Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi Ta Mập Ú
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 679 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG6
NHÀ QUẢN TRỊ

1

Nội dung

1.1.Kỹ
Kỹnăng
năngquản
quảntrị
trị

2.2.Phong
Phongcách
cáchquản
quảntrị
trị

3.3.Nghệ
Nghệthuật
thuậtquản
quảntrị
trị

2

6.1.Nhàquản trị

Nhàquản trị
Nhà quản trị là những người tổ chức, thực hiện hoạt động QTDN

•
•
•
•

Phân biệt nhà quản trị và lãnh đạo
Các cấp quản trị
Mọi nhà quản trị đều phải hoàn thành nhiệm vụ của mình với hao phí nguồn lực thấp nhất
Đặc trưng chung của các nhà QT là có khả năng làm việc với những người khác nhau và thông qua những
người khác

3

•

Các tiêu chuẩn chủ yếu của nhà QT trong nền kinh tế mở hiện nay:

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Có tầm nhìn quốc tế
Có khả năng giao dịch tiếng Anh
Có trách nhiệm với XH, có tài quan hệ giao dịch
Có tầm nhìn chiến lược dài hạn
Có khả năng sáng tạo hệ thống QT, CCTC
Theo đường lối phát triển con người
Nhạy cảm với các khía cạnh văn hóa
Có óc cách tân , đổi mới
Liên kết mạng lưới trên toàn quốc

4

6.2. Kỹ năng quản trị

Cáckỹ năng QT cần thiết

–
–
–

•

Kỹ năng kỹ thuật
Kỹ năng quan hệ với con người
Kỹ năng nhận thức chiến lược

Thông thường nhà QT cần có cả 3 kỹ năng trên, song tùy theo từng cấp QT mà mức độ quan trọng
của các kỹ năng là khác nhau

5

T­­duy

Qu¶n trÞ viªn cÊp cao

Qu¶n trÞ viªn cÊp trung

Nh©n­sù

Qu¶n trÞ viªn cÊp c¬ së

Kü­THUËT

6

•

Các yếu tố nghệ thuật và khoa học trong quản trị

Mỗi nhà QT cần có hai yếu tố khoa học và nghệ thuật:

–

Yếu tố khoa học là tổng hợp các kiến thức khoa học về QTKD: khả năng nhận thức, tư duy, phán
đoán,...

–

Yếu tổ nghệ thuật: tính linh hoạt, mềm dẻo trong việc sử dụng các nguyên tắc, công cụ, phương pháp
kinh doanh,...

7

6.3.Phong cách quản trị

Kháiniệm
Phong cách QT là tổng thể các phương thức ứng xử (cử chỉ, lời nói, thái độ, hành động) ổn định của chủ thể QT
trong quá trình thực hiện các chức năng QT của mình

8

•

Các nhân tố ảnh hưởng:

–
–
–
–

Các chuẩn mực xã hội: truyền thống đạo đức, lễ giáo, phong tục tập quán
Trình độ văn hóa, học thức, kinh nghiệm sống
Kiếu khí chất, phẩm chất, phong cách cá nhân
Tâm lý cá nhân

9

Cácphong cách quản trị chủ yếu

Phong cách dân chủ
Phong cách
tập trung chỉ huy

Phong cách thực tế
Các phong cách
QT chủ yếu

Phong cách
Chủ nghĩa cực đại

Phong cách tổ chức
Phong cách
mạnh dạn
10

Phong cách dân chủ

•

Đối nội:

–
–
–
–
•

Bình đẳng tôn trọng trong quan hệ
Biết đưa ra lời khuyên và sự giúp đỡ đúng lúc
Khi có bất hòa thì thiên về giải thích nguyên nhân từ môi trường

Đối ngoại:

–
•

Quan hệ trên dưới không phân biệt rõ ràng

Chủ động gặp gỡ đối ...
1
CHƯƠNG6
NHÀ QUẢN TRỊ
Nguyên lý kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý kế toán - Người đăng: Ta Mập Ú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Nguyên lý kế toán 9 10 707