Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi Ta Mập Ú
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1740 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 7
RA QUYẾT ĐỊNH

NỘI DUNG
1. Khái lược về ra quyết định trong quản trị kinh doanh
2. Phân loại quyết định
3. Căn cứ và quy trình ra quyết định
4. Một số phương pháp ra quyết định

KHÁI LƯỢC VỀ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ KINH DOANH

 Một số khái niệm
 Yêu cầu đối với việc ra quyết đinh

MỘT SỐ KHÁI NIỆM
 Ra quyết định là kĩ năng chủ yếu và quan trọng
đối với bất cứ nhà quản trị nào để thực hiện chức
năng, nhiệm vụ của mình.
 Quyết định quản trị là những hành vi sáng tạo của
chủ thể quản trị nhằm xác định các mục tiêu, • Bấm & sửa kiểu
chương trình, tính chất hoạt động của tổ chức để
giải quyết một vấn đề đã chín muồi trên cơ sở vận – Mức hai
động các quy luật khách quan và phân tích thông tin– Mức ba
về tổ chức và môi trường.
• Mức bốn
– Mức năm
 Quyết định quản trị là việc ấn định hay tuyên bố
một lựa chọn của chủ thể quản trị về một hoặc một
số phương án để thực hiện những công việc cụ thể
trong những điều kiện hoàn cảnh nhất định nhằm
đạt được mục tiêu của tổ chức
 Một quyết định là một phương án được lựa chọn
trong số các phương án hiện có

tiêu đê

MỘT SỐ KHÁI NIỆM
 Mỗi quyết định quản trị nhằm
trả lời cho các câu hỏi sau:
 What? Cần phải làm gì?
 When? Khi nào thì làm?
 Where? Làm tại đâu?
 Why? Tại sao phải làm
 Who? Ai làm?
 How? Làm như thế nào?
 Lý thuyết quyết định trong quản
trị kinh doanh được chia làm 2
hướng chính:
 Lý thuyết quyết định qui phạm
 Lý thuyết quyết định mô tả

• Bấm & sửa kiểu tiêu đề
– Mức hai
– Mức ba
• Mức bốn
– Mức năm

YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH
Thứ nhất, tính hợp pháp
Thứ hai, tính khoa học
Thứ ba, tính hệ thống
Thứ tư, tính tối ưu
Thứ năm, tính linh hoạt
Thứ sáu, tính cụ thể
Thứ bảy, tính định hướng
Thứ tám, tính cô đọng

• Bấm & sửa kiểu tiêu đề
– Mức hai
– Mức ba
• Mức bốn
– Mức năm

• Bấm & sửa kiểu tiê

PHÂN LOẠI QUYẾT ĐỊNH
– Mức hai

1-Theo tính chất quan trọng của quyết định: quyết định
– Mức ba
quan trọng và quyết định không quan trọng
•
2- Theo thời gian: quyết định dài hạn, trung hạn, ngắn hạn

Mức bốn
– Mức năm

3-Căn cứ vào thời gian và tính chất ra quyết định: quyết định chiến lược và
quyết định chiến thuật
4-Theo tính chất ổn định: Quyết định chương trình hóa và phi chương trình
hóa
5- Theo chủ thể ra quyết định có quyết định cá nhân và quyết định tập thể
6- Theo cấp ban hành quyết định: quyết định cấp cao, quyết định cấp trung
gian và quyết định cấp thấp
7-Theo đối tượng quyết định: xét ở nhiều lĩnh vực khác nhau
8- Theo hình thức ban hành quyết định: quyế...
CHƯƠNG 7
RA QUYẾT ĐỊNH
Nguyên lý kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý kế toán - Người đăng: Ta Mập Ú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Nguyên lý kế toán 9 10 500