Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi 55caodangdulich
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 257 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
1. Học thuộc các tài khoản từ loại 1 đến tài khoản loại 9, chú ý các tài khoản thuộc
Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh.
2. Định nghĩa kế toán? Chức năng của kế toán?
3. Đối tượng nghiên cứu của kế toán là gì? Phân loại đối tượng kế toán?
4. Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn.
5. Các nguyên tắc kế toán cơ bản.
6. Yêu cầu đối với công tác kế toán.
7. Bảng cân đối kế toán là gì? Nội dung và kết cấu của Bảng cân đối kế toán?
8. Khái niệm và tác dụng của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh? Nội dung và
kết cấu của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh?
9. Khái niệm chứng từ kế toán? Nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán?
10. Khái niệm kiểm kê tài sản? Sự cần thiết phải kiểm kê? Phân loại kiểm kê?
11. Khái niệm về tài khoản? Kết cấu chung của tài khoản? Phân loại tài khoản,
nguyên tắc ghi chép của tài khoản?
12. Khái niệm ghi sổ kép.
13. Khái niệm định khoản kế toán? Phân loại định khoản và nguyên tắc định
khoản? Cho ví dụ minh họa.
14. Khái niệm kết chuyển tài khoản? Nguyên tắc kết chuyển tài khoản? Cho ví dụ
minh họa.
15. Khái niệm kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết? Mối quan hệ giữa kế toán tổng
hợp và kế toán chi tiết?
16. Khái niệm nguyên vật liệu? Nguyên tắc tính giá nguyên vật liệu? Trình tự hạch
toán.
17. Khái niệm TSCĐ? Phương pháp xác định nguyên giá TSCĐ? Trình tự hạch
toán.
18. Khái niệm tiền lương? Nội dung các khoản trích theo lương? Trình tự hạch
toán.
19. Trình tự tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
20. Khái niệm tiêu thụ? Trình tự hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh
doanh.
21. Khái niệm sổ sách kế toán? Phân loại sổ sách kế toán?
22. Các phương pháp chữa sổ kế toán?
23. Khái niệm hình thức kế toán? Các hình thức kế toán hiện nay đang áp dụng phổ
biến? Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung, Nhật ký Sổ
Cái, Chứng từ ghi sổ và Nhật ký Chứng từ.

...
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
1. Học thuộc các tài khoản từ loại 1 đến tài khoản loại 9, chú ý các tài khoản thuộc
Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh.
2. Định nghĩa kế toán? Chức năng của kế toán?
3. Đối tượng nghiên cứu của kế toán là gì? Phân loại đối tượng kế toán?
4. Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn.
5. Các nguyên tắc kế toán cơ bản.
6. Yêu cầu đối với công tác kế toán.
7. Bảng cân đối kế toán là gì? Nội dung và kết cấu của Bảng cân đối kế toán?
8. Khái niệm và tác dụng của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh? Nội dung và
kết cấu của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh?
9. Khái niệm chứng từ kế toán? Nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán?
10.Khái niệm kiểm kê tài sản? Sự cần thiết phải kiểm kê? Phân loại kiểm kê?
11.Khái niệm về tài khoản? Kết cấu chung của tài khoản? Phân loại tài khoản,
nguyên tắc ghi chép của tài khoản?
12.Khái niệm ghi sổ kép.
13.Khái niệm định khoản kế toán? Phân loại định khoản nguyên tắc định
khoản? Cho ví dụ minh họa.
14.Khái niệm kết chuyển tài khoản? Nguyên tắc kết chuyển tài khoản? Cho dụ
minh họa.
15.Khái niệm kế toán tổng hợp kế toán chi tiết? Mối quan hệ giữa kế toán tổng
hợp và kế toán chi tiết?
16.Khái niệm nguyên vật liệu? Nguyên tắc tính giá nguyên vật liệu? Trình tự hạch
toán.
17.Khái niệm TSCĐ? Phương pháp xác định nguyên giá TSCĐ? Trình tự hạch
toán.
18.Khái niệm tiền lương? Nội dung các khoản trích theo lương? Trình tự hạch
toán.
19.Trình tự tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
20.Khái niệm tiêu thụ? Trình tự hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh
doanh.
21.Khái niệm sổ sách kế toán? Phân loại sổ sách kế toán?
22.Các phương pháp chữa sổ kế toán?
23.Khái niệm hình thức kế toán? Các hình thức kế toán hiện nay đang áp dụng phổ
biến? Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung, Nhật ký Sổ
Cái, Chứng từ ghi sổ và Nhật ký Chứng từ.
Nguyên lý kế toán - Người đăng: 55caodangdulich
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nguyên lý kế toán 9 10 937