Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý thống kê

Được đăng lên bởi Nguyễn Quốc Tuấn
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập Nguyên Lý Thống Kê

Mục lục
 Bài 1. (Số tương đối kế hoạch, số tương đối động thái, số tương đối kết cấu).................3
 Bài 2 (Số tương đối` kết cấu, số tương đối kế hoạch, số tương đối động thái).................3
Bài 3. (số tương đổi kế hoạch, số tương đối động thái).......................................................3
Bài 4. (số tương đối độnh thái tính với kỳ gốc liên hoàn và kỳ gốc cố định)......................4
Bài 5.(số tương đối động thái tính với kỳ gốc liên hoàn và kỳ gốc cố định).......................4
Bài 6.(số tương đối kết cấu, số tương đối động thái)...........................................................4
Bài 7.(số trung bình số học, phương sai, độ lệch tiêu chuẩn, hệ số biến thiên)...................4
Bài 8. (số trung bình số học, phương sai, độ lệch tiêu chuẩn, hệ số biến thiên)..................5
Bài 9. (số trung bình số học, phương sai, độ lệch tiêu chuẩn, hệ số biến thiên, mốt, số
trung vị)...............................................................................................................................5
Bài 10. (số trung bình số học,phương sai, độ lệnh tiêu chuẩn, hệ số biến thiên, mốt, số
trung vị)...............................................................................................................................5
Bài 11.( Số trung bình học,phương sai, độ lệch tiêu chuẩn, hệ số biến thiên)...................6
 Bài 12.(Số trung bình học, số trung bình điều hòa)..........................................................6
 Bài 13. (Số trung bình số học tính theo tỷ trọng của các bộ phận)...................................6
Bài 14.( số tuyệt đối, số trung bình số học )........................................................................7
Bài 15. ( số trung bình số học, số tương đối kết cấu)..........................................................7
Bài 16. (Số trung bình điều hòa)..........................................................................................8
Bài 17. (Số trung bình điều hòa, số trung bình học tính theo tỷ trọng)..............................8
Bài 18. (Số trung bình nhân)................................................................................................8

 Bài 19 (Số tương đối động thái, số trung bình nhân).......................................................9
 Bài 20 (Tương quan tuyến tính giữa hai tiêu thức).........................................................9
Bài 21: (Tương quan tuyến tính giữa hai tieu thức)................................
Bài tập Nguyên Lý Thống Kê
Mục lục
Bài 1. (Số tương đối kế hoạch, số tương đối động thái, số tương đối kết cấu).................3
Bài 2 (Số tương đối` kết cấu, số tương đối kế hoạch, số tương đối động thái).................3
Bài 3. (số tương đổi kế hoạch, số tương đối động thái).......................................................3
Bài 4. (số tương đối độnh thái tính với kỳ gốc liên hoàn và kỳ gốc cố định)......................4
Bài 5.(số tương đối động thái tính với kỳ gốc liên hoàn và kỳ gốc cố định).......................4
Bài 6.(số tương đối kết cấu, số tương đối động thái)...........................................................4
Bài 7.(số trung bình số học, phương sai, độ lệch tiêu chuẩn, hệ số biến thiên)...................4
Bài 8. (số trung bình số học, phương sai, độ lệch tiêu chuẩn, hệ số biến thiên)..................5
Bài 9. (số trung bình số học, phương sai, độ lệch tiêu chuẩn, hệ số biến thiên, mốt, số
trung vị)...............................................................................................................................5
Bài 10. (số trung bình số học,phương sai, độ lệnh tiêu chuẩn, hệ số biến thiên, mốt, số
trung vị)...............................................................................................................................5
Bài 11.( Số trung bình học,phương sai, độ lệch tiêu chuẩn, hệ số biến thiên)...................6
Bài 12.(Số trung bình học, số trung bình điều hòa)..........................................................6
Bài 13. (Số trung bình số học tính theo tỷ trọng của các bộ phận)...................................6
Bài 14.( số tuyệt đối, số trung bình số học )........................................................................7
Bài 15. ( số trung bình số học, số tương đối kết cấu)..........................................................7
Bài 16. (Số trung bình điều hòa)..........................................................................................8
Bài 17. (Số trung bình điều hòa, số trung bình học tính theo tỷ trọng)..............................8
Bài 18. (Số trung bình nhân)................................................................................................8
Bài 19 (Số tương đối động thái, số trung bình nhân).......................................................9
Bài 20 (Tương quan tuyến tính giữa hai tiêu thức).........................................................9
Bài 21: (Tương quan tuyến tính giữa hai tieu thức)............................................................9
Bài 22 : (Tương quan phi tuyến giữa hai tiêu thức )......................................................10
Bài 24: (Tương quan tuyến tính , tương quan phi tuyến giữa hai tiêu thức )....................10
Bài 25 : ( Dãy số thời điểm có khỏang cách thời gian đều , mức độ trung bình theo thời
gian )..................................................................................................................................10
Bài 26 (dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian đều, mức độ trung bình theo thời
gian)...................................................................................................................................11
Bài 27 (dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian đều, mức độ trung bình theo thời gian)
...........................................................................................................................................11
Bài 28.( Dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian đều, dãy số thời kì, nữa độ trung bình
theo thời gian)....................................................................................................................11
Bài29 (Tốc độ phát triển liên hoàn, tốc độ phát triển định gốc, tốc độ phát triển trung
bình, số tương đối hoàn thanh kế hoạch )..........................................................................12
Bài 30.(dãy số thời kỳ,dãy số thời điểm,mức độ trung bình theo thời gian).....................12
Bài 31 (Tính các số liệu còn thiếu cho dãy số thời gian)...................................................13
Bài 32 (Dãy số thời gian, phương pháp hồi quy, dự đóan)................................................13
BÀI 33: (dãy số thời gian,phương pháp hồi quy,dự đoán)................................................13
BÀI 34:(dãy số thời gian,phương pháp hồi quy)...............................................................14
BÀI 35(dãy số thời gian,chỉ số thời vụ)............................................................................14
Bài 36(Dãy số thời gian, chỉ số thời vụ)............................................................................14
Bài 37( chỉ số )...................................................................................................................15
Trang 1/29
Nguyên lý thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý thống kê - Người đăng: Nguyễn Quốc Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Nguyên lý thống kê 9 10 520