Ktl-icon-tai-lieu

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ )

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 310 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4
Tài khoản kế toán và ghi kép












Mục đích
Khái niệm và vị trí của phương pháp đối ứng tài khoản
Phương pháp kế toán kép và nguyên tắc ghi Nợ, ghi Có
Hiểu rõ các mối quan hệ dối ứng kế toán
Nắm chắc kết cấu tài khoản kế toán chủ yếu
Biết sử dụng phương trình kế toán và tài khoản kế toán
để phân tích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Biết ghi chép các nghiệp vụ vào Sổ Nhật ký và Sổ
cáiQuan hệ đối ứng và phương pháp ghi sổ kép
Hiểu rõ về Hệ thống tài khoản kế toán thống nhất
Phân biệt kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết
1

Bài đọc

1. Chương 4
Phan Thị Minh Lý. 2006. Bài giảng Nguyên
lý kế toán
2. Chế độ tài khoản kế toán doanh nghiệp
Việt Nam

2

Phương pháp đối ứng tài khoản?
Phương pháp thông tin và kiểm tra sự vận động
của tài sản, nguồn vốn và quá trình kinh doanh
theo mối quan hệ biện chứng được phản ánh
trong mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

3

Quan hệ giữa quy trình kế toán và hệ thống
phương pháp kế toán

Chứng từ gốc
Sổ sách kế toán
Khoá sổ kế toán
Báo cáo kế toán
Quy trình kế toán

PP Chứng từ kế
toán
PP Đối ứng - Tài
khoản

PP Tính giá

PP Tổng hợp-cân
đối kế toán
Hệ thống phương pháp kế toán
4

Ý nghĩa của phương pháp đối ứng tài khoản





Hệ thống, phân loại nghiệp vụ kinh tế phát
sinh theo nội dung kinh tế bằng hệ thống tài
khoản. Bước không thể thiếu trước khi lập báo
cáo kế toán.
Hai thành phần của phương pháp đối ứng tài
khoản:
- Tài khoản kế toán
- Quan hệ đối ứng và phương pháp ghi sổ kép

5

Bài tập ứng dụng 4.10
Phân tích và định khoản các nghiệp vụ
Sinh viên tự làm
7. Trả lương bằng tiền mặt 35 triệu.
8. Trả tiền điện nước dùng cho bán hàng trong tháng là 15
triệu
9. Giao hàng cho khách theo đơn đặt hàng số 105, theo giá đã
có thuế GTGT 10% là 110 triệu
10. Trích lợi nhuận bổ sung nguồn vốn kinh doanh 150 triệu
Ghi chú: Đơn vị áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu
trừ
80

Tóm tắt chương 4

1.
2.

Phương pháp đối ứng tài khoản.
Tài khoản kế toán: kết cấu và nguyên tắc ghi chép vào tài
khoản phản ánh tài sản, nguồn vốn, doanh thu và chi phí

3.

8 loại quan hệ đối ứng chủ yếu.

4.

Phương pháp ghi kép: định khoản kế toán.

5.

Tài khoản tổng hợp (cấp 1) và tài khoản chi tiết (cấp 2).

6.

Hệ thống tài khoản kế toán thống nhất hiện hành ở Việt
Nam.
81

...
1
Ch ng 4ươ
Tài kho n k toán và ghi kép ế
M c đích
Khái ni m và v trí c a ph ng pháp đ i ngi kho n ươ
Ph ng pháp k toánp và ngun t c ghi N , ghi Cóươ ế
Hi u rõc m i quan h d i ng k toán ế
N m ch c k t c u tài kho n k toán ch y u ế ế ế
Bi t s d ng ph ng trình k tni kho n k toán ế ươ ế ế
đ phânch c nghi p v kinh t pt sinh ế
Bi t ghi chépc nghi p v vào S Nh t S ế
iQuan h đ i ng ph ng pháp ghi s kép ươ
Hi u rõ v H th ngi kho n k toán th ng nh t ế
Phân bi t k toán t ng h p và k tn chi ti t ế ế ế
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) 9 10 940