Ktl-icon-tai-lieu

Nhật ký thực tập

Được đăng lên bởi hanhmyx
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2692 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Trêng §¹i Häc C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ
Trêng ®¹i häc c«ng nghiÖp hµ néi
Khoa kinh tÕ
NhËt ký thùc tËp
Gi¸o viªn híng dÉn:NguyÔn Thu Hµ
C«ng ty thùc tËp:C«ng ty cæ phÇn T vÊn –X©y dùng §«ng H¶i
Sinh viªn thùc hiÖn:Mai V¨n Chîng
Líp: KT13-K4
Mai V¨n Chîng KT13-K4 NhËt ký thùc tËp
1
Nhật ký thực tập - Trang 2
Nhật ký thực tập - Người đăng: hanhmyx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nhật ký thực tập 9 10 967