Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý kế toán - chương 3

Được đăng lên bởi qlktk57a
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 372 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

BÀI 3
KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ TRONG DOANH
NGHIỆP

1

DOANH THU LÀ GÌ ?


Doanh thu là tổng giá trị các khoản lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp đạt được từ hoạt động
sản xuất kinh doanh thông thường góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu



Không phải phầnvốn đóng góp thêmcủa các chủ sở hữu

2

DOANH THU LÀ GÌ ?


Doanh thu có thể phát sinh từ rất nhiều hoạt động của doanh nghiệp như (IAS 18):



Hoạt động bán hàng



Hoạt động cung cấp dịch vụ



Hoạt động cho tổ chức khác sử dụng tài sản: cho vay, cho thuê tài sản, góp vốn…

3

DOANH THU LÀ GÌ ?


Các khoảnthu nhập khác(ngoài doanh thu) phát sinh trong doanh nghiệp:

•
•
•
•

Thuvề thanh lý TSCĐ, nhượng bánTSCĐ



Phát sinh không thường xuyên

Thutiềnphạt khách hàng do vi phạm hợpđồng
Thutiền bảo hiểm được bồithường
Thuđược các khoản nợ phải thu đã xóa sổ tính vào chi phí kỳ trước…

4

PHÂN LOẠI DOANH THU

Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Tiền lãi cho vay, cổ tức, cho thuê TS

5

Ý NGHĨA CỦA DOANH THU


Doanh thu bù đắp được các khoản chi phí, phần dôi ra sẽ làm tăng giá trị vốn chủ sở
hữu



Phát sinh doanh thu thường dẫn tới giá trị tài sản cũng tăng lên (hoặc sự giảm xuống
của một khoản nợ phải trả)

6

ĐO LƯỜNG DOANH THU


Doanh thu cần được đo lường tại giá trị hợp lý của khoản tiền thu được hoặc có thể thu
được.



Giátrị hợp lý là giá trị tài sản có thể trao đổi(hoặcgiá trị một khoản nợ được thanhtoán)một
cách tự nguyện giữa các bên có đầy đủ hiểu biết trong sự trao đổi ngang giá.



Giátrị hợp lýrấtgần với giá thị trường hiện hành

7

ĐO LƯỜNG DOANH THU


Các khoản cần loại trừ khỏi doanh thu:



Các khoản giảm trừ doanh thu: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, doanh thu của
hàng bán bị trả lại



Các khoản thu hộ cho bên thứ ba (thuế doanh thu,thuế giá trị gia tăng…) do không phải
lợi ích kinh tế của doanh nghiệp

8

ĐO LƯỜNG DOANH THU


Chiết khấu thương mại:Số tiền doanh nghiệp dành cho khách hàng do khách hàng mua
hàng nhiều lần với số lượng lớn.



Giảm giá hàng bán:Số tiền doanh nghiệp dành cho khách hàng khi doanh nghiệp cung
cấp hàng hóa sai qui cách, phẩm chất, thời gian trong hợp đồng.



Doanh thu của hàng bán bị trả lại: doanh thu của số hàng mà khách hàng đã mua nhưng
trả lại.

Doanh thu thuần
Doanh thu thuần

=

Doanh thu
Doanh thu

-

Các khoản giảm trừ
Các khoản giảm trừ

CƠ SỞ GHI NHẬN DOANH THU


Ghi nhận doanh thu trên cơ sở tiền:

o

Doanhnghiệp tiến hành ghi nhận doanh thu chỉ khi họ nhận được khoản ...
BÀI 3
KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ TRONG DOANH
NGHIỆP
1
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
Nguyên lý kế toán - chương 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý kế toán - chương 3 - Người đăng: qlktk57a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Nguyên lý kế toán - chương 3 9 10 757