Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi David Tuan
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 4072 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN

BÀI TẬP 1: Hãy phân loại các đối tượng thành tài sản và nguồn vốn, sau đó cộng kiểm tra
tính cân bằng theo tài liệu dưới đây (Đvt: 10.000đ)
Đối tượng

Số tiền

Tài sản

Nguồn vốn

Tiền
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
Phải thu của khách hàng
Phải trả cho người bán
Phải thu khác
Nguyên vật liệu tồn kho
Công cụ, dụng cụ trong kho
Thuế và các khoản phải nộp
Thành phẩm tồn kho
Qũy phát triển đầu tư
Tạm ứng
Phải trả công nhân viên
Chi phí trả trước

10.000
50.000
250.000
100.000
50.000
150.000
10.000
50.000
40.000
40.000
15.000
50.000
5.000

…………..….
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
……………..
……………..

………………
………………
……………….
………………
……………….
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

Tài sản cố định hữu hình
Qũy khen thưởng, phúc lợi
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Hao mòn tài sản cố định
Vay ngắn hạn
Tiền gửi ngân hàng
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Cộng

500.000
10.000
300.000
70.000
300.000
90.000
250.000

………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
……………….

………………
………………
……………….
……………….
………………..
………………..
…………………
…………….

BÀI TẬP 2: Hãy phân loại các đối tượng sau thành tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, nợ phải
trả và vốn chủ sở hữu, sau đó cộng kiểm tra tính cân bằng theo tài liệu dưới đây:
(ĐVT: 1.000đ)
Đối tượng
Tiền mặt tồn quỹ
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
Phải thu của khách hàng
Phải trả cho người bán

Số tiền
TSNH +
10.000 ………….
50.000 …………
250.000 …………
100.000 …………

TSDH =
……
…………
…………
…………

NPT +
………
………..
………..
………..

VCSH
……….
………..
………..
………..

Phải thu khác
Nguyên vật liệu tồn kho
Công cụ, dụng cụ trong kho
Thuế và các khoản phải nộp
Thành phẩm tồn kho
Quỹ đầu tư phát triển
Tạm ứng
Phải trả công nhân viên
Chi phí trả trước ngắn hạn
Tài sản cố định hữu hình
Qũy khen thưởng, phúc lợi
Vốn đầu tư của chủ sở hũu
Hao mòn tài sản cố định
Vay ngắn hạn
Tiền gửi ngân hàng
LN sau thuế chưa phân phối
Cộng

50.000
150.000
10.000
50.000
40.000
40.000
15.000
50.000
5.000
500.000
10.000
300.000
70.000
300.000
90.000
250.000

…………
…………
…………
…………
………….
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
………..

…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
………..

………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..

………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..

BÀI TẬP 3: Hãy phân loại các đối tượng sau thành tài sản và nguồn vốn, sau đó cộng kiểm
tra ...
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN
BÀI TẬP 1: Hãy phân loại các đối tượng thành tài sản và nguồn vốn, sau đó cộng kiểm tra
tính cân bằng theo tài liệu dưới đây (Đvt: 10.000đ)
Đối tượng Số tiền Tài sản Nguồn vốn
BÀI TẬP 2: Hãy phân loại các đối tượng sau thành tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, nợ phải
trả và vốn chủ sở hữu, sau đó cộng kiểm tra tính cân bằng theo tài liệu dưới đây:
(ĐVT: 1.000đ)
Đối tượng Số tiền TSNH + TSDH = NPT + VCSH
Tiền mặt tồn quỹ 10.000 …………. …… ……… ……….
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 50.000 ………… ………… ……….. ………..
Phải thu của khách hàng 250.000 ………… ………… ……….. ………..
Phải trả cho người bán 100.000 ………… ………… ……….. ………..
Tiền 10.000 ………..…. ………………
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 50.000 …………… ………………
Phải thu của khách hàng 250.000 …………… ……………….
Phải trả cho người bán 100.000 …………… ………………
Phải thu khác 50.000 …………… ……………….
Nguyên vật liệu tồn kho 150.000 …………… ………………
Công cụ, dụng cụ trong kho 10.000 ……………… ………………
Thuế và các khoản phải nộp 50.000 …………… ………………
Thành phẩm tồn kho 40.000 …………… ………………
Qũy phát triển đầu tư 40.000 …………… ………………
Tạm ứng 15.000 …………… ………………
Phải trả công nhân viên 50.000 ………….. ………………
Chi phí trả trước 5.000 ………….. ………………
Tài sản cố định hữu hình 500.000 …………… ………………
Qũy khen thưởng, phúc lợi 10.000 …………… ………………
Vốn đầu tư của chủ sở hữu 300.000 ……………… ……………….
Hao mòn tài sản cố định 70.000 …………… ……………….
Vay ngắn hạn 300.000 …………… ………………..
Tiền gửi ngân hàng 90.000 …………… ………………..
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 250.000 …………… …………………
Cộng ………………. ………….
Nguyên lý kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý kế toán - Người đăng: David Tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Nguyên lý kế toán 9 10 176