Ktl-icon-tai-lieu

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 333 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
KHOA KẾ TOÁN

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

TS. NGUYÊN
̃ VŨ VIÊT
̣

2

TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC
Tên môn học: Nguyên lý kế toán
Vị trí: Môn học cơ sở ngành kế toán
Thời lượng chuẩn: 75 tiết
Giáo trình nguyên lý kế toán 2009
Tài liệu tham khảo:
- Giáo trình nguyên lý kế toán hoặc lý thuyêt́ hạch toán
kế toán… các trường đại học khối kinh tế
- Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế, chuẩn mực
và chế độ kế toán Việt Nam.

3

TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC
Mục tiêu:Trang bị kiến thức lý luận cơ bản về kế toán
- Hiểu được bản chất, đặc trưng của kế toán, các
khái niệm, nguyên tắc kế toán cơ bản, các yếu tố cơ
bản của Báo cáo tài chính.
- Hiểu bản chất và vận dụng cơ bản các phương
pháp kế toán trong doanh nghiệp.
- Hiểu và có kiến thức cơ bản về hệ thống pháp lý kế
toán, hệ thống pháp lý của kế toán Việt nam
- Hiểu và nắm được nội dung cơ bản tổ chức công tác
kế toán

4

TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC
Nội dung môn học
Chương 1: Tổng quan chung về kế toán
Chương 2: Các yếu tố cơ bản của Báo cáo tài chính
Chương 3: Các phương pháp kế toán
Chương 4: Hệ thống pháp lý kế toán
Chương 5: Sổ và hình thức kế toán
Chương 6: Tổ chức công tác kế toán

5

TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC
Phương pháp nghiên cứu môn học:
- SV Xuất phát từ các tình huống thực tiễn
- SV Nghiên cứu tài liệu
- SV Thảo luận nhóm
- Giảng viên tổng kết
- SV Giải quyết các bài tập tình huống
- Vận dụng lý thuyết để đánh giá, định hướng thực
tiễn

65

Chương 1 - Tổng quan về kế toán
1.5. Yêu cầu đối với thông tin kế toán

1.5.2. Tính tin cậy
•

Tính thẩm định: Thông tin kế toán được dựa trên cơ sở khách
quan. Tính thẩm định liên quan đến kiểm toán để khẳng định
tính tin cậy của thông tin kế toán. Tính thẩm định được hiểu là
nếu việc xác định độc lập áp dụng những phương pháp đánh
giá khác nhau sẽ cung cấp đại bộ phận các hệ quả giống nhau.

•

Tính trung lập: Thông tin kế toán tài chính phải trung lập,
không thiên vị cho bất kỳ đối tượng sử dụng thông tin kế toán
tài chính nào.

66

Chương 1 - Tổng quan về kế toán
1.5. Yêu cầu đối với thông tin kế toán

1.5.3. Tính có thể so sánh được
Tính có thể so sánh của thông tin kế toán cho phép các bên sử
dụng thông tin kế toán xác định tính tương đồng và khác biệt
giữa hai (02) hoặc nhiều hơn đối tượng cần so sánh.
Đối tượng được số sánh có thể là giữa kế hoạch và thực tế, giữa
các kỳ thực tế của cùng một đơn vị kế toán, giữa đơn vị kế
toán với các đơn vị kế toán khác trong cùng ngành.

...
1
H C VI N TÀI CHÍNH
KHOA K TOÁN
NGUYÊN LÝ K TOÁN
TS. NGUYÊN VU VIÊT̃ ̃ ̣
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 9 10 475