên lớp.
- Làm bài tập môn học.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Dự lớp.
- Thảo luận.
- Kiểm tra giữa kỳ.
- Thi cuối kỳ.
12. Thang điểm:
- Kiểm tra thường xuyên, chuyên cần : 20%
- Tỷ trọng điểm kiểm tra:
30%.
- Tỷ trọng điểm thi:
50%.
Mục tiêu của học phần
Trang bị cho người học kiến thức cơ bản nhất vờ kế toÁn , làm cơ sở
cho việc học tập, nghiên cứu cÁc vấn đề cụ thể của kế toÁn doanh nghiệp
và kế toÁn cÔng, kế toÁn tài chính và kế toÁn quản trị. Đồng thời định
hướng được quan hệ giữa kế toÁn với quản lý trên cÁc lĩnh vực thuộc
chuyên ngành đào tạo của mÌnh.

-

Giúp người học nắm khái quát được Chế độ kế toán Việt Nam bước
đầu tiếp cận với thực tiễn kế toán trong hệ thống quản lý của Việt Nam
định hướng được việc sử dụng tài liệu kế toán vào quản lý các lĩnh vực
thuộc chuyên ngành đào tạo của mÌnh.

II. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
CHƯƠNG 1 ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN
1.1Định nghĩa và phân loại kế toán
1.1.1 Định nghĩa vờ kế toán
1.1.2 Sự phân loại kế toán
1.2 Lịch sử kế toán
1.3 Đối tượng của kế toán
1.4 Các phương pháp kế toán
1.5 Môi trường kế toán
1.5.1 Môi trường kinh tế
1.5.2 Môi trường pháp lý
1.5.2.1 Luật kế toán Việt Nam
1.5.2.2 Chuẩn mực kế toán Việt Nam
1.5.2.3 Chế độ kế toán do Nhà nước ban hành
1.7 Nguyên tắc và yêu cầu kế toán
1.7.1 Nguyên tắc kế toán cơ bản
1.7.2 Các yêu cầu cơ bản đối với kế toán
1.8 Đạo đức nghề nghiệp
CHƯƠNG 2 .

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

2.1 Bảng cân đối kế toán
2.1...
Học phần: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ACCOUNTING PRINCIPLES)
I. GIỚI THIỆU CHUNG
1. Tên học phần: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
2. Hệ đào tạo : Cao đẳng
3. Ngành : Hệ thống Thông tin Quản lý
4. Mã học phần :
5. Loại môn học : Kiến thức ngành, Bắt buộc
6. Khoa :
7. Thời lượng : 3 Tín chỉ
- Lý thuyết: 40 giờ
- Bài tập: 4 giờ
- Kiểm tra : 1 giờ
8. Yêu cầu kiến thức : Kinh tế vi mô
9. Giới thiệu học phần: học phần này trang bị những kiến thức cơ bản vờ nguyên lý
kế toán như: Bản chất, nguyên tắc của kế toán; hệ thống phương pháp kế toán,
tr ình tự chung về kế toán các yếu tố, các quá trình kinh doanh chủ yếu, các hình
thức kế toán, tổ chức công tác và bộ máy kế toán.
10. Nhiệm vụ của sinh viên:
Đc trước giáo trình, phát hiện vấn đề, nghe giảng, nêu các vấn đ tham
gia thảo luận các vấn đề giáo viên sinh viên khác đặt ra trong
từng chương và liên kết các chương
- Bài tập: Chuẩn bị làm các bài tập, phát hiện vấn đề , tham gia giải
sửa bài tập trên lớp
- Đọc các tài liệu tham khảo, tham gia thảo luận các vấn đề lý thuyết trên lớp
- Tham gia các buổi học trên lớp.
- Làm bài tập môn học.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Dự lớp.
- Thảo luận.
- Kiểm tra giữa kỳ.
- Thi cuối kỳ.
12. Thang điểm:
- Kiểm tra thường xuyên, chuyên cần : 20%
- Tỷ trọng điểm kiểm tra: 30%.
- Tỷ trọng điểm thi: 50%.
Mục tiêu của học phần
- Trang bị cho người học kiến thức bản nhất vờ kế toÁn , làm sở
cho việc học tập, nghiên cứu cÁc vấn đề cụ thể của kế toÁn doanh nghiệp
kế toÁn cÔng, kế toÁn tài chính kế toÁn quản trị. Đồng thời định
hướng được quan hệ giữa kế toÁn với quản trên cÁc lĩnh vực thuộc
chuyên ngành đào tạo của mÌnh.
Nguyên lý kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý kế toán - Người đăng: maivanhoangnhat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nguyên lý kế toán 9 10 953