Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên Lý Kế Toán - c.5

Được đăng lên bởi Văn Minh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Học phần
Nguyên lý kế toán
Giảng viên: ThS. Nguyễn Hữu Cường,
Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế,
Đại học Đà Nẵng.
Email: cuong.nh@due.edu.vn
PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.

Chương 5
Hệ thống tài khoản kế toán
Học phần: Nguyên lý kế toán

Giảng viên: ThS. Nguyễn Hữu Cường
PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.

1

Mục tiêu
1. Nắm vững cơ sở xây dựng hệ thống tài

khoản kế toán.
2. Nắm vững và sử dụng được toàn bộ các tài
khoản kế toán trong để xử lý thông tin kế
toán.

PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.

Khái quát chung về hệ thống tài khoản
Khái niệm: Là tập hợp toàn bộ các TK sử
dụng trong kế toán, được sắp xếp một cách
khoa học, bảo đảm phản ánh đầy đủ các đối
tượng kế toán.
Ý nghĩa:
Đối với Nhà nước
Lãnh đạo thống nhất công tác kế toán.
Thuận tiện cho kiểm tra, kiểm toán
Thuận tiện cho việc đào tạo, bồi dưỡng
chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

Đối với doanh nghiệp
Tạo cơ sở và tình pháp lý cho các DN
trong xử lý thông tin© kế
toán.
Copyright
2008 Nguyen Huu Cuong. All
PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.

2

Phân loại tài khoản kế toán
Căn cứ phân loại
Căn cứ vào nội dung kinh tế phản
ánh trong tài khoản.
Căn cứ vào công dụng và kết cấu của
các tài khoản.
Căn cứ vào mức độ phản ánh thông
tin trên các tài khoản.
Căn cứ mối quan hệ của các tài
khoản với báo cáo tài chính.
© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.

PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang U...
1
PowerPoint Presentation by Nguyn Hu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics
© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.
Hc phn
Nguyên lý kế toán
Ging viên: ThS. Nguyn Hu Cường,
Khoa Kế toán, Trường Đi hc Kinh tế,
Đại hc Đà Nng.
Email: cuong.nh@due.edu.vn
PowerPoint Presentation by Nguyn Hu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics
© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.
Chương 5
Hthng tài khon kế toán
Hc phn: Nguyên lý kế toán
Ging viên: ThS. Nguyn Hu Cường
Nguyên Lý Kế Toán - c.5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên Lý Kế Toán - c.5 - Người đăng: Văn Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Nguyên Lý Kế Toán - c.5 9 10 311