Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên Lý kế toán - c.7

Được đăng lên bởi Văn Minh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1358 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Học phần
Nguyên lý kế toán
Giảng viên: ThS. Nguyễn Hữu Cường,
Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế,
Đại học Đà Nẵng.
Email: cuong.nh@due.edu.vn
PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.

Chương 7
Phương pháp tổng hợp - cân
đối kế toán
Học phần: Nguyên lý kế toán
Giảng viên: ThS. Nguyễn Hữu Cường
PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.

1

Mục tiêu
1. Sự cần thiết của phương pháp tổng hợp cân

đối kế toán.
2. Hiểu các báo cáo tài chính cơ bản
Bảng cân đối kế toán.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.

Sự cần thiết của hình thành phương pháp
Hạn chế của các phương pháp kế toán khác
trong việc cung cấp thông tin cho quản lý
Các phương pháp chứng từ, do lường,
tài khoản và ghi kép chỉ mới dừng lại ở
việc thu thập, hoặc xử lí và cung cấp
thông tin theo từng đối tượng.
Chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin
cho tất cả các đối tượng sử dụng.

Tính cân đối của các đối tượng kế toán trong
quá trình vận động
Cơ sở hình thành.
Phương pháp này nhằm trình bày khái quát
các đối tượng kế toán trong các mối quan hệ
cân đối vốn có của chúng. © Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.

2

Phân loại báo cáo kế toán
Báo cáo tài chính
Cung cấp thông tin tổng
quát về các đối tượng kế toán cho cả nhà
quản lý DN và cả những đối tượng bên ngoài.
Bảng cấn đối kế toán.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Thuyết minh Báo cáo tài chính

Báo cáo kế toan quản trị
Các báo cáo lập...
1
PowerPoint Presentation by Nguyn Hu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics
© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.
Hc phn
Nguyên lý kế toán
Ging viên: ThS. Nguyn Hu Cường,
Khoa Kế toán, Trường Đại hc Kinh tế,
Đại hc Đà Nng.
Email: cuong.nh@due.edu.vn
PowerPoint Presentation by Nguyn Hu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics
© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.
Chương 7
Phương pháp tng hp - cân
đối kế toán
Hc phn: Nguyên lý kế toán
Ging viên: ThS. Nguyn Hu Cường
Nguyên Lý kế toán - c.7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên Lý kế toán - c.7 - Người đăng: Văn Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Nguyên Lý kế toán - c.7 9 10 542