Ktl-icon-tai-lieu

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - CHƯƠNG 2

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 438 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2
Chứng từ kế toán và kiểm kê
Mục đích
1. Hiểu rõ bản chất, ý nghĩa và tác dụng của chứng từ kế

toán
2. Hiểu được khái niệm, nội dung bắt buộc của chứng từ
kế toán, hệ thống chứng từ kế toán theo Chế độ chứng
từ kế toán hiện hành của Việt Nam
3. Nắm được qui trình luân chuyển chứng từ
4. Hiểu khái niệm và phương pháp kiểm kê
5. Biết lập và kiểm tra chứng từ kế toán

1

Bài đọc
1. Chương 2.
Phan Thị Minh Lý. 2006. Bài giảng Nguyên Lý
kế toán.
2. Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp theo
Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.
3. Luật kế toán

2

Khái niệm và tác dụng của PPCT






Khái niệm:
Trạng thái và sự biến động của từng đối tượng kế
toán cụ thể
Tác dụng
- Cung cấp thông tin cho lãnh đạo nghiệp vụ
- Làm căn cứ phân loại, ghi sổ kế toán
- Thích hợp nhất với sự đa dạng và biến động không
ngừng của các đối tượng kế toán
- Sử dụng trong mọi đơn vị kế toán
2 yếu tố của PPCT
Bản chứng từ
Kế hoạch luân chuyển chứng từ
3

Hệ thống bản chứng từ



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Khái niệm bản chứng từ
Nội dung bản chứng từ (điều 5 & điều 17 Luật kế
toán): 7 nội dung bắt buộc
Tên gọi và Số hiệu chứng từ
Ngày, tháng, năm lập
Tên, địa chỉ của đơn vị/cá nhân lập
Tên, địa chỉ đơn vị/cá nhân nhận
Nội dung nghiệp vụ
Số lượng, đơn giá, số tiền
Chữ ký, họ tên của người lập, duyệt và người liên
quan
Một số nội dung khác
4

Chế độ chứng từ kế toán
Phụ lục 2.1

I. Quy định chung – 8 điều
II. Danh mục chứng từ kế toán

5

Thảo luận

Chủ đề: Hoá đơn
Phát hành
Sử dụng

28

Tóm tắt chương 2
1.

2.

3.
4.
5.

Định nghĩa phương pháp chứng từ kế toán và tác dụng của
nó.
Bản chứng từ và những nội dung bắt buộc của chứng từ
kế toán.
Phân loại chứng từ kế toán.
Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán.
Kiểm kê và các phương pháp kiểm kê tài sản

29

...
1
Ch ng 2 ươ
Ch ng t k tn và ki m ế
M c đích
1. Hi u rõ b n ch t, ý nghĩa và tác d ng c a ch ng t k ế
toán
2. Hi u đ c khái ni m, n i dung b t bu c c a ch ng t ượ
k toán, h th ng ch ng t k tn theo Ch đ ch ng ế ế ế
t k tn hi n hành c a Vi t Nam ế
3. N m đ c qui trình l ượ uân chuy n ch ng t
4. Hi u khái ni m và ph ng pp ki m ươ
5. Bi t l p ki m tra ch ng t k toánế ế
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - CHƯƠNG 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - CHƯƠNG 2 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - CHƯƠNG 2 9 10 951