Ktl-icon-tai-lieu

những tình huống kế toán thường gặp

Được đăng lên bởi Nhi Nguyen
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 381 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những tình huống kế toán thường gặp. Bạn đã biết
chưa?

Những tình huống kế toán khó, những trường hợp phát sinh đặc biệt luôn làm cho kế toán phải 
“đau đầu” tìm cách giải quyết. Bạn đã từng gặp những tình huống dưới này chưa? Cùng đọc để 
tham khảo cách giải quyết:
1. Hàng hoá khuyến mại của Công ty có phải tính thuế GTGT không? Khi xuất hoá đơn lập 
như thế nào?
Trả lời:
Tại điểm 2.4a, Mục IV, Phần B Thông tư số 129/2008/TT­BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quản cáo, 
hàng mẫu: “Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản
xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo,
hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơn 
GTGT, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng 
mẫu không thu tiền; dòng thuế suất thuế GTGT không ghi, gạch chéo.”
Căn cứ hướng dẫn trên thì hàng hoá dùng để khuyến mại không phải tính thuế GTGT. Khi lập hoá
đơn GTGT, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại không thu tiền, 
dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.

2. Sản phẩm xuất tiêu dùng nội bộ có phải lập hoá đơn GTGT và nộp thuế không?
Trả lời:
Theo hướng dẫn tại điểm 2.4 mục IV phần B Thông tư số: 129/2008/TT­BTC ngày 26/12/2008 
thì:
Đối với hàng hóa dùng để tiêu dùng nội bộ thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), 
trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa cho khách
hàng. Trường hợp đơn vị xuất hàng hóa để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị thì 
không phải xuất hóa đơn GTGT.

3. Bán hàng khôn lập hóa đơn xử phạt như thế nào?
Trả lời:
Điều 14 Nghị định số 98/2007/CP ngày 7/06/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp
luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính Thuế qui định:
“Người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Điều 108 của Luật Quản lý thuế 
ngoài việc phải nộp đủ số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận thì còn bị xử phạt theo số lần tính 
trên số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận như sau:
1. Phạt tiền 1 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận đối với người nộp thuế vi phạm lần đầu 
không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 13 Nghị định này hoặc vi phạm lần thứ hai mà có 
từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên khi có một trong các hành vi vi phạm sau đây:
+ Không xuất hoá đ...
Những tình huống kế toán thường gặp. Bạn đã biết
chưa?
Nh ng tình hu ng k toán khó, nh ng tr ng h p phát sinh đ c bi t luôn làm cho k toán ph i ế ườ ế
đau đ u” tìm cách gi i quy t. B n đã t ng g p nh ng tình hu ng d i này ch a? Cùng đ c đ ế ướ ư
tham kh o cách gi i quy t: ế
1. Hàng hoá khuy n m i c a Cô ng ty có ph i tính thu GTGT không? Khi xu t hoá đ n l p ế ế ơ
nh th nào?ư ế
Tr l i:
T i đi m 2.4a, M c IV, Ph n B Thông t s 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 c a B Tài ư
chính h ng d n s d ng hoá đ n, ch ng t đ i v i hàng hoá, d ch v khuy n m i, qu n cáo, ướ ơ ế
hàng m u: “Đ i v i hàng hoá, d ch v dùng đ khuy n m i, qu ng cáo, hàng m u ph c v cho s n ế
xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v (s n ph m, hàng hoá, d ch v dùng đ khuy n m i, qu ng cá o, ế
hàng m u theo quy đ nh c a pháp lu t th ng m i v xúc ti n th ng m i) thì ph i l p hoá đ n ươ ế ươ ơ
GTGT, trên hoá đ n ghi tên và s l ng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuy n m i, qu ng cáo, hàng ơ ư ế
m u không thu ti n; dòng thu su t thu GTGT không ghi, g ch chéo.” ế ế
Căn c h ng d n trên thì hàng hoá dùng đ khuy n m i không ph i tính thu GTGT. Khi l p hoá ướ ế ế
đ n GTGT, trên hoá đ n ghi tên và s l ng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuy n m i không thu ti n, ơ ơ ượ ế
dòng thu su t, thu GTGT không ghi, g ch chéo.ế ế
những tình huống kế toán thường gặp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
những tình huống kế toán thường gặp - Người đăng: Nhi Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
những tình huống kế toán thường gặp 9 10 385