Ktl-icon-tai-lieu

nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi khadat1995
Số trang: 242 trang   |   Lượt xem: 2479 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
Chủ biên: TS. Đoàn Quang Thiệu

GIÁO TRÌNH
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH

MỤC LỤC
Trang
Chương I
ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN
I. KHÁI NIỆM KẾ TOÁN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KẾ
TOÁN................................................................................................... 7
1. Khái niệm kế toán............................................................................. 7
2. Vài nét về sự phát triển của kế toán.................................................. 9
II MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN ĐƯỢC
THỪA NHẬN.................................................................................... 10
1. Một số khái niệm và giả định ......................................................... 11
2. Một số nguyên tắc kế toán .............................................................. 13
III. ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ TOÁN .................................................... 17
1. Sự hình thành tài sản của doanh nghiệp ......................................... 18
2. Sự vận động của tài sản trong hoạt động kinh doanh ..................... 22
IV. NHIỆM VỤ, YÊU CẦU VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TÁC
KẾ TOÁN .......................................................................................... 25
1. Đặc điểm của kế toán...................................................................... 25
2. Nhiệm vụ của kế toán ..................................................................... 26
3. Yêu cầu đối với công tác kế toán.................................................... 26
V. CÁC PHƯƠNG PHÁP CỦA KẾ TOÁN ...................................... 28
1. Phương pháp chứng từ kế toán ....................................................... 29
2. Phương pháp tính giá ...................................................................... 30
3. Phương pháp đối ứng tài khoản ...................................................... 30
4. Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán...................................... 30
Chương II
CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ KIỂM KÊ
I. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN ............................................................... 32
1. Khái niệm về chứng từ kế toán....................................................... 32
2. Một số quy định chung về chứng từ kế toán................................... 33
3. Phân loại chứng từ kế toán ............................................................. 34
4. Kiểm tra và xử lý chứng từ kế toán ................................................ 37
1

...
ĐẠI HC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T & QUN TR KINH DOANH
Ch biên: TS. Đoàn Quang Thiu
GIÁO TRÌNH
NGUYÊN LÝ K TOÁN
NHÀ XUT BN TÀI CHÍNH
nguyên lý kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nguyên lý kế toán - Người đăng: khadat1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
242 Vietnamese
nguyên lý kế toán 9 10 248