Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi qlktk57a
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 524 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
GV.TrươngVănTú
truongtu2007@gmail.com
BộmônNguyênlýkếtoán
ViệnKếtoán–Kiểmtoán

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

 Phần 1: LÝ THUYẾT KẾ TOÁN
 Bài 1: Tổng quan về kế toán
 Bài 2: Chu trình kế toán
 Phần 2: KẾ TOÁN CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Bài 3: Kế toán doanh thu, chi phí trong doanh nghiệp
 Bài 4: Kế toán tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn trong doanh nghiệp
 Bài 5: Kế toán nợ phải trả, kết quả kinh doanh và vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp

BÀI 1
3

TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN

KẾ TOÁN LÀ GÌ ?

cấp thông tin về tình hình tài sản, sự vận động của tài sản trong các tổ
chức bằng hệ thống phương pháp khoa học của kế toán

 Theo

Luật Kế toán(2003): Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân

tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật
và thời gian lao động

4

 Dưới góc độ là một khoa học kinh tế: là khoa học thu nhận, xử lý và cung

KẾ TOÁN LÀ GÌ ?
 Kế toán liên quan đến 3 đối tượng: người làm kế toán, người sử dụng thông tin
kế toán và hoạt động của tổ chức(đơn vị kế toán)

 Mục tiêu của kế toán là cung cấp thông tin về hoạt động (tài chính) của tổ chức
cho việc ra quyết định.

 Về mặt kĩ thuật, người làm kế toán cần thu thập, xử lý và truyền đạt thông tin
về kết quả của các nghiệp vụ kinh tế.

 Sản phẩm trực tiếp của kế toán là các báo cáo kế toán của tổ chức.

Thước đo sử dụng trong kế toán
 Thước đo giá trị
 Thước đo hiện vật
 (Thước đo) Thời gian lao động

 Mọi yếu tố trong quá trình hoạt động của tổ chức đều được kế toán lượng hoá
thông qua thước đo tiền tệ

Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết
 Kế toán tổng hợp:thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin tổng quát về
hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị

 Kế toán tổng hợp sử dụng đơn vị tiền tệ để phản ánh tình hình tài sản, nguồn
hình thành tài sản, tình hình và kết quả hoạt động kinh tế, tài chính của đơn
vị kế toán

Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết
 Kếtoánchitiết:thuthập,xửlý,ghichépvàcungcấpthôngtin
chitiếtbằngđơnvịtiềntệ,đơnvịhiệnvậtvàđơnvịthờigianlaođộngtheotừngđốitượng
kếtoáncụthểtrongđơnvịkếtoán

 Kếtoánchitiếtminhhọachokếtoántổnghợp
 Sốliệukếtoánchitiếtphảikhớpđúngvớisốliệukếtoántổnghợptrongmộtkỳkếtoán.

Thông tin kế toán với việc ra quyết định trong doanh nghiệp

 Các đối tượng bên trong doanh nghiệp: chủ yếu là các nhà quản trị, điều hành

 Sử dụng thông tin kế toán cho việc ra quyết định kinh doanh (cân đối lượng
tiền, dự trữ vật tư, tính toán giá thành sản phẩm…)

Thông tin kế toán với việc ra ...
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
GV.TrươngVănTú
truongtu2007@gmail.com
BộmônNguyênlýkếtoán
ViệnKếtoán–Kiểmtoán
Nguyên lý kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý kế toán - Người đăng: qlktk57a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Nguyên lý kế toán 9 10 716