Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi Ta Mập Ú
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1837 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 5
KHÁI LƯỢC VỀ QUẢN TRỊ
KINH DOANH

NỘI DUNG
1. Khái lược về quản trị kinh doanh
2. Xu hướng phát triển mô hình quản trị kinh doanh
3. Các nguyên tắc cơ bản trong quản trị kinh doanh
4. Các phương pháp quản trị
5. Các trường phái lý thuyết quản trị chủ yếu

KHÁI LƯỢC VỀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

 Đối tượng QT và QTKD
 Mục đich của QTKD
 Đặc điểm của QTKD
 Chức năng của QTKD

ĐỐI TƯỢNG CỦA QUẢN TRỊ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Đối tượng của QTKD
người lao động trong một doanh
nghiệp

Quản trị kinh doanh

-Quản trị kinh doanh là tổng hợp các hoạt
động kế hoạch hóa, tổ chức và kiểm tra sự kết
hợp các yếu tố sản xuất một cách có hiệu quả
nhất nhằm xác định và thực hiện mục tiêu cụ
thể trong quá trình phát triển

Xét đến cùng QTKD là QT con người
và thông qua con người để tác động
đến các nguồn lực khác như nguyên
vật liệu, công nghệ, cơ sở hạ tầng, các Quản trị kinh doanh là tổng hợp các hoạt động
xác định mục tiêu và thông qua những người
yếu tố bên ngoài doanh nghiệp…
khác để thực hiện các mục tiêu của doanh
nhằm đạt được mục tiêu đề ra.
nghiệp trong môi trường kinh doanh thường
xuyên biến động.

MỤC TIÊU CỦA QUẢN TRỊ KINH DOANH

•  

Đặc điểm của hoạt động quản trị kinh doanh

1

Được xác định
bởi chủ sở hữu
có quyền quyết
định về tài sản
của DN và
người điều
hành đưa ra
các quyết định
KD

2

Mang tính
Liên tục

3

Mang tính
tổng hợp
và phức tạp

4

Luôn gắn
với môi trường
và được đòi
hỏi là phải
luôn thích ứng
với sự biến đổi
của môi trường

CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ KINH DOANH
Chức năng QT là một tập hợp các công việc quản trị cùng loại được hình thành trong quá trình
chuyên môn hóa hoạt động QT

1

Lập kế hoạch

2

Điều khiển (Chỉ huy)

3

Tổ chức

4

Phối hợp

5

Kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

2
1

Quản trị kinh
doanh trên cơ
sở tuyệt đối
hóa ưu điểm
của chuyên
môn hóa

Quản trị kinh
doanh dựa trên
cơ sở đảm bảo
tính thống nhất
của các quá
trình kinh
doanh

CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG
QUẢN TRỊ KINH DOANH

2
1

Nguyên lý hình
thành các
nguyên tắc
quản trị kinh
doanh

Các nguyên tắc
của quản trị
kinh doanh chủ
yếu

.

NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ
- Nguyên tắc là những ràng
buộc theo những tiêu chuẩn,
chuẩn mực nhất định buộc mọi
người phải tuân thủ
-Nguyên tắc quản trị là những
ràng buộc theo những tiêu
chuẩn, chuẩn mực nhất định
buộc mọi người thực hiện hoạt
động quản trị phải tuân thủ.

Nguyên lý hình thành các nguyên tắc quản
trị kinh doanh
1
Hệ thống mục
tiêu của doanh
nghiệp.

2
Các quy luật
khách quan
...
CHƯƠNG 5
KHÁI LƯỢC VỀ QUẢN TRỊ
KINH DOANH
Nguyên lý kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý kế toán - Người đăng: Ta Mập Ú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Nguyên lý kế toán 9 10 485