Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi huyenhtk05-ssc
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 802 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại học Kinh tế quốc dân
Viện Kế toán – Kiểm toán

Bài 5: Kế toán nợ phải trả

1

NỘI DUNG
1. Khái niệm và phân loại
2. Kế toán phải trả người lao động
3. Kế toán phải trả người bán
4. Kế toán vay ngắn hạn phải trả
5. Kế toán doanh thu chưa thực hiện
6. Kế toán thuế và các khoản phải nộp ngân sách
nhà nước

1.KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI
• Khái niệm: Nợ phải trả là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp, phát
sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua mà doanh nghiệp phải thanh
toán từ các nguồn lực của mình.
• Các giao dịch và sự kiện phát sinh Nợ phải trả: mua hàng hoá
chưa trả tiền, sử dụng dịch vụ chưa thanh toán, vay nợ, cam kết bảo
hành hàng hoá, cam kết nghĩa vụ hợp đồng, phải trả nhân viên, thuế
phải nộp, phải trả khác.
• Điều kiện để ghi nhận một khoản nợ phải trả
• Thứ nhất, xác định được nghĩa vụ tài chính hiện tại của đơn vị
một cách đáng tin cậy và chắc chắn đơn vị sẽ phải chi trả cho
nghĩa vụ đó.
• Thứ hai, là kết quả hình thành từ các nghiệp vụ kinh tế tài
chính đã xảy ra.

1.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI
• Nguyên tắc hạch toán :

• Thứ nhất, phải hạch toán chi tiết từng khoản nợ phải trả theo từng
chủ nợ.
• Thứ hai, phải theo dõi chi tiết các khoản nợ phải trả theo thời hạn
để có thể xây dựng kế hoạch thanh toán.

• Phương thức thanh toán

• Chuyển nhượng tài sản
• Cung cấp dịch vụ
• Thay thế nghĩa vụ hiện tại này bằng một nghĩa vụ hiện tại khác

• Phân loại Nợ phải trả

• Nợ phải trả ngắn hạn: là các khoản nợ mà doanh nghiệp có trách
nhiệm phải trả trong phạm vi 12 tháng kể từ ngày lập báo cáo tài
chính hoặc trong một chu kỳ kinh doanh.
• Nợ phải trả dài hạn: là các khoản nợ không phải là nợ ngắn hạn.

Đại học Kinh tế quốc dân
Viện Kế toán – Kiểm toán

2. Kế toán phải trả người lao động: Kế toán
tiền lương và tình hình thanh toán với
người lao động
-

Khái niệm tiền lương
Phân loại tiền lương
Các hình thức tiền lương
Cách tính lương
Hạch toán tiền lương và tình hình thanh toán
với người lao động
5

Đại học Kinh tế quốc dân
Viện Kế toán – Kiểm toán

Khái niệm tiền lương
- Quan niệm của Mác:
- Quan niệm của nhà kinh tế học hiện đại:
- Bộ luật lao động Việt Nam, Chương VI, Điều
90, Khoản 1, “Tiền lương là khoản tiền mà
người sử dụng lao động trả cho người lao
động để thực hiện công việc theo thỏa thuận”
6

Đại học Kinh tế quốc dân
Viện Kế toán – Kiểm toán

Phân loại tiền lương
- Phân loại theo thời gian lao động: Lao động
thường xuyên và lao động thời vụ.
- Phân loại theo quan hệ với quá trình sản
xuất: lao động trực tiếp và lao động gián tiếp.

7

Đại...
Bài 5: Kế toán nợ phải trả
1
Đại học Kinh tế quốc dân
Viện Kế toán Kiểm toán
Nguyên lý kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý kế toán - Người đăng: huyenhtk05-ssc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Nguyên lý kế toán 9 10 316