Ktl-icon-tai-lieu

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ )

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 383 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

PHAN THỊ MINH LÝ
Khoa Kế toán – Tài chính
Trường Đại học Kinh tế
Thời lượng: 60 tiết

Muc̣ đích môn học







Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về
nguyên lý kế toán:
bản chất, đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của kế
toán
tầm quan trọng của thông tin kế toán đối với hoạt
động kinh doanh và nền kinh tế
các nguyên tắc, phương pháp kế toán
quá trình đo lường, ghi chép và cung cấp thông tin kế
toán
2

Nhiệm vụ của sinh viên








Đọc bài trước khi đến lớp
Tham gia các buổi học tại lớp
Làm bài tập, thảo luận theo nhóm để củng cố lý
thuyết và rèn luyện kỹ năng thực hành kế toán
Làm các bài kiểm tra trong kỳ và thi hết học
phần.
Tham khảo các tài liệu theo chỉ dẫn của giáo
viên.
3

Tài liệu học chính




Phan Thị Minh Lý. 2006. Bài giảng
Nguyên lý kế toán. (Bài giảng điện tử)
Tài liệu khác:
- PGS.TS. Nguyễn Thị Đông. 2003. Giáo
trình Lý thuyết hạch toán kế toán. NXB
Tài chính, Hà Nội.
- Luật Kế toán, Các chuẩn mực kế toán
Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp
4

Phương pháp đánh giá




Dự lớp, làm bài tập : 10%
Kiểm tra trong kỳ : 40%
Thi cuối học kỳ
: 50%

5

Yêu cầu đối với kế toán
(Điều 6, Luật Kế toán)

1.

2.
3.
4.

5.

Phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát
sinh
Kịp thời, đúng thời gian
Rõ ràng, dễ hiểu, chính xác
Trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội
dung và giá trị
Liên tục các kỳ liên tiếp

74

Tóm tắt chương 1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Lịch sử phát triển của kế toán, bản chất, chức
năng và nhiệm vụ của kế toán
Đối tượng sử dụng thông tin kế toán và yêu
cầu đối với thông tin kế toán
Các giả thuyết và các nguyên tắc kế toán
được công nhận
Đối tượng kế toán
Phương pháp kế toán
Quy trình kế toán
Đạo đức nghề nghiệp
75

...
NGUYÊN LÝ K TOÁN
PHAN TH MINH
Khoa K toán – Tài chínhế
Tr ng Đ i h c Kinh tườ ế
Th i l ng: 60 ti t ượ ế
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) 9 10 583