Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên Lý Kế Toán - trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng

Được đăng lên bởi Văn Minh
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1457 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Học phần
Nguyên lý kế toán
Giảng viên: Ths. Nguyễn Hữu Cường,
Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế
(Đại học Đà Nẵng)
Email: cuong.nh@due.edu.vn
© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.

PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.

Chương 1
Bản chất của kế toán
Học phần: Nguyên lý kế toán

Giảng viên: Ths. Nguyễn Hữu Cường
© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.

PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.

1

Mục tiêu
1. Hiểu rõ về nguồn gốc ra đời và phát triển

của kế toán.
2. Hiểu được những nội dung chủ yếu của
công tác kế toán trong đơn vị.
3. Nhìn nhận vai trò của kế toán và thông tin
kế toán.
4. Nắm được các khái niệm và các nguyên tắc
kế toán cơ bản của kế toán.
© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.

PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.

Kế toán là gì
Khái niệm
Kế toán là một hệ thống thông tin và
kiểm tra về tài sản trong các tổ chức
bằng hệ thống các phương pháp khoa
học.
Tài sản
Nguồn lực của đơn vị
Nguồn lực này từ đâu có
Nguồn
hình thành tài sản
Sử dụng các nguồn lực này như thế
nào
Sự vận động của tài sản.
© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.

PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.

2

Kế toán là gì
Khái niệm
Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm
tra, phân tích và cung cấp thông tin
kinh tế tài chính dưới hình thức giá trị,
hiện vật và thời gian lao động.
Quy trình (chu trình) kế toán trong
một đơn vị?
Ghi nhận thông tin kinh tế tài chính?
Mục đích của kế toán?
© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.

PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

No part of ...
1
PowerPoint Presentation by Nguyn Hu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics
© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.
Hc phn
Nguyên lý kế toán
Ging viên: Ths. Nguyn Hu Cường,
Khoa Kế toán, Trường Đi hc Kinh tế
(Đại hc Đà Nng)
Email: cuong.nh@due.edu.vn
PowerPoint Presentation by Nguyn Hu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics
© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.
Chương 1
Bn cht ca kế toán
Hc phn: Nguyên lý kế toán
Ging viên: Ths. Nguyn Hu Cường
Nguyên Lý Kế Toán - trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên Lý Kế Toán - trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng - Người đăng: Văn Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Nguyên Lý Kế Toán - trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng 9 10 56