Ktl-icon-tai-lieu

nguyên lý kế toán - chương 5

Được đăng lên bởi qlktk57a
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 467 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

BÀI 5
KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ, NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ

•


Nợ phải trả:là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ các giao dịch và sự
kiện đã qua mà doanh nghiệp phải thanh toán từ các nguồn lực của mình
Nợ phải trả xác định nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp khi doanh nghiệp nhận
về một tài sản, tham gia một cam kết hoặc phát sinh các nghĩa vụ pháp lý

KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ

•

Nợ phải trả phát sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua:

•
•
•
•
•

(1) mua hàng hoá chưa trả tiền, sử dụng dịch vụ chưa thanh toán
(2) vay nợ, cam kết bảo hành hàng hoá, cam kết nghĩa vụ hợp đồng
(3) phải trả nhân viên,
(4) thuế phải nộp
(5) phải trả khác

KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ

•

Điều kiện để ghi nhận một khoản nợ phải trả

 Thứ nhất, xác định được nghĩa vụ tài chính hiện tại của đơn vị một cách
đáng tin cậy và chắc chắn đơn vị sẽ phải chi trả cho nghĩa vụ đó.

 Thứ hai, là kết quả hình thành từ các nghiệp vụ kinh tế tài chính đã xảy ra.

KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ

•

Nguyên tắc

•
•

Phải hạch toán chi tiết từng khoản nợ phải trả theo từng chủ nợ.
Phải theo dõi chi tiết các khoản nợ phải trả theo thời hạn (ngắn hạn, dài hạn) để
có thể xây dựng kế hoạch thanh toán và trình bày BCTC.

•

Phương thức thanhtoán nợ phải trả

•
•
•

Chuyển nhượng tài sản
Cung cấp dịch vụ
Thay thế nghĩa vụ hiện tại này bằng một nghĩa vụ hiện tại khác

KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ

•

Phân loại Nợ phải trả

•

Nợ phải trả ngắn hạn: là các khoản nợ mà doanh nghiệp có trách nhiệm
phải trả trong phạm vi 12 tháng kể từ ngày lập báo cáo tài chính hoặc
trong một chu kỳ kinh doanh.

•

Nợ phải trả dài hạn: là các khoản nợ không phải là nợ ngắn hạn.

KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN

(1) Kế toán phải trả người lao động
(2) Kế toán phải trả người bán
(3) Kế toán vay ngắn hạn phải trả
(4) Kế toán doanh thu chưa thực hiện
(5) Kế toán nợ dài hạn đến hạn trả
(6) Kế toán thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước

KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG



Phải trả người lao động là toàn bộ các khoản doanh nghiệp phải trả
người lao động về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội
và các khoản phải trả khác thuộc thu nhập của người lao động



Tài khoản sử dụng: TK Phải trả công nhân viên (Số dư Bên Có)

KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

 Khi xác định tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp theo quy định phải
trả cho người lao động

Nợ TK “Chi phí nhâncông trực tiếp”
Nợ TK “Chi phí sản xuất chung”…
Có TK “Phải trảcông nhân viên”

 Khi xác định...
BÀI 5
KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ, NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
nguyên lý kế toán - chương 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nguyên lý kế toán - chương 5 - Người đăng: qlktk57a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
nguyên lý kế toán - chương 5 9 10 254