Ktl-icon-tai-lieu

nguyên lý kế toán - chương 4

Được đăng lên bởi qlktk57a
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 412 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

BÀI 4
KẾ TOÁN TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP

1

Phân loại tài sản
TÀI SẢN

NGẮN HẠN
Luân chuyển trong1 năm hoặc một chukỳ kinh doanh của DN

DÀI HẠN

Thời gian hữu dụng trên 1 năm hoặc trên một chu kỳ kinh doanh
của DN

Tài sản ngắn hạn
TÀI SẢN

TIỀN

TÀI SẢN

TÀI SẢN

NGẮN HẠN

DÀI HẠN

ĐẦU TƯ

KHOẢN

TÀI CHÍNH

PHẢI THU

NGẮN HẠN

HÀNG
TỒN KHO

TSNH KHÁC

Phương pháp kế toán khoản mục tiền

o
o
o

Là tài sản thuần, tồn tại trực tiếp dưới dạng giá trị
Là mục tiêu kinh doanh của các DN
Thể hiện khả năng thanh toán ngay của DN

4

Phương pháp kế toán khoản mục tiền

Theo trạng thái biểu hiện:
o Tiền Việt Nam
o Vàng bạc
o Ngoại tệ
Theo trạng thái tồn tại:
o Tiền mặt tại quỹ
o Tiền gửi ngân hàng
o Tiền đang chuyển

Phương pháp kế toán khoản mục tiền

Theo luồng tiền (hoạt động):
o Luồng tiền của hoạt động kinh doanh
o Luồng tiền của hoạt động đầu tư
o Luồng tiền của hoạt động tài chính

Phương pháp kế toán khoản mục tiền

Tài khoản: “Tiền mặt”
Tài khoản: “Tiền gửi ngân hàng”

Phương pháp kế toán
Bán hàng thu tiền ngay
Thu hồi các khoản nợ phải thu
Nhận tiền trước tiền từ khách hàng
Thu các khoản lãi đầu tư
Thu hồi tạm ứng
Vay tiền từ các tổ chức tín dụng
Bán cổ phiếu ra công chúng
….

Phương pháp kế toán
Nộp tiền vào ngân hàng
Thay toán cho nhà cung cấp
Ứng trước cho nhà cung cấp
Thanh toán các khoản nợ vay
Trả cổ tức, lợi tức
Thanh toán lãi vay
Trả lương cho nhân viên
Nộp thuế cho Nhà nước

PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

Hàng tồn kho là những tài sản hữu hình

(1) được dự trữ để bán trong kỳ
(2) đang trong quá trình sản xuất dở dang
(3) nguyên liệu, vật liệu, CCDC để sử dụng cho sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ

10

PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

Phân loại:
o Doanh nghiệp thương mại:
o

(Hàng hóa) Hàng mua về để bán

o Doanh nghiệp sản xuất:
 Nguyên vật liệu
 (Chi phí) Sản xuất dở dang
 (Thành phẩm) Sản phẩm hoàn thành

11

PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

Một số chỉ tiêu HTK đặc biệt
o Hàng đang đi đường
o Hàng gửi đi bán
o Hàng chờ xử lý (lỗi, hỏng, kém chất lượng)

12

PHƯƠNG PHÁP THEO DÕI HÀNG TỒN KHO (KẾ TOÁN TỔNG HỢP)

Kê khai thường xuyên:theo dõi thường xuyên, liên tục hàng tồn kho và hàng bán
(xuất kho) trong kỳ.

Kiểm kê định kỳ:không theo dõi thường xuyên số hàng bán ra (xuất kho) và còn
lại (tồn kho), thông qua việc kiểm kê (cuối kỳ) để tính (ngược lại) giá vốn hàng
xuất trong kỳ.

TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO

“Giá gốc hàng tồn kho”
(1) chi phí mua,hoặc
(2) chi phí chế biến
(3)vàcác ...
BÀI 4
KẾ TOÁN TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP
1
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
nguyên lý kế toán - chương 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nguyên lý kế toán - chương 4 - Người đăng: qlktk57a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
nguyên lý kế toán - chương 4 9 10 326