Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên Lý Kế toán - c.6

Được đăng lên bởi Văn Minh
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1162 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Học phần
Nguyên lý kế toán
Giảng viên: ThS. Nguyễn Hữu Cường,
Khoa Kế toán, Trường Đại học kinh tế,
Đại học Đà Nẵng.
Email: cuong.nh@due.edu.vn
PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.

Chương 6
Đo lường đối tượng kế toán
Học phần: Nguyên lý kế toán

Giảng viên: ThS. Nguyễn Hữu Cường
PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.

1

Mục tiêu
1. Sự cần thiết và vai trò của đo lường các đối
2.
3.
4.
5.

tượng kế toán.
Yêu cầu của đo lường đối tượng kế toán.
Các loại giá sử dụng trong đo lường đối
tượng kế toán.
Đo lường tài sản, nợ phải trả và nguồn vốn
chủ sở hữu.
Đo lường doanh thu, chi phí và lợi nhuận

PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.

Sự cần thiết của đo lường kế toán
Sự tồn tại của tài sản ở đơn vị dưới nhiều
dạng khác nhau
hạn chế trong việc sử
dụng thước đo hiện vật còn.
Cần có một phương pháp sử dụng thước
đo giá trị để tổng hợp được thông tin về
tài sản của đơn vị.

Hoạt động của DN làm phát sinh các giao
dịch kinh tế giữa DN với các đơn vị và cá
nhân khác
TS của đơn vị thay đổi cả về
hiện vật lẫn giá trị.
Cần sử dụng thước đo giá trị để phản
ánh sự vận động tài sản của đơn vị.
PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.

2

Vai trò của đo lường kế toán
Là cơ sở đế kế toán ghi nhận các đối
tượng kế toán tại đơn vị.
Là cơ sở để vận dụng được phương
pháp ghi kép, giúp cho việc tổng hợp
được tình trạng và sự vận động các đối
tượng kế toán.
Giúp cho quản lý doanh nghiệp kiểm
tra và giám sát tình trạng và sự vận
động của TS, NV trong quá t...
1
PowerPoint Presentation by Nguyn Hu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics
© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.
Hc phn
Nguyên lý kế toán
Ging viên: ThS. Nguyn Hu Cường,
Khoa Kế toán, Trường Đại hc kinh tế,
Đại hc Đà Nng.
Email: cuong.nh@due.edu.vn
PowerPoint Presentation by Nguyn Hu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics
© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.
Chương 6
Đo lường đối tượng kế toán
Hc phn: Nguyên lý kế toán
Ging viên: ThS. Nguyn Hu Cường
Nguyên Lý Kế toán - c.6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên Lý Kế toán - c.6 - Người đăng: Văn Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Nguyên Lý Kế toán - c.6 9 10 864